ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Εἰσαγγελεύς ζητεῖ ἀκρόαση Ὑπουργοῦ γιά νά γλυτώσει ἀργία

Πρωτοφανές αἴτημα τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ στόν ὁποῖο πόρισμα τοῦ ΣτΕ ἀποδίδει ὅτι ἐμπόδισε τήν Τουλουπάκη νά θεμελιώσει δωροδοκία πολιτικοῦ προσώπου!

ΤΟΝ «ΑΣΚΟ τοῦ Αἰόλου» ἄνοιξε ἡ ποινική δίωξις πού ἤσκησε ὁ εἰσαγγελεύς κύριος Παππᾶς κατά τοῦ ἀντιεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννη Ἀγγελῆ γιά παράβαση καθήκοντος. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», στήν εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν διεξάγεται καί ἄλλη ἔρευνα εἰς βάρος τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ, μέ τό ἴδιο ἐρώτημα –τήν ἄσκηση ποινικῆς διώξεως γιά παράβαση καθήκοντος– καθώς σύμφωνα μέ τό πόρισμα τοῦ εἰσαγγελέως Σοφουλάκη ὁ κύριος ἀντιεισαγγελεύς δέν εἶχε δικαίωμα νά ἀνασύρει ὁ ἴδιος ἀπό τό ἀρχεῖο καί μάλιστα ἑπτά ἡμέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019 τήν μήνυση πού εἶχε ὑποβάλει ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀντώνης Σαμαρᾶς κατά τῆς εἰσαγγελέως διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη. Μήνυση τήν ὁποία εἶχε ἀρχειοθετήσει τό πρῶτον ὁ ἴδιος ὁ κύριος Ἀγγελῆς! Κατά τό πόρισμα Σοφουλάκη, ὁ κύριος Ἀγγελῆς ἤχθη στήν ἀπόφασή του αὐτή γιά νά προσπορισθεῖ προσωπικό ὄφελος καθώς ἐφέρετο ὅτι στόχευε στήν θέση τοῦ εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἔρευνα τῆς εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν γιά τίς τυχόν ἐρευνώμενες δικονομικές παραβάσεις τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ εὑρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη καί ἀποτελεῖ ἴσως μία ἀπό τίς αἰτίες πού κατά δήλωσίν του ἡ ζωή τοῦ Ἕλληνος «Ντί Πιέτρο» μετεβλήθη ἐσχάτως σέ «κόλαση». Καί τοῦτο διότι θεωρητικῶς κινδυνεύει μέ τήν ἄσκηση καί δεύτερης ποινικῆς διώξεως γιά παράβαση καθήκοντος.

Δέν εἶναι ὅμως ἡ μόνη αἰτία τῆς ἀναστατώσεως τοῦ κυρίου ἀντιεισαγγελέως. Ὑπάρχουν καί ἄλλες. Ἐφιάλτης γιά τόν κύριο Ἀγγελῆ, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἐσπευσμένως ἀκρόαση ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα –ὅπως ζήτησε κάποτε καί ἀπό τόν τέως Ὑπουργό Μιχάλη Καλογήρου γιά νά ζητήσει τήν ἀφαίρεση τοῦ φακέλου τῆς Νοvartis ἀπό τήν κυρία Τουλουπάκη– εἶναι καί τό πόρισμα τῆς πειθαρχικῆς ἐρεύνης πού πραγματοποίησε εἰς βάρος του ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος μετά τίς ὑπηρεσιακές ἀναφορές πού ὑπέβαλε ἐναντίον του στόν Ἄρειο Πάγο ἡ κυρία Ἑλένη Τουλουπάκη. Πειθαρχική ἔρευνα, τό πόρισμα τῆς ὁποίας περιλαμβάνεται στό ἀποδεικτικό ὑλικό πού συνεκτίμησε ὁ εἰσαγγελεύς Παππᾶς γιά νά ὁδηγηθεῖ στήν ἀπόφαση γιά τήν ἄσκηση ποινικῆς διώξεως κατά τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ. Τά κυριώτερα εὑρήματα τοῦ πορίσματος αὐτοῦ πού θεμελιώνουν κατ’ ἀρχάς βαρύτατα πειθαρχικά παραπτώματα πού φέρεται ὅτι διέπραξε ὁ κύριος Ἀγγελῆς ἀπεκάλυψε στήν «δημοκρατία» ἡ διακριθεῖσα μέ «Βραβεῖο Μπότση» δημοσιογράφος Μαρία Παναγιώτου. Καί εἶναι τέτοια ἡ βαρύτης τῶν φερομένων πειθαρχικῶν ἀδικημάτων, πού ἀνέτως θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν στήν παύση τοῦ κυρίου Ἀγγελῆ, μερική ἤ ὁλική, ἀπό τό λειτούργημα τοῦ εἰσαγγελέως ἀπό τό ἁρμόδιο Ἀνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο τοῦ Ἀρείου Πάγου! Ὅταν αὐτό συνέλθει. Γιά τόν λόγο αὐτό αἰτεῖται λοιπόν ὁ κύριος ἀντιεισαγγελεύς ἀκρόαση ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα ἐπικαλούμενος τό ἄρθρο 20 τοῦ Συντάγματος. Προκειμένου νά ζητήσει τήν παρέμβασή του γιά νά «πεταχθεῖ» τό πόρισμα ἑνός ἀνωτάτου δικαστικοῦ λειτουργοῦ ὅπως ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας στά …σκουπίδια. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό πόρισμα τοῦ καταλογίζει πειθαρχικές εὐθύνες διότι:

α) δέν ἦταν ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐποπτείας του νά παρέμβει στήν εἰσαγγελέα διαφθορᾶς καί νά ἀρνηθεῖ τήν παραλαβή λογαριασμοῦ καταθέσεων πολιτικοῦ προσώπου πού προσέφερε τό FBI στήν Βιέννη στήν ἑλληνική δικαιοσύνη. Μέ τήν πράξη του αὐτή φέρεται πώς ἐμπόδισε τήν ἔρευνα τῆς διαδρομῆς μαύρου πολιτικοῦ χρήματος καί στέρησε ἀπό τήν εἰσαγγελία διαφθορᾶς τήν δυνατότητα νά θεμελιώσει τό ἀδίκημα τῆς δωροδοκίας εἰς βάρος πολιτικοῦ προσώπου! β) θεωρεῖται παράνομη ἡ λῆψις ἀρχείων ἀπό τούς ὑπολογιστές τῆς εἰσαγγελέως διαφθορᾶς χωρίς τήν ἔγκρισή της καί τήν παρουσία της στό γραφεῖο της γ) κρίνεται παράνομη ἡ διαρροή τῶν ἐγγράφων αὐτῶν σέ κυριακάτικη ἐφημερίδα δ) κρίνεται παράνομη ἡ διαρροή τῶν ἐγγράφων αὐτῶν στήν προανακριτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ε) κρίνεται παράνομη ἡ διακράτησις τῶν ἀρχείων αὐτῶν στήν οἰκία του μετά τήν παραίτησή του ἀπό τήν θέση τοῦ ἐπόπτου τῆς εἰσαγγελίας διαφθορᾶς. Στόν Ποινικό Κώδικα τυχόν τέτοιες πράξεις περιγράφονται μέ τίς ἔννοιες «ὑπεξαγωγή ἐγγράφου», «παραβίαση ὑπηρεσιακοῦ ἀπορρήτου», «παραβίαση προσωπικῶν δεδομένων» κ.ἄ. Στό πειθαρχικό δίκαιο τῶν δικαστῶν τά περισσότερα ἐκ τῶν ἀνωτέρω καλοῦνται «ἀναξιοπρεπής συμπεριφορά ἐντός ὑπηρεσίας» καί ἐπισείουν ποινές ἀπό μερική παύση ἕως καί ὁριστική ἀργία.

Απόψεις

Ἡ Κάσος ἀπαντᾶ στόν Ἐρντογάν μέ μία τεράστια γαλανόλευκη

Εφημερίς Εστία
Τήν ζωγράφισαν οἱ κάτοικοι στήν «Μαρίτσα» γιά νά φαίνεται ἀπό ἀέρος καί ἀπό θαλάσσης

Ἡ κλιματική κρίση ἀπειλεῖ τό φιστίκι!

Μανώλης Κοττάκης
«ΑΥΤΗ εἶναι ἡ σοδειά μας γιά φέτος!» Ἡ μητέρα μου μέ περίμενε μέ «ἄγριες διαθέσεις»

Ἐκρηκτική ἄνοδος στίς τιμές τῶν ἐνοικίων

Εφημερίς Εστία
ΕΝΤΟΝΑ ἀνοδικές τάσεις ἐμφανίζουν οἱ τιμές ἐνοικιάσεως κατοικιῶν τό 2021 σέ Ἀττική καί Θεσσαλονίκη…

Ἡ Μελβούρνη, ὁ σεισμός καί ἡ ἑλληνική τηλεόρασις

Δημήτρης Καπράνος
Μίλησα χθές μέ καλό μου φίλο, ἀπό τά μικράτα μας…

Σάββατον, 23 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ