Βενιζέλος – Ἀλιβιζᾶτος κατά Μητσοτάκη ὡς νομικοί σύμβουλοι τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη

Ἡ διερεύνησις τῶν «εὐθυνῶν» τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς ὑποκλοπές βασικό αἴτημα τῆς προτάσεως συστάσεως Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς πού κατέθεσε στήν Βουλή τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν συμβολή τῶν δύο καθηγητῶν Συνταγματικοῦ Δικαίου

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΜΑΣ εἶχε προειδοποιήσει τήν ἡγεσία τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τόν καιρό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως μάλιστα γιά αὐτό πού ὀνομάζει «ἄτιμο κέντρο.» Τούς ἐκπροσώπους μίας πολιτικῆς παρατάξεως οἱ ὁποῖοι «ἀνεμίζονται» μέ βάση τήν φορά τῆς ἐπικαιρότητος, προσεγγίζουν τήν συντηρητική παράταξη ὅταν εἶναι στά κάτω τους καί σπεύδουν νά τήν ἐγκαταλείψουν καί νά τῆς ἐπιτεθοῦν ὅταν τήν βροῦν στήν ἀδυναμία της. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ἐπολιτεύθη μέ τόν Συναγερμό τοῦ Παπάγου σέ ἐκλογές κατά τήν δεκαετία τοῦ ’50, προκειμένου νά διασωθεῖ γιά νά καταγγείλει ἀργότερα τήν δεξιά παράταξη μέ τόν …ἀνένδοτο ἀγῶνα. Δέν θά μποροῦσαν νά διαφέρουν καί πολύ οἱ πολιτικοί ἐπίγονοι αὐτῆς τῆς παρατάξεως μέ ἐξαίρεση τό ἄδολο πατριωτικό σκέλος της. Ὅσες τιμές καί ἄν τούς ἐπιδαψιλεύσει ἡ δεξιά παράταξις.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔκανε αὐτό τό λάθος. Τίμησε τόν Εὐάγγελο Βενιζέλο, τόν ἀρχηγό τοῦ ἱστορικῶς ἀντιπάλου πολιτικοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ ΠΑΣΟΚ, τοποθετῶντας τον ὡς ἐκπρόσωπο τῆς Ἑλλάδος σέ ἑπταμελῆ ἐπιτροπή σοφῶν τοῦ συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Ποτέ στό παρελθόν τό ΠΑΣΟΚ δέν ἔκανε κάτι ἀντίστοιχο γιά ἀρχηγό τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ὁ κύριος Μητσοτάκης τίμησε ὑπέρ τό δέον τόν συνταγματολόγο Νῖκο Ἀλιβιζᾶτο, καί ἄς κατέθεσε ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως στήν δίκη τοῦ Γιώργου Παπακωνσταντίνου στό Εἰδικό Δικαστήριο. Καί ἄς δήλωσε στό παρελθόν ὅτι ὁ κύριος Τσίπρας πιάνει πουλιά στόν ἀέρα. Οὐκ λίγες φορές ὁ Πρωθυπουργός ἀξιοποίησε στίς ὁμιλίες του στήν Βουλή ἀποσπάσματα ὁλόκληρα ἀπό συγγράμματα τοῦ κυρίου Ἀλιβιζάτου (εἰδικῶς γιά τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο), ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἰδεολογικός καθοδηγητής του, ἐνῶ τόν διόρισε ἀκόμη καί μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς 2021.

Χθές τό ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στήν Βουλή τήν πρόταση συστάσεως Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τίς ὑποκλοπές μέ τήν ὁποία ζητᾶ νά διερευνηθοῦν οἱ εὐθῦνες τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Καί, ὦ τοῦ θαύματος, ὅπως πληροφορούμαστε, μεταξύ τῶν συντακτῶν τῆς προτάσεως αὐτῆς εἶναι οἱ κύριοι Βενιζέλος καί Ἀλιβιζᾶτος! Τά …πουλέν τοῦ κυρίου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, οἱ δύο καθηγητές ἀνέλαβαν στό παρασκήνιο ἄτυποι νομικοί σύμβουλοι τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη γιά τίς ὑποκλοπές. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ μάλιστα ἀξιοποίησε τήν κρίση τῶν ὑποκλοπῶν καί ἦρθε κοντά μέ τόν Εὐάγγελο Βενιζέλο τόν ὁποῖο εὐχαρίστησε «γιά τήν μεγάλη του συνεισφορά στήν δημοκρατική παράταξη» μετά τήν δήλωση πού ἔκανε κατά τοῦ κυρίου Μητσοτάκη. Δυστυχῶς πρόκειται γιά ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι εἶναι ἱκανοί νά ποῦν «τά κανονικά καί τά ἀντίθετα» χωρίς νά ντραποῦν, ἀνάλογα μέ τήν πολιτική συγκυρία καί τά συμφέροντά τους.

Ἀλλά αὐτό εἶναι τό ὀλιγώτερον. Τό μεῖζον εἶναι ὅτι ἡ ὑπόθεσις τῶν ὑποκλοπῶν ἐνεργοποίησε τά ἱστορικά ἀντιμητσοτακικά ἀνακλαστικά τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀνεβίωσε τά μίση καί τά πάθη τοῦ παρελθόντος καί τό ἕνωσε τώρα μπροστά ἀπό τήν κάλπη. Ἕνα μέλος τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη εἶναι καί πάλι στό στόχαστρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἕνα μέλος της εἶναι καί πάλι στό στόχαστρο τοῦ κυρίου Βενιζέλου. Ὁ ἀποκλεισμός τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἀπό τήν πρώτη κυβέρνηση Σαμαρᾶ (στήν ὁποία διεκδίκησε τό χαρτοφυλάκιο τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος) μετά ἀπό ἀπαίτηση τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου στό παρασκήνιο, δυστυχῶς δέν ἔκανε σοφώτερο τόν Πρωθυπουργό ὅταν ἐπιφύλασσε τιμές στόν ἄλλοτε Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἐλπίζουμε τώρα νά ξυπνήσει.

Ἡ πρότασις τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ, τήν ὁποία θά ψηφίσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀναφέρει ὅτι τό ἀντικείμενο αὐτῆς πρέπει νά εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ παραβίασις τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος Νίκου Ἀνδρουλάκη ἀπό τήν ΕΥΠ ἤ καί ἀπό ἄλλα φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα, «τήν ἐπιβεβαιωμένη ἀπόπειρα παγίδευσης τοῦ κινητοῦ του μέ τό κακόβουλο λογισμικό predator, τήν παράνομη χρήση αὐτοῦ στήν Ἑλληνική ἐπικράτεια καί τήν ἔρευνα γιά τήν ὕπαρξη εὐθυνῶν τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καί κάθε ἄλλου ἐμπλεκομένου φυσικοῦ ἤ νομικοῦ προσώπου.»

Εἰδικώτερα, ἡ Χαριλάου Τρικούπη ζητεῖ νά μάθει, ποιός ἐξουσιοδότησε τήν «νόμιμη ἐπισύνδεση» τῶν ἐπικοινωνιῶν τοῦ κ. Ν. Ἀνδρουλάκη, γιά ποιό λόγο καί σέ ποιά τεκμηρίωση ἐστηρίχθησαν οἱ λόγοι «ἐθνικῆς ἀσφαλείας» καί ἐάν ἦταν ἐλεγχόμενος γιά κατασκοπία ἤ τρομοκρατία ἤ ἐπιβουλή κατά τοῦ πολιτεύματος καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας. Ἐπί πλέον θέλει νά πληροφορηθεῖ «σέ ποιές συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτικῶν καί ἄλλων προσώπων ἔχουν ὑπάρξει ἐπισυνδέσεις ἤ παγιδεύσεις τηλεφώνων μέ τήν χρήση κακόβουλου λογισμικοῦ καί γιά ποιό χρονικό διάστημα; Ποιοί δύνανται νά χρησιμοποιοῦν τό κακόβουλο λογισμικό predator στήν ἑλληνική ἐπικράτεια καί ποιές οἱ σχέσεις αὐτῶν μέ πολιτικά πρόσωπα καί δημόσιους λειτουργούς.» Τό ΠΑΣΟΚ θέλει νά μάθει ἐάν ἔχει κάποιος τό περιεχόμενο τῶν ὑποκλοπῶν τῆς ΕΥΠ καί σέ ποιές ὑπηρεσίες καί ὀργανικές μονάδες καί πρόσωπα ἐγνωστοποιήθησαν τά ἀρχεῖα πού ἐδημιουργήθησαν ἀπό τήν ἐπισύνδεση τῆς ΕΥΠ στό κινητό τηλέφωνο τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη. Μέ αἴτημα πρός τόν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας Θανάση Μπούρα, τό ΠΑΣΟΚ ζητεῖ νά κληθοῦν νά καταθέσουν ὁ νέος διοικητής τῆς ΕΥΠ Θεμιστοκλῆς Δεμίρης, ὁ τέως διοικητής Παναγιώτης Κοντολέων, ἡ ἁρμόδια γιά τήν ΕΥΠ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Βασιλική Βλάχου, ὁ τέως ΓΓ τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης καί, τέλος, ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Διασφαλίσεως τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν Χρῆστος Ράμμος.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά συμφωνήσει σέ ἐπέκταση τῆς χρονικῆς διερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως ἀπό τήν Ἐξεταστική, ὅπως ἔχει ζητήσει ἡ ΝΔ. Τό ΚΚΕ ὅμως θέλει νά ἀρχίσει ἡ ἔρευνα ἀπό τό 2016, ὅταν ὁ Περισσός εἶχε καταγγείλει τήν ὑποκλοπή τῶν ἐπικοινωνιῶν στελεχῶν του. Ἀλλά καί ἡ Ἑλληνική Λύση προτείνει τήν ἐπέκταση τῆς ἐρεύνης ἀπό τό 2016 ἕως σήμερα, προκειμένου νά διερευνηθεῖ καί ἡ ὑπόθεσις κατασκοπίας τῶν 17 Ἑλλήνων βουλευτῶν πού φέρεται νά ἄρχισε ἐκείνη τήν χρονιά. «Προκαλεῖ λοιπόν μεγάλα ἐρωτηματικά γιατί ἡ ΝΔ καί τό ΠΑΣΟΚ δέν ἐπιθυμοῦν τήν διερεύνησή της, ἐνῶ ἐξηγεῖ τήν ἄρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν διερεύνηση τῆς συγκεκριμένης περιόδου» σημείωσε ἡ Ἑλληνική Λύση.

Ἡ Διάσκεψις τῶν Προέδρων ἀπεφάσισε αὔριο νά συγκληθεῖ ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας γιά τήν ἀκρόαση τοῦ κ. Δεμίρη, καθώς μέ τίς πρόσφατες ἀλλαγές πού ἐπέφερε ἡ Πρᾶξις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκρισις τοῦ διορισμοῦ του ἀπό τά μέλη τῆς συγκεκριμένης κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς. Τήν προσεχῆ Παρασκευή θά πραγματοποιηθεῖ ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις σέ ἐπίπεδο πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Τήν ἄλλη Δευτέρα 29/8 θά γίνει ἡ συζήτησις στήν Ὁλομέλεια τῆς προτάσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τήν ἑπομένη θά ἀρχίσει τίς ἐργασίες ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας πού θά ἐξετάσει ὅλες τίς περιπτώσεις τῶν ὑποκλοπῶν.

Tό χρονοδιάγραμμα τῶν διασκέψεων δέν ἱκανοποίησε τό ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο κατηγόρησε τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ὅτι ἐπιλέγει τήν στείρα τοξική πολιτική ἀντιπαράθεση μέ τελικό στόχο τήν συγκάλυψη. «Ἡ κυβερνητική πλειοψηφία ἀπέναντι σέ ὅλα τά κόμματα ἐπέβαλε νά προηγηθεῖ ἡ πρό ἡμερησίας συζήτηση σέ ἐπίπεδο ἀρχηγῶν καί ὄχι νά συγκληθεῖ ἀμέσως ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας, ὅπως ζήτησε τό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Ἀλλαγῆς, προκειμένου νά κατατεθοῦν ὅλα τά στοιχεῖα γιά τήν ἀντισυνταγματική παρακολούθηση ἀπό τήν ΕΥΠ τοῦ Προέδρου τοῦ Κινήματος Νίκου Ἀνδρουλάκη καί τήν χρήση τοῦ Predator στήν Ἑλλάδα» ἀνέφερε ἡ Χαριλάου Τρικούπη.

Κεντρικό θέμα