«Βέτο» Στουρνάρα στίς παροχές Μητσοτάκη γιά τήν μεσαία τάξη στήν ΔΕΘ

Ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ὑπονομεύει τόν Πρωθυπουργό προεξοφλῶντας μέ δηλώσεις του ὅτι ἔρχεται «πολιτική ἀστάθεια» καί τάσσεται κατά τῶν «ἐκτεταμένων παροχῶν»

«ΒΕΤΟ» στίς παροχές πού σχεδιάζει νά ἀνακοινώσει ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐξαγγέλλων μέτρα ὑπέρ τῆς πληττομένης μεσαίας τάξεως, σέ μία ἐπιχείρηση ἀλλαγῆς ἀτζέντας ἀπό τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, θέτει ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ὁ κεντρικός τραπεζίτης, πού διάφορα κέντρα, ἐντός καί ἐκτός τῆς χώρας, τόν ἐμφανίζουν ὡς ὑποψήφιο διάδοχο τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐμφανίζεται καί πάλι νά τόν ὑπονομεύει, στέλνοντας μηνύματα καί προειδοποιητικές βολές πρός τό Μέγαρο Μαξίμου μέσῳ τῶν ὁποίων ὑποστηρίζει, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ὅτι πρέπει νά ἐπιδείξει ἐγκράτεια στίς σχεδιαζόμενες παροχές καί νά μήν γίνει κατάχρησις τῶν ὅποιων δυνατοτήτων παρέχονται ἀπό τόν διαθέσιμο δημοσιονομικό χῶρο, ὁ ὁποῖος δημιουργεῖται ἀπό τό ἅλμα πού καταγράφεται στά ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ.
Ἄλλως τε, θέσις τοῦ κ. Στουρνάρα πού δέν σταματᾶ νά τήν διατυμπανίζει εἶναι ὅτι θά πρέπει ἡ χώρα σταδιακῶς νά ἐπανέλθει στήν πρό πανδημίας ὑγιῆ δημοσιονομική θέση, ὥστε νά μήν ἀκυρωθοῦν οἱ θυσίες τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς πού συνετελέσθη τήν προηγούμενη δεκαετία πρός ὄφελος τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Ἐπί τῆς οὐσίας, ζητεῖ νά παρέχονται μέ τό σταγονόμετρο μέτρα ἐνισχύσεως γιά νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις.

Ταυτοχρόνως, αἴσθηση προκαλεῖ σέ πολιτικοοικονομικούς κύκλους καί ἡ προειδοποίησις πού ἀπευθύνει μέσῳ τῆς ἐφημερίδος «Τό Βῆμα», γιά κίνδυνο πολιτικῆς ἀστάθειας, πού θά δυσκόλευε τήν προσπάθεια ἀνατάξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καί τῶν δημοσιονομικῶν τῆς χώρας.

Ὁ κ. Στουρνάρας συνδέει τήν τακτική γιά συγκρατημένες παροχές, μέ τόν στόχο γιά ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος, καθώς σέ διαφορετική περίπτωση ἡ ἐκτεταμένη παροχολογία μπορεῖ νά ὑπονομεύσει τήν ἐπίτευξή του.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ὁ κ. Στουρνάρας διατυπώνει ἀπόψεις πού προκαλοῦν δυσφορία στόν Πρωθυπουργό καί τά κυβερνητικά στελέχη. Ἀποκτοῦν, ὅμως, ἰδιαίτερη βαρύτητα στήν συγκεκριμένη συγκυρία ὅταν «φίλοι» καί «σύμμαχοι» ὁμοιάζουν νά πριονίζουν τήν …καρέκλα τοῦ κ. Μητσοτάκη, μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν.

Προσφάτως, ὁ διοικητής τῆς ΤτΕ ἀναφερόμενος στίς παροχές πού ἔχουν γίνει ἤ προγραμματίζονται ἐν ὄψει τοῦ δύσκολου χειμῶνος ὑπεστήριξε ὅτι δέν μποροῦμε νά ξεπεράσουμε ὁρισμένα δημοσιονομικά ὅρια. Ὁ στόχος τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος εἶναι ἐθνικός στόχος καί εἶναι ἀπόλυτος, εἶχε ἐπαναλάβει ὁ κ. Στουρνάρας προβλέποντας ὅτι ἡ χώρα μπορεῖ νά κατακτήσει τήν βαθμίδα ἐντός τοῦ 2023.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὅτι ἡ χώρα πρέπει νά ἐπανέλθει τό συντομώτερο δυνατόν σέ πρωτογενῆ πλεονάσματα, τά ὁποῖα θά πρέπει νά εἶναι ἱκανά γιά νά πληρώνουν τούς τόκους τοῦ δημοσίου χρέους, οἱ ὁποῖοι εἶναι περίπου 2,2% τοῦ ΑΕΠ.

Ἑπομένως, μεσοπρόθεσμα, ὁ Προϋπολογισμός θά πρέπει νά μπορεῖ νά καλύπτει τήν δαπάνη γιά τόκους ἀπό τά πρωτογενῆ πλεονάσματα, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ἡ χώρα ἔδωσε γιά τήν πανδημία περίπου 40 δισεκατομμύρια, καί τόσο ηὐξήθη περίπου τό δημόσιο χρέος.

Στήν Ἔκθεση Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος γιά τό 2022, ὁ κ. Στουρνάρας εἶχε προειδοποιήσει ξανά τήν Κυβέρνηση, ὅτι οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία ἔχουν ἐπηρεάσει τίς προοπτικές γιά τήν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καί ἐντείνουν τίς προκλήσεις γιά τήν χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Κυριώτερη, ἔμμεση ἐπίδρασις, πού ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀξιολογηθεῖ ἐπαρκῶς, εἶναι ἡ ἐπιδείνωσις πού ἀναπόφευκτα θά ὑπάρξει στήν οἰκονομική θέση νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων, μέ συνέπεια νά ἐπηρεασθεῖ ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν τραπεζικῶν δανείων.

Κεντρικό θέμα