Ἑστία, Τετάρτη 18 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ

«Ἀμερικανικαί στρατιωτικαί πηγαί ἀπεκάλυψαν ὅτι ὑπό τῶν Ἐρυθρῶν ἐκπαιδεύονται ὡραιόταται νεανίδες τοῦ Βιετνάμ, διά νά ἀναζητήσουν ἐργασίαν ὡς ὑπηρέτριαι εἰς οἰκίας Ἀμερικανῶν διπλωματῶν, προκειμένου νά κατασκοπεύουν τούς κυρίους των καί νά δολοφονήσουν αὐτούς, ἐάν διαταχθοῦν. Ὅλοι οἱ Ἀμερικανοί, εἰς Νότιον Βιετνάμ, ἔχουν ἤδη προειδοποιηθῇ καταλλήλως». Μέ τήν σπάνιν ὑπηρετριῶν, πού παρατηρεῖται εἰς ὅλον τόν κόσμον, δέν εἶναι περίεργον, ὅτι αὗται ἤρχισαν νά χρησιμοποιοῦνται ὡς ὅπλον τῆς διεθνοῦς κατασκοπείας. Ἄλλως τε, ἡ συνήθειά των νά… κυττάζουν ἀπό τήν κλειδαρότρυπαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ζητεῖ, ὅπως ληφθοῦν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖται ἀπό τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα, τά ὁποῖα ὑπερίπτανται κατῳκημένων χώρων. Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητεῖ, ὅπως τά ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα ἐκτελοῦν τάς ἀσκήσεις των εἰς ἀκατοικήτους χώρους καί ὅπως ἀπαγορευθῇ εἰς τούς πιλότους νά ἐνεργοῦν ἑλιγμούς ἄνωθεν οἰκιῶν καί εἰς χαμηλόν ὕψος.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…