Εστία, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

Από τον Άγιον Δομήνικον (τέως Πόλιν Τρουχίλλιο), τηλεγραφούν: Η νυξ της Τρίτης εις την πρωτεύουσαν της Δομηνικανικής Δημοκρατίας υπήρξεν εξαιρετικώς τεταραγμένη, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου, που έκαμαν επί ώρας ολοκλήρους οι κάτοικοι της πρωτευούσης καθώς περιήρχοντο τας οδούς και έκρουον μετά πατάγου χύτρας και άλλα μαγειρικά σκεύη, ζητούντες με τον τρόπον αυτόν την αποχώρησιν του προέδρου Μπαλαγκέρ εκ της εξουσίας». Ώστε μόνον με κατσαρόλες και τηγάνια είναι εξωπλισμένοι οι ατυχείς τέως υπήκοοι του Τρουχίλιο; Πάντως, και αυτά κάτι είναι· ενώ εδώ εις την Καραμανίαν ακόμη και τα κουζινικά ευρίσκονται εις χείρας των… μαγειρευσάντων τας νόθους εκλογάς!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥΝ

Υπήρχον την πρωΐαν πληροφορίαι καθ’ εις τον εν Μόσχα πρεσβευτήν της Ελλάδος κ. Χριστόπουλον επεδόθη την 3ην τρέχοντος «δήλωσις διαμαρτυρίας» της Σοβιετικής Ενώσεως προς την Ελλάδα. Η δήλωσις αύτη αναφέρεται, αφ’ ενός μεν εις όσα περί Σοβιετικής Ενώσεως και περί επιδιώξεών της εν Ελλάδι εδήλωσεν ο υπουργός των Εσωτερικών κατά την προς τους ξένους ανταποκριτάς συνέντευξίν του, αφ’ ετέρου δε, εις διαφόρους «αντισοβιετικάς» εκδηλώσεις κυβερνητικών οργάνων και υπηρεσιών εν Ελλάδι.

Απόψεις

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ «Ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ μηχανικοῦ Κ. Δ. ἐπί τῆς διερχομένης ἐκ Κορίνθου ὁδοῦ Πατρῶν-Ἀθηνῶν κατέπεσεν εἰς τήν θάλασσαν, ἐντός τοῦ λιμένος. Ὡς ἐγνώσθη ὁ μηχανικός δέν ἀντελήφθη, λόγῳ τῆς πιπτούσης κατακλυσμιαίας βροχῆς, ὅτι ἔπρεπε νά στρέψῃ δεξιά διά νά κατευθυνθῇ εἰς Ἀθήνας καί συνέχισε πρός τήν θάλασσαν». Λόγῳ κακῆς χωροσταθμίσεως καί ἐλλείψεως ὑπονόμων, οἱ δρόμοι, εἰς τήν Ἑλλάδα, γίνονται… θάλασσα μέ τήν πρώτην βροχήν. Δι’ ὅ καί ὁ ἀτυχής μηχανικός ἐξέλαβε καί τήν πραγματικήν θάλασσα ὡς… συνέχειαν τοῦ δρόμου. ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΚΙΝΟΝ Εἰς τό Πεκῖνον ἤρχισεν ἡ ἐτησία ἐξόρμησις διά τήν ἐξάλειψιν τῶν κωνώπων, τῶν κορέων, τῶν μυιῶν καί ὅλων τῶν ἐντόμων. Εἰς τήν «μάχην» αὐτήν, ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, τοῦ Ὑπ. Ὑγιεινῆς, μετέχει καί ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός τῆς πρωτευούσης. Εἰδικά συνεργεῖα ἐπιθεωροῦν τάς κατοικίας, τάς ἀποθήκας τροφίμων, τά ἑστιατόρια ὡς καί ὅλα τά καταστήματα, τά ὁποῖα πωλοῦν εἴδη διατροφῆς ἤ ἀναψυκτικά. * Ἐπειδή ἡ 14η Ἰουνίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 13ης Ἰουνίου 1964.

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.