ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ὁ ταχυδακτυλουργός κ. Πέτσας καί ὁ Τύπος

Η ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ὅτι μιά κυβέρνηση τήν κρίνεις συνολικά τουλάχιστον μετά ἀπό 6 μῆνες διακυβέρνησης

Εἰδικά σέ μιά περίοδο, ὅπου τό τρίπτυχο Σχέσεις μέ Τουρκία – Μεταναστευτική λαίλαπα – Οἰκονομία στήν καθημερινότητα, μοιάζει νά βρίσκεται στό φόρτε του τόσο ἀπό πλευρᾶς ἐντάσεως ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς κρισιμότητας καί, κυρίως, ἐπικινδυνότητας. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι οἱ Ἅγιες μέρες θά φωτίσουν τήν πολιτική ἀλλά καί τήν πολιτειακή μας ἡγεσία νά λάβουν τίς σωστές ἀποφάσεις καί βέβαια νά ἀντιμετωπίσουν καί τά τρία μείζονα ζητήματα μέ κανόνες ἐθνικῆς πολιτικῆς εὐθύνης καί συμφέροντος, καί ὄχι μέ ἐπικοινωνιακές πιρουέτες.

Σέ προγενέστερη ἀναφορά μας, στά τέλη τοῦ Ἰουνίου, ἀναδείξαμε τήν φαιδρότητα καί προχειρότητα τῆς πρώτης ἀπόφασης γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Τύπου, ἡ ὁποία βεβαίως καί εὐτυχῶς δέν ἐφαρμόσθηκε ποτέ! Τότε κατακρίναμε τό δίδυμο τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν (κ.κ. Παππᾶς & Κρέτσος). Καί βέβαια τήν συνολική πολιτική πού ἐκπροσωποῦσαν τήν κατέκρινε καθαρά ὁ Ἑλληνικός λαός, λίγες μέρες ἀργότερα. Δυστυχῶς, ὅμως, ἕξι μῆνες μετά, ἔμελλε νά ἀντιμετωπίσουμε τόν πολλαπλασιασμό αὐτῆς τῆς φαιδρότητας καί προχειρότητας. Σάν νά ἀναπαράχθηκαν γενετικά! Ἕνας ὑπουργός, πού ἐκπροσωπεῖ ἕναν πρωθυπουργό πού ἔχει κινηθεῖ στίς παρυφές τῆς ἐκδοτικῆς δραστηριότητας, μία, θεωρητικά, φιλελεύθερη κυβέρνηση, καί τεχνοκράτες πού ὑποτίθεται μποροῦν νά ξεχωρίσουν τήν ἦρα ἀπό τό στάρι, προχώρησε στήν ἔκδοση μιᾶς ἀπόφασης –ὕστερα ἀπό 2-3 ὑποστροφές– ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθεῖ ὡς ἀπαύγασμα ἀσχετοσύνης, παλαιοκομματισμοῦ καί ρουσφετολογικῆς εὑρηματικότητας. Μιά ἀπόφαση πού δέν πληροῖ κἄν τίς προϋποθέσεις πού ὁ ἴδιος ὁ κ. Πέτσας εἶχε θέσει μέ τίς ἐπανειλημμένες τροποποιήσεις τῶν ἀντίστοιχων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων. Τροποποιήσεις πού συνέτασσε αὐθαιρέτως χωρίς νά λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του ὅλους ὅσους οἱ ἀποφάσεις αὐτές ἀφοροῦσαν, ὅπως οἱ ἀντίστοιχες ἑνώσεις (Ἕνωση Ἰδιοκτητῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων, Ἕνωση Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων). Καί οἱ δύο δέ Ἑνώσεις, μέ σειρά ἐνεργειῶν, εἶχαν προσπαθήσει νά προσεγγίσουν τεχνοκρατικά καί ὄχι μέ συντεχνιακά κριτήρια τίς προϋποθέσεις ἐνίσχυσης τοῦ Τύπου, καί στήν προηγούμενη καί στήν νῦν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου. Μέ ἀποκλειστική κοινή συνισταμένη τήν διάσωση τοῦ Τύπου καί ἄρα τήν ἀνεξαρτησία του. Μία προσπάθεια πού καταβάλλεται σέ κάθε πολιτισμένη χώρα τῆς Δύσεως, ἐδῶ καί χρόνια. Ἡ ἐνίσχυση καί ἄρα διάσωση τῶν ἐφημερίδων θά πρέπει νά εἶναι ἐπιθυμητή ἀπό ὅλους, γιατί ἀποτελεῖ ἕναν βασικό πυλῶνα τῆς Δημοκρατίας. Δέν πρόκειται γιά τήν ἐπιδότηση ἑνός κλάδου, ὅπως ἔσπευσαν νά τήν χαρακτηρίσουν κάποιες τάχα φιλελεύθερες-ἀντικρατιστικές φωνές. «Φωνές» βέβαια πού στήν πορεία θέλησαν νά γίνουν δέκτες τῶν ἐνισχύσεων ἀκόμα καί μέσω «ἐκδόσεων» πού βαφτίστηκαν ἐφημερίδες. Οὔτε βέβαια πρόκειται γιά ἐπιδότηση «φοροφυγάδων», ὅπως μέ θαυμαστή ὑποκρισία ἤ καί ἐντυπωσιακή ἄγνοια πολλοί σχολίασαν. Ἀφοῦ κάθε κρατική ἐνίσχυση, ἄν μιά ἐπιχείρηση ἔχει ὀφειλές (ρυθμισμένες ἡ ἀρρύθμιστες), ὁδεύει κατά προτεραιότητα στήν κάλυψή τους…

Ὁ κ. Πέτσας, μπροστά στήν γενικευμένη κατακραυγή, ἀνέκρουσε πρύμνα καί μέ μία προσχηματική δικαιολογία, ρίχνοντας τίς εὐθύνες στήν προηγούμενη κυβέρνηση (κάποια στιγμή θά πρέπει νά σοβαρευτοῦμε), ἀνακάλεσε τήν ἀπόφασή του ἐντός ὀλίγων ὡρῶν. Προσκάλεσε ἀσμένως, καί ἐκ τῶν ὑστέρων, τά πολιτικά κόμματα νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους, θέλοντας προφανῶς νά βρεῖ συνενόχους. Καί μέχρι τήν ὥρα πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές συνέχισε νά ἀγνοεῖ τούς μοναδικούς καθ’ ὕλην ἁρμοδίους, τίς κλαδικές Ἑνώσεις. Μᾶλλον λογικό πλέον, ἀφοῦ γιά νά δικαιολογήσει τίς παραφωνίες τῆς ἀπόφασής του θά χρειαστεῖ τήν βοήθεια μιᾶς ἄλλης ἑνώσεως, τῆς ἑνώσεως ταχυδακτυλουργῶν καί μάγων, καί δή τῶν μαθητευόμενων! Πῶς νά δικαιολογήσει ὅτι ἀκολούθησε τήν γενική ἀντίληψη, ὅλοι ὅσοι προσήλθατε θά πάρετε 200.000€!! Εἴτε ἔχετε δεκάδες ἐργαζομένους εἴτε 1 ἤ 3 ἤ 5!! Εἴτε παράγετε δημοσιογραφικό περιεχόμενο εἴτε δίνετε συμβουλές γιά τό στοίχημα! Εἴτε κυκλοφορεῖτε κάθε μέρα εἴτε ὅποτε θελήσετε! Εἴτε κυκλοφορεῖτε πανελλαδικά εἴτε ὄχι! Εἴτε ἀναφέρεσθε σέ ἐργαζομένους σέ ἐφημερίδες εἴτε ἔχετε προσθέσει καί ἄλλους πού ἐργάζονται σέ ἄλλης φύσεως μέσα (π.χ. ἠλεκτρονικά)!

Εἴτε ἐκδίδετε μία ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα τῶν 5 ἐργαζομένων εἴτε εἶστε ἐκδότης ἱστορικῶν τίτλων (π.χ. ΒΗΜΑ, ΝΕΑ, ΕΣΤΙΑ κ.λπ.), μέ δεκάδες ἐργαζομένους ἀλλά μέ τήν ἀτυχία νά τά ἔχετε ἐμφανῶς –καί θαρραλέα, σέ ἴδιο ἤ συγγενικό ἑταιρικό σχῆμα! Θά μπορούσαμε νά σᾶς ἀπαριθμήσουμε δεκάδες λογούς πού ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔχει ξεπεράσει σέ προχειρότητα καί τήν ἀπόφαση προγενέστερων ὑπουργῶν πού εἶχαν ὡς κύρια ἐνασχόληση τό διάστημα καί τά καρτούν!

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Ἀρχηγέ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, κύριοι ἀρχηγοί τῶν κομμάτων, ἀσχοληθεῖτε ΤΩΡΑ, ΣΟΒΑΡΑ καί μέ ΣΥΝΕΠΕΙΑ μέ τά προβλήματα πού μαστίζουν τόν Τύπο, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά. Γιατί δέν μπορεῖτε νά καμαρώνετε γιά μιά χώρα (καί δή εὐρωπαϊκή) στήν ὁποία δέν θά ἐκδίδονται ἀνεξάρτητες ἐφημερίδες! Καί δέν εἶναι ἡ ἀπώλεια κάποιων χιλιάδων θέσεων ἐργασίας, ὅπως ἐπιπόλαια κάποιοι θά σπεύσουν νά σχολιάσουν. Εἶναι ἡ πραγματική ἀπώλεια τῆς Ἐλευθερίας, πού σύντομα θά ὁδηγήσει καί στήν ἀπώλεια τοῦ δικοῦ σας ρόλου!

*Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἐφ. Ἑστία Α.Ε.Ε.»

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923