Βορίδης: Ἡ ΕΥΠ ἐρευνᾶ ἐμπλοκή Τούρκων ἐμπρηστῶν στήν πατρίδα μας

Πλήρης ἐπιβεβαίωσις τοῦ ρεπορτάζ τῆς «Ἑστίας» τῆς Δευτέρας γιά ἀσύμμετρο κτύπημα στό πετράδι τοῦ τουρισμοῦ μας, ἀπό τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας – Τί εἶπε στήν Ὄλγα Τρέμη

Από κυβερνητικά χείλη ἐπιβεβαιώνεται τό ρεπορτάζ τῆς «Ἑστίας», ἡ ὁποία μέ τό ξέσπασμα τῆς μεγάλης φωτιᾶς στήν Ρόδο εἶχε ἀποκαλύψει ὑποψίες ὅτι μπορεῖ τό «διαμάντι τοῦ τουρισμοῦ μας» καί τῆς Δωδεκανήσου νά ἔχει γίνει στόχος ἀσυμμέτρου ἐπιθέσεως.

Χθές, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας, κ. Μάκης Βορίδης, μιλῶντας στήν ἱστοσελίδα Newsbomb.gr καί τήν ἐκπομπή Meeting Point τῆς Ὄλγας Τρέμη παρεδέχθη ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ «ὅτι ὑπῆρξε σχέδιο ἐμπρησμοῦ», ἐνῷ ἀνέφερε ὅτι μέ τήν ὑπόθεση ἀσχολεῖται ἤδη ἡ ΕΥΠ.

Εἰδικώτερα, σέ ἐρώτηση ἐάν ἡ πυρκαϊά στήν Ρόδο θά μποροῦσε νά ἦταν «ἀσύμμετρο χτύπημα», δεδομένου ὅτι ἀφ’ ἑνός εἶναι ἀπό τά πετράδια τοῦ τουρισμοῦ μας ἀφ’ ἑτέρου ἡ Τουρκία ζητεῖ τήν ἀποστρατιωτικοποίησή της, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας ἀπήντησε: «Γίνεται μία προσπάθεια νά διαπιστωθεῖ τό κατά πόσον ὑπάρχουν ἐμπρησμοί καί νά συλληφθοῦν οἱ ἐμπρηστές. Ξέρω ὅτι ἔχουν ὑπάρξει ὁρισμένες συλλήψεις αὐτήν τήν περίοδο καί φαίνεται ὅτι αὐτό ἀφορᾶ καί στήν Ρόδο. Τό ἄν εἶναι Τοῦρκοι πράκτορες πού βάζουν φωτιές ἤ εἶναι κτηνοτρόφοι ἤ κάποιος πού εἶναι μανιακός καί παράφρων ἐμπρηστής, αὐτό δέν μπορῶ νά τό ἀξιολογήσω. Ξέρω ὅτι ἀπασχολεῖ τήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν».

Περαιτέρω, ὁ κ. Βορίδης ἀνεφέρθη στήν ἀστυνόμευση τῶν δασικῶν περιοχῶν καί στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζονται γιά τήν πλήρη κάλυψή τους. Εἰδικώτερα, ἐδήλωσε: «Κακά τά ψέματα, σέ πολύ μεγάλες δασικές ἐκτάσεις, ἡ ἀστυνόμευση μέ τέτοια πληρότητα πού νά ἀποκλείει ὁποιαδήποτε ἐγκληματική ἐνέργεια εἶναι τιτάνιο ἔργο, μοῦ φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο». Ὁ ἴδιος ἐσημείωσε ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποκλείσει ὅτι «ὑπῆρξε σχέδιο ἐμπρησμοῦ ἤ ὅτι εἶναι τυχαῖα περιστατικά ἀμέλειας, πού ὁδήγησαν σέ ἐμπρησμό».

Ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού ἀσχολεῖται ἡ ΕΥΠ μέ μίαν ὑπόθεση, δέν πρόκειται γιά κάτι ἁπλό. Ἄλλως τε, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐντοπίζονται πρόσωπα, συνήθως ἀλλοδαποί ἀπό εὐρωπαϊκές χῶρες, πού καταλήγουν στά δικαστήρια κατηγορούμενοι γιά κατασκοπεία ἤ ἄλλες ἐνέργειες ὑπέρ τῆς Τουρκίας. Εἶχε, δέ, ἐπισημανθεῖ ἀπό τήν «Ἑστία» ὅτι οἱ ἐνέργειες τῶν προσώπων αὐτῶν δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνον ἡ συλλογή πληροφοριῶν, πού εἶναι σήμερα διαθέσιμες μέ τεχνικά μέσα (δορυφορικές εἰκόνες κ.λπ.). Τώρα ἐπιβεβαιώνεται ὅτι οἱ ἑλληνικές κρατικές ὑπηρεσίες διερευνοῦν τήν πιθανότητα νά ἐνέχονται σέ ἐμπρησμούς. Εἶναι, δέ, ἀπολύτως λογικό νά ἐπιλέγουν γιά τήν ἐκτέλεση τῶν σχεδίων τους τίς ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες οἱ καιρικές συνθῆκες (ὑψηλές θερμοκρασίες καί ἰσχυροί ἄνεμοι) εὐνοοῦν τήν ταχεῖα ἐπέκταση τοῦ πυρός. Καί ἐνῷ ὁρισμένες ἐξελίξεις μπορεῖ νά ἀποδοθοῦν στόν καιρό, αὐτό πού δέν ἑρμηνεύεται διαφορετικῶς εἶναι τό ταυτόχρονο ξέσπασμα τῆς φωτιᾶς σέ διάφορα σημεῖα, κάτι πού καθιστᾶ δυσχερέστατη τήν καταστολή τῶν ἑστιῶν πρίν τό πῦρ προσλάβει διαστάσεις.

Τά πράγματα δέν σταματοῦν ἐκεῖ. Χθές στό ἐπίκεντρο τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν εὑρέθησαν οἱ περιοχές τῆς Θεσσαλίας. Οἱ φλόγες ἔφθασαν ἐπικινδύνως κοντά στήν βιομηχανική ζώνη τοῦ Βόλου, δηλαδή στήν γειτνιάζουσα μέ τό στρατόπεδο τοῦ Στεφανοβικείου περιοχή, ὅπου γιά πολλούς μῆνες κάθε χρόνο εὑρίσκονται ἀμερικανικές μονάδες ἑλικοπτέρων. Ἐπιπροσθέτως, ἡ περιοχή εἶναι ἡ δευτέρα μετά τήν Ἀλεξανδρούπολη ὅπου ἡ ηὐξημένη συνεργασία μέ τίς ἀμερικανικές δυνάμεις δημιουργεῖ ἀνάγκες γιά νέες ὑποδομές. Εἶναι ἄδηλο ἀκόμη σέ ποιό βαθμό τά σχέδια αὐτά θά πρέπει νά ἀναθεωρηθοῦν μετά τήν φυσική καταστροφή τῶν τελευταίων πυρκαϊῶν. Εἶναι ἀκόμη ἕνα ζήτημα μέ τό ὁποῖο ἡ ΕΥΠ θά πρέπει πολύ σοβαρῶς νά ἀσχοληθεῖ.

Ὁ κ. Βορίδης ὡμίλησε, ἐξ ἄλλου γιά ἀλλαγές σέ ἐπίπεδο συντονισμοῦ καί ὀργανώσεως, ἀκόμη καί δόγματος. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ἡ Πολιτική Προστασία πρίν τέσσερα χρόνια ἦταν μία Γενική Γραμματεία μέ πολύ περιορισμένες δυνατότητες, ἁρμοδιότητες καί συντονιστικές δυνατότητες στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν». Ἔκτοτε, συνέχισε, «ὁ συντονισμός ἔχει ἀναβαθμισθεῖ σέ πολύ μεγάλο βαθμό». Ἡ τραγωδία στό Μάτι ἦταν «κάτι τό ὁποῖο ἄλλαξε τό ἐπίπεδο συντονισμοῦ καί ὀργάνωσης, καί τό δόγμα».

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι αὐτές οἱ ἀλλαγές δέν ἀρκοῦν γιά νά σταματήσει νά καίγεται ἡ Ἑλλάς κάθε καλοκαίρι. Ἀπαιτοῦνται ἀλλαγές στούς τρόπους ἀστυνομεύσεως καί ἐπιτηρήσεως τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατον νά ἐλεγχθοῦν ὅλες οἱ δασικές περιοχές ἀπό πεζές ἤ ἐποχούμενες περιπολίες (πού γιά κάποιον ἀνεξήγητο λόγο καί ὅπου γίνονται, εἶναι ἄοπλες), ὅμως σήμερα διανύουμε τήν ἐποχή τῶν μή ἐπανδρωμένων ἀεροχημάτων drones. Μέ τέτοια μπορεῖ νά καλύπτεται πλήρως ὅλος ὁ δασικός πλοῦτος τῆς χώρας, τόσο τῆς ἠπειρωτικῆς ὅσο καί τῆς νησιωτικῆς.

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἀκόμη εἴμαστε «πολύ πίσω» καί στήν χρήση τέτοιων συγχρόνων μέσων.

Κεντρικό θέμα