Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

ΔΥΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ἐμπλοκῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατικές ὀργανώσεις πού ἀπεκαλύφθησαν σέ διάστημα τριῶν μόλις ἑβδομάδων προκαλοῦν ἰδιαίτερη ἀνησυχία γιά τήν κατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ἄν ἔχουμε τέτοια φαινόμενα στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις πού ἀποτελοῦν τό πλέον ὀργανωμένο καί πειθαρχημένο τμῆμα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, εἶναι ἀσύλληπτο τό τί μπορεῖ νά ἐπικρατεῖ σέ ἄλλους τομεῖς…

Ἐν προκειμένῳ, δύο στελέχη τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἕνας χειριστής βαρέων ὅπλων τοῦ Στρατοῦ καί ἕνας ὁπλουργός τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, ἐνετοπίσθησαν ὡς μέλη τῆς ὀργανώσεως «Σύμπραξη Ἐκδίκησης». Ὁ πρῶτος ἐκ τῶν δύο μάλιστα ἦταν αὐτός πού ἔστειλε ἐπιστολή-βόμβα στό δικαστικό μέγαρο τῆς Θεσσαλονίκης. Δακτυλικό ἀποτύπωμά του εὑρέθη ἐπί τοῦ παγιδευμένου φακέλου, ὁ ὁποῖος εὐτυχῶς δέν εἶχε ἐκραγεῖ.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι πρίν ἀπό τρεῖς ἑβδομάδες δύο ἄνδρες τῆς Διοικήσεως Ὑποβρυχίων Καταστροφῶν τοῦ Ναυτικοῦ εἶχαν συλληφθεῖ γιά συμμετοχή στήν ὀργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», κατηγορούμενοι εἰδικῶς ὅτι προμήθευαν μέ ἐκρηκτικά τόν ἐπί κεφαλῆς της.

Τό πρῶτο ἐρώτημα πού προκύπτει σχετίζεται μέ τίς διαδικασίες ἐλέγχου τῆς νομιμοφροσύνης καί τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος τῶν προσώπων πού κατατάσσονται στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις ὡς μόνιμα στελέχη, εἴτε ὡς ἐπαγγελματίες ὁπλῖτες εἴτε ὡς ὑπαξιωματικοί. Ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι περνοῦν ἀπό ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, οἱ ὁποῖες θά ἔπρεπε νά δεικνύουν ἄν κάποιοι δέν πληροῦν τίς προϋποθέσεις σταθερότητος χαρακτῆρος γιά νά τούς ἐμπιστευθεῖ τό Κράτος πρόσβαση σέ ὅπλα καί ἐκρηκτικά. Πρέπει ὅμως νά σημειώσουμε ὅτι ἕνα τεράστιο κενό στήν ἀξιολόγηση τῶν ὑποψηφίων ἔχει δημιουργηθεῖ μέ τήν ὑποβάθμιση τῆς διαδικασίας τῶν προσωπικῶν συνεντεύξεων, τίς ὁποῖες τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς ἤθελαν ἄν ἐξαλείψουν τελείως, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἐγένοντο γιά νά διευκολύνουν κομματικές ἐπιλογές. Καί ὅμως οἱ ἔμπειροι ἀξιωματικοί πού ἔκαναν τίς προσωπικές συνεντεύξεις μποροῦσαν νά «δοῦν» αὐτά πού δέν φαίνονται κατά τήν ἀντικειμενική, πλήν λίαν ἀπατηλή διαδικασία τῶν ἐξετάσεων καί τῶν μορίων.

Εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ ἐκ βάθρων ἀναθεώρησις τοῦ συστήματος ἐπιλογῆς στελεχῶν μέ ἀποκατάσταση τῆς προσωπικῆς συνεντεύξεως ὡς βασικοῦ κριτηρίου γιά τήν ἔνταξή τους στό στράτευμα. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στήν προκειμένη περίπτωση καί τά δύο στελέχη πού συνελήφθησαν εἶχαν ἐπιδείξει ἀπροθυμία νά σταδιοδρομήσουν στό στράτευμα. Ὁ χειριστής βαρέων ὅπλων ἦταν σέ ἄδεια μέ τήν αἴτηση ἀποστρατείας του νά ἐκκρεμεῖ, ὁ δέ ὁπλουργός τῆς Ἀεροπορίας τελεῖ σέ μακρά ἀναρρωτική ἄδεια. Καί οἱ δύο ὅμως ἦσαν εἰς θέσιν καί νά μετέχουν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση καί νά τήν τροφοδοτοῦν μέ βόμβες. Βόμβες πού στήν πραγματικότητα ἔχουν πλήξει τά θεμέλια τοῦ Κράτους…

Συνολικῶς γιά τήν νέα αὐτή ὑπόθεση τρομοκρατίας συνελήφθησαν ἕξη ἄτομα, ἐνῷ τέσσερα ἀκόμη ἐμπλεκόμενα ἤδη ἐκτίουν ποινές στίς φυλακές τοῦ Δομοκοῦ, Λαρίσης καί Γρεβενῶν. Ἐναντίον τους ἠσκήθη δίωξις γιά ἕξι κακουργήματα καί πέντε πλημμελήματα. Συγκεκριμένα γιά διεύθυνση, ἔνταξη καί συγκρότηση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, γιά ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας, ἔκρηξη κατ’ ἐξακολούθησιν τετελεσμένη καί σέ ἀπόπειρα, κατασκευή, κατοχή καί προμήθεια ἐκρηκτικῶν, διακεκριμένη ὁπλοκατοχή καί διακεκριμένη φθορά.

Ἐπίσης, ἡ δίωξις ἀφορᾶ καί στά πλημμελήματα τῆς ὑποστηρίξεως τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ὑποκινήσεως σέ τέλεση τρομοκρατικῆς πράξεως, παράνομης βίας κατά δικαστικῶν λειτουργῶν, παράνομης ὁπλοκατοχῆς κυνηγετικοῦ ὅπλου καί παράνομης κατοχῆς ναρκωτικῶν οὐσιῶν πρός ἰδίαν χρῆσιν. Οἱ κατηγορούμενοι παρεπέμφθησαν σέ ἀνακριτή ἀπό τόν ὁποῖο ζήτησαν καί ἔλαβαν προθεσμία γιά νά ἀπολογηθοῦν τήν Κυριακή 3 Μαρτίου.

Οἱ ἀξιωματικοί τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας χαρακτηρίζουν τούς συλληφθέντες ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνους, καθώς οἱ τρομοκρατικές ἐνέργειες στίς ὁποῖες φέρονται ὅτι ἐμπλέκονται θά μποροῦσαν νά ἔχουν πληθώρα θυμάτων.

Ἰδιαίτερα, ὅπως ἀναφέρουν, ἄν εἶχε ἐκραγεῖ ὁ παγιδευμένος φάκελος πού εἶχαν στείλει στό δικαστικό μέγαρο τῆς Θεσσαλονίκης, θεωρεῖται βέβαιον ὅτι θά ὑπῆρχαν πολλά θύματα, καθώς ἀπετελεῖτο ἀπό σχεδόν μισό κιλό ἐκρηκτικῆς ὕλης, ποσότης ἱκανή γιά νά προξενήσει μεγάλες καταστροφές. Ἐπίσης σέ καμμία ἀπό τίς ἄλλες ἐνέργειες μέ τοποθέτηση βομβῶν δέν εἶχαν προειδοποιήσει, ἐνῷ σέ ἐπίθεση μέ χειροβομβίδα πού εἶχαν πραγματοποιήσει στήν Λάρισα, τήν ἔβαλαν σέ ἄλλο σπίτι κατά λάθος, ἐνῷ εἶχαν στόχο τόν διευθυντή τῶν φυλακῶν.

Συνολικῶς, μέχρι στιγμῆς, ἔχουν ἐξιχνιασθεῖ πέντε περιπτώσεις πού ἐμπλέκονται οἱ συλληφθέντες καί συγκεκριμένως:

•- ἀποστολή παγιδευμένου μέ ἐκρηκτική ὕλη φακέλου στό Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος βρέθηκε τήν 12.02.2024.

•- ἔκρηξη αὐτοσχέδιου ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ σέ ὑποκατάστημα τραπέζης στά Πετράλωνα τήν 25.01.2024.

•- ἔκρηξις αὐτοσχέδιου ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ τήν 13.11.2023 σέ κτηριακό συγκρότημα στήν Κηφισιά, ὅπου στεγάζεται ἑταιρεία.

•- ρῖψις χειροβομβίδος τήν 08.07.2023 σέ αὐτοκίνητο ἰδιοκτησίας σωφρονιστικοῦ ὑπαλλήλου, τό ὁποῖο ἦταν σταθμευμένο σέ χῶρο σταθμεύσεως πολυκατοικίας στό Χαϊδάρι καί

•- ρῖψις χειροβομβίδος καί ἔκρηξις αὐτοσχέδιου ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ τήν 24.06.2023 σέ αὐλή οἰκίας στήν Λάρισα.

Κομβικό ρόλο στήν ὑπόθεση παίζει ὁ ἕνας ἀπό τούς ἐγκλείστους στίς φυλακές Δομοκοῦ, ἡλικίας 36 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι κινοῦσε τά νήματα καί ἔδιδε παραγγελίες γιά τά τρομοκρατικά χτυπήματα στούς συνεργούς του ἔξω, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι χρῆστες ναρκωτικῶν ἤ ἔχουν δοσοληψίες ποινικοῦ τύπου μέ τίς Ἀρχές.

Ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἔχει ψυχολογικά προβλήματα καί ἐμμονή μέ τήν ἔνοπλη δράση, ἐνῷ ἡ σχέσις του μέ τόν ἀντιεξουσιαστικό χῶρο εἶναι ὅτι στίς φυλακές εἶχε ἐπαφές μέ κρατούμενο ἀπό τήν ὀργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς». Εἶχε συλληφθεῖ ἀπό τήν Ἀντιτρομοκρατική Ὑπηρεσία στό Κολωνάκι τό 2014 γιά ληστεῖες, καί στήν κατοχή του εἶχε βρεθεῖ ἕνα τυφέκιο καλασνίκωφ, χειροβομβίδες καί 5.500 εὐρώ. Τό 2021 παρεβίασε ἄδεια ἀπό τίς φυλακές καί διέπραξε τέσσερεις ληστεῖες σέ τράπεζες, μέ πρώτη τήν «Ἐθνική» στά Πετράλωνα. Ἀπό τήν Ἀντιτρομοκρατική Ὑπηρεσία συνεχίζονται οἱ ἔρευνες γιά νά διαπιστωθεῖ ἐάν στήν ὁμάδα ἐμπλέκονται καί ἄλλα ἄτομα, καί ἐξετάζονται ὅλες οἱ ἐπαφές τῶν συλληφθέντων.

Κεντρικό θέμα