Ἑστία, Τετάρτη 18 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

«Ἀμερικανικαί στρατιωτικαί πηγαί ἀπεκάλυψαν ὅτι ὑπό τῶν Ἐρυθρῶν ἐκπαιδεύονται ὡραιόταται νεανίδες τοῦ Βιετνάμ, διά νά ἀναζητήσουν ἐργασίαν ὡς ὑπηρέτριαι εἰς οἰκίας Ἀμερικανῶν διπλωματῶν, προκειμένου νά κατασκοπεύουν τούς κυρίους των καί νά δολοφονήσουν αὐτούς, ἐάν διαταχθοῦν. Ὅλοι οἱ Ἀμερικανοί, εἰς Νότιον Βιετνάμ, ἔχουν ἤδη προειδοποιηθῇ καταλλήλως». Μέ τήν σπάνιν ὑπηρετριῶν, πού παρατηρεῖται εἰς ὅλον τόν κόσμον, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι αὗται ἤρχισαν νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὅπλον τῆς διεθνοῦς κατασκοπείας. Ἄλλως τε, ἡ συνήθειά των νά… κυττάζουν ἀπό τήν κλειδαρότρυπαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ζητεῖ, ὅπως ληφθοῦν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖται ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα, τά ὁποῖα ὑπερίπτανται κατῳκημένων χώρων. Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητεῖ, ὅπως τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα ἐκτελοῦν τάς ἀσκήσεις των εἰς ἀκατοικήτους χώρους καί ὅπως ἀπαγορευθῇ εἰς τούς πιλότους νά ἐνεργοῦν ἑλιγμούς ἄνωθεν οἰκιῶν καί εἰς χαμηλόν ὕψος.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ