Βόμβα ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων: Ἐπί θητείας Κεραμέως διέρρευσαν τά 20.000 mails

Γιατί ὁ πρόεδρός της Κωνσταντῖνος Μενουδάκος ἀρνήθηκε νά λάβει ὑπ’ ὄψιν του τό πόρισμα ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου
πού συνέταξε τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά νά ἐπιρριφθεῖ ἡ εὐθύνη στόν Διευθυντή Ἐκλογῶν, μέ παραπομπή
σέ χρόνο πρό τῆς ἀναλήψεως καθηκόντων τῆς σημερινῆς ὑπουργοῦ – Καί οἱ 300 προσφυγές συνδέονται
μέ τήν ἐπιστολική ψῆφο – Μόνον 45.000 ὁμογενεῖς ἐνεγράφησαν στήν πλατφόρμα

ΣΕ μίαν ἀπόφαση-βόμβα ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, κ. Κωνσταντῖνος Μενουδάκος, δέν ἀποδέχεται τό πόρισμα τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐλέγχου πού διεξήχθη στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά τήν διαρροή τῶν 20.000 περίπου διευθύνσεων ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού εἶχαν δηλώσει τά στοιχεῖα τους στήν πλατφόρμα πού εἶχε ἀνοίξει γιά τήν ἐπιστολική ψῆφο. Ἡ ἀπόφασις αὐτή ἀφήνει διπλά ἔκθετη τήν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Νίκη Κεραμέως. Ἀφ’ ἑνός, διότι πέφτει στό κενό ἡ προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν εὐθυνῶν στό πρόσωπο ἑνός ἀνωτέρου δημοσίου ὑπαλλήλου, ἐν προκειμένῳ τοῦ Διευθυντοῦ Ἐκλογῶν, μέ ἀπόρριψη κάθε πολιτικῆς εὐθύνης. Ἀφ’ ἑτέρου, διότι δέν γίνεται δεκτή ὅποια διαρροή εἶχε γίνει σέ χρόνο προγενέστερο τῆς θητείας τῆς νῦν ὑπουργοῦ.

Τό προαναφερθέν πόρισμα εἶχε συνταχθεῖ ἀπό τήν Μονάδα Ἐσωτερικοῦ Ἐλέγχου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ἀμέσως δέ μόλις ὑπεβλήθη στήν πολιτική ἡγεσία (τήν περασμένη Παρασκευή), ἡ κ. Κεραμέως ἔσπευσε νά τό διαβιβάσει στόν προϊστάμενο τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί στόν πρόεδρο τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος «πρός διευκόλυνση τῶν ἐρευνῶν τους.» Τοῦτο ἀναφέρεται σέ σχετική ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου. Ὅμως ὁ κ. Μενουδάκος τοὐλάχιστον δέν θεωρεῖ ὅτι τό πόρισμα διευκολύνει τήν ἔρευνα, καί διά τοῦτο κατέστησε σαφές ὅτι δέν τό λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του καί θά προχωρήσει στήν ἀνεξάρτητη διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως.

Σημειώνεται ὅτι στό πόρισμα προτείνεται ἡ ἐπιβολή πειθαρχικῶν κυρώσεων μέ μονοδιάστατη στόχευση πρός τόν Διευθυντή Ἐκλογῶν, ἐνῷ σέ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου ἀναφέρεται ὅτι ἡ πολιτική ἡγεσία ἔχει ἐκκινήσει τίς διαδικασίες ἐπιβολῆς τῶν κυρώσεων αὐτῶν.

Ἤδη ὅμως τά πράγματα ἔχουν πάρει ἄλλη τροπή, καθώς ὁ κ. Μενουδάκος ἔχει ἀκούσει τίς ἀπολογίες καί τῶν ἄλλων ἐμπλεκόμενων προσώπων καί συγκεκριμένα τοῦ τέως ΓΓ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ κ. Νίκου Θεοδωρόπουλου, τῆς κ. Ἄννας Μισέλ Ἀσημακοπούλου καί τοῦ τέως ΓΓ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ὁπότε ἔχει διαμορφώσει ἰδίαν ἀντίληψη γιά τά γεγονότα, καθώς καί γιά τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο ἔγινε ἡ διαρροή.

Ὅλα τά στοιχεῖα συγκλίνουν ὅτι ἔγινε ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς κ. Κεραμέως. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ κ. Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος καρατομήθηκε μόλις ἔγινε γνωστό τό σκάνδαλο, δήλωσε ὅτι τήν λίστα μέ τά ὀνόματα καί τά λοιπά προσωπικά στοιχεῖα τῶν ὁμογενῶν τοῦ τήν ἔδωσε μεγάλο στέλεχος τῆς ΝΔ, συμφώνως δέ πρός πληροφορίες ἔδειξε τό μήνυμα πού εἶχε λάβει ἀπό τόν συγκεκριμένο πολιτικό παράγοντα μέσῳ ἐφαρμογῆς κινητοῦ τηλεφώνου, ἔχοντας καλύψει τό ὄνομα τοῦ ἀποστολέως.

Ἤδη γιά τό θέμα τῆς διαρροῆς αὐτῆς ἔχουν ὑποβληθεῖ 300 προσφυγές ὁμογενῶν πού ὅλες ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ἐπιστολική ψῆφο. Δέν εἶναι τυχαῖο κατόπιν τούτου ὅτι ἀποτυγχάνει ἡ προσπάθεια προσελκύσεως Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς νά μετάσχουν στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές, καθώς ἔχει δημιουργηθεῖ ἐντονωτάτη δυσπιστία ἀπέναντι στό σύστημα. Ἔτσι μόλις 45.000 ὁμογενεῖς ἔχουν ἐγγραφεῖ στήν πλατφόρμα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιά νά ἔχουν δυνατότητα νά ψηφίσουν. Προφανῶς δέν πείθονται γιά τήν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων τά ὁποῖα τούς ζητεῖται νά δηλώσουν.

Κεντρικό θέμα