Παρασκευή, 5 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΞΕΝΥΧΤΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΗΣ

«Δεινός χορευτής ὁ πρόεδρος Κέννεδυ. Εἰς δεξίωσιν στενοῦ κύκλου φίλων ἐχόρευσε δύο φορές “τουίστ” μέ τήν σύζυγόν του Ζακελίν. Ὁ χορός ἐκράτησεν μέχρι τῆς 5ης πρωινῆς. Καί ὅμως, ὁ πρόεδρος Κέννεδυ εὑρέθη εἰς τό γραφεῖον του ὡρισμένην ὥραν». Τό ὅτι, ὅμως, εὑρέθη εἰς τήν θέσιν του, δέν σημαίνει καί ὅτι εἰργάζετο. Διότι τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι, μετά τήν χορευτικήν παννυχίδα, ὁ κ. Πρόεδρος θά τόν ἔπαιρνε, κάθε τόσο, στήν πολυθρόναν του. Οὐαί καί ἀλλοίμονον δέ, ἐάν, ὑπό τοιαύτας συνθήκας, ἔλαβε καί ἀποφάσεις, ἐπί τῶν θεμάτων πού εἰσηγοῦντο οἱ ὑπουργοί του!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

Διά διαταγῆς τοῦ ἀστυνομικοῦ διευθυντοῦ Ἀθηνῶν κ. E. Καραμπέτσου ἐξουσιοδοτήθησαν τά ἀστυνομικά τμήματα ὅπως, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, χορηγήσουν εἰς ἀναπήρους πολέμου, θύματα πολέμου καί ἀναξιοπαθοῦντα πρόσωπα προσωρινάς ἀδείας πωλήσεως κηρίων, βεγγαλικῶν κ.λπ. εἰς διάφορα σημεῖα τῶν περιφερειῶν των, ἐφ’ ὅσον δέν παρακωλύεται ἡ κυκλοφορία καί ἐφ’ ὅσον δέν δημιουργηθοῦν παράπονα τῶν ἐκεῖ καταστηματαρχῶν. Εἰς τήν διαταγήν διευκρινίζεται ὅτι οὐδεμία τοιαύτη ἄδεια θά χορηγηθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν τοῦ Α΄ Ἀστυνομικοῦ τμήματος, εἰς τάς πλατείας Ὁμονοίας, Κάνιγγος καί Λαυρίου, εἰς τήν περιοχήν Χαυτείων καί γενικῶς εἰς ὅλας τάς ὁδούς τοῦ κέντρου τῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ