Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Ὁ ἀριθμός τῶν ὑποψηφίων γαμβρῶν αὐξάνει ραγδαίως εἰς τήν “ἀγοράν τοῦ γάμου” τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν, πρός μεγάλην ἱκανοποίησιν τῶν γυναικῶν. Τό 1960 ἀνήρχοντο εἰς 17.900.000, ἀλλά ἐφέτος ἤδη εἶναι 19.000.000 ὡς ἀνεκοίνωσεν ἡ μεγάλη ἀσφαλιστική ἑταιρεία “Μετροπόλιταν”. Καί οἱ ὑποψήφιες νύφες εἶναι πολύ ὀλιγώτερες». Ἀλλ’ ἡ παράδοξος αὐτή κατάστασις δημιουργεῖ νέας δυνατότητας: Θά ἠδύνατο, λ.χ., ἡ Εὐρώπη νά εἰσαγάγῃ τά κοτόπουλα πού ἐπιμένουν νά τῆς προμηθεύσουν οἱ Ἀμερικανοί, καί νά ἐξαγάγῃ τῇς… «καρακάξες» πού περισσεύουν, χάριν τῶν Ἀμερικανικῶν κουτορνιθιῶν· κατ’ αὐτόν δέ τόν λίαν ἐπωφελῆ διά τήν Εὐρώπην τρόπον, θά ἔληγε καί ὁ περιβόητος «πόλεμος τῶν πουλερικῶν»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΛΕΥΚΟΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΥΡΩΝ
ΑΝΚΟΡΕΪΤΖ (Ἀλάσκα), Παρασκευή.

Ὁ Ἀμερικανός ἀεροπόρος Κέννεθ Φίτς, ὑπηρετῶν εἰς τήν ἀεροπορικήν βάσιν τοῦ Ἀνκορέϊτζ, κατήργησε τάς φυλατικάς διακρίσεις εἰς τά σχολεῖα κατά τόν ἰδικόν του τρόπον. Ὁ Φίτς ἐνέγραψε τόν υἱόν του Στῆβεν, ἡλικίας ἑπτά ἐτῶν, εἰς σχολεῖον νέγρων τῆς πόλεως. «Ὁ Θεός, εἶπεν, ἔπλασε τούς ἀνθρώπους ἴσους καί νομίζω ὅτι ἴσους πρέπει νά θεωροῦμεν τούς ἐγχρώμους συνανθρώπους μας». Κανονικῶς ὁ Στῆβεν ἔπρεπε νά εἶχεν ἐγγραφῇ εἰς τό σχολεῖον τῶν λευκῶν ἐν Σέργουντ εἰς ἀπόστασιν πέντε χιλιομέτρων ἀπό τῆς οἰκίας τῶν γονέων του.

Απόψεις

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!

Ἑστία, Σάββατον 16 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα