Ὑποψίες γιά ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν κατά τῆς χώρας

ΕΛ.ΑΣ. καί Πεντάγωνο ἀναφέρονται στήν κλιματική ἀλλαγή, ἀλλά δέν ἀποκλείουν τίποτε Κακούργημα ὁ ἐμπρησμός – 700 στελέχη τοῦ Στρατοῦ στήν μάχη

ΦΤΑΙΕΙ ἡ κλιματική ἀλλαγή γιά τήν ἔξαρση τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν τῶν τελευταίων ἡμερῶν; Ἐν μέρει, ἴσως. Τό ἑλληνικό Κράτος, ἄν καί διά στόματος κορυφαίων κυβερνητικῶν καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων δέχεται καί τόν παράγοντα αὐτόν, ἀφήνει ἀνοικτά πρός διερεύνησιν καί ὅλα τά ἄλλα ἐνδεχόμενα. Μηδέ ἐξαιρουμένου καί τοῦ ὀργανωμένου σχεδίου ἐμπρησμῶν. Ἄλλως τε δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού διατυπώνονται τέτοιες ὑποψίες. Ἀπό τό 2011, σύμφωνα μέ τήν τουρκική ἐφημερίδα «Μιλλιέτ», ἔχει ἀποκαλυφθεῖ μυστική ἔκθεσις τήν ὁποία εἶχε συντάξει ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ, καί στήν ὁποία ἐπιβεβαιώνονται τόσο οἱ πυρκαϊές σέ ἑλληνικά δάση καί ἡ τοποθέτησις βομβῶν στήν Ρόδο ὅσο καί μία ἐπίθεσις σέ στρατόπεδο τοῦ ΡΚΚ στήν Λαμία ὡς ἔργο Τούρκων πρακτόρων. Διευκρινίζει μάλιστα ὅτι δύο ὁμάδες δροῦσαν στήν Ἑλλάδα προβαίνοντας σέ ἀντίποινα γιά τήν φιλοξενία πού παρέχει ἡ Ἑλλάς σέ Κούρδους μαχητές. Ἡ «Μιλλιέτ» μάλιστα ἔγραψε: «Δύο ὁμάδες χωρίς νά γνωρίζει ἡ μία τήν ἄλλη ξεκίνησαν τή δράση τους. Τότε, οἱ εἰδικές δυνάμεις ἀνέλαβαν τίς πυρκαϊές, ὁ τομεύς μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τίς βόμβες».

Ὅμως καί δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Βατάν» κάνει ἀναφορά σέ ἔκθεση, στήν ὁποία γίνεται ἀναλυτική περιγραφή τῆς δράσεως τοῦ τουρκικοῦ παρακρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀπεκαλύφθη κατά τήν σύλληψη τοῦ μέλους τῆς Ἐργκένεκον, Ντογού Περίντσεκ.

Μέ αὐτήν τήν προϊστορία, δέν εἶναι καθόλου παράλογο οἱ ἑλληνικές Ἀρχές νά ἐρευνοῦν πρός κάθε κατεύθυνση. Τόν ὑπάρχοντα σκεπτικισμό ἐνισχύει καί ἡ διαπίστωσις, ὅτι πολλαπλές ἑστίες πυρκαϊῶν ξεσποῦσαν ταυτοχρόνως σέ ἰδιαίτερης σημασίας περιοχές καί συγκεκριμένα κοντά σέ ἀρχαιολογικούς χώρους καί τουριστικῶς ἐκμεταλλεύσιμα μέρη. Ἀλλά καί κοντά σέ στρατόπεδα καί κόμβους μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τῆς ΔΕΗ.

Νά σημειωθεῖ ὅτι τά στρατόπεδα εἶναι πλέον πολύ πιό εὐάλωτα στίς δασικές πυρκαϊές, καθώς ἡ στελέχωσις τῶν μονάδων ἔχει μειωθεῖ δραστικά, ἐξ αἰτίας τῶν ἀλλεπαλλήλων μειώσεων θητείας μέ ἀποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχει ἐπαρκές προσωπικό γιά νά κάνει τίς ἀπαραίτητες ἀποψιλώσεις, τόν καθαρισμό δηλαδή ἀπό ξερόχορτα καί ἄλλες εὔφλεκτες συγκεντρώσεις στό ἔδαφος. Τό πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται αὐτήν τήν στιγμή μέ μικρούς γεωπροωθητές μέ τούς ὁποίους ἄρχισαν οἱ μονάδες νά ἐφοδιάζονται τά τελευταῖα χρόνια.

Τίς ὑποψίες, ὅτι μπορεῖ νά ὑφίσταται τουρκικό σχέδιο, ἐνισχύει καί τό γεγονός ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἄγκυρα προσανατολίζεται στήν ἐκδήλωση ἀσυμμέτρων ἐπιθέσεων. Καί οἱ φωτιές συνιστοῦν μία τέτοια ἀσύμμετρη ἀπειλή. Πέρυσι εἴχαμε τίς μεταναστευτικές ροές καί τίς προσπάθειες παραβιάσεως τῶν συνόρων μας. Τώρα ἔχουμε τόν πύρινο ἐφιάλτη νά ξεδιπλώνεται στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἀπειλώντας πέρα ἀπό τίς φυσικές ὀμορφιές τοῦ τόπου τίς περιουσίες καί τίς ζωές Ἑλλήνων πολιτῶν.

Γιά ὅλους αὐτούς τοῦ λόγους συντάσσεται ἤδη τό νομοσχέδιο πού θά καθιστᾶ κακούργημα τόν ἐμπρησμό δασικῆς περιοχῆς, προκειμένου νά ἀποθαρρύνονται κατά τό δυνατόν οἱ ἐπίδοξοι ἐμπρηστές ἤ ἀκόμη καί αὐτοί πού ἀπό ἀβλεψίες ἤ παραλείψεις (κάψιμο ξερόχορτων σέ χωράφια) ἀφήνουν φωτιές νά ἐπεκτείνονται. Ἡ κατάστασις κατέστησε ἐπιβεβλημένη τήν ἐμπλοκή τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πού σέ συντονισμό μέ τήν Ἀστυνομία καί τήν Πολιτική Προστασία ἔχουν ἤδη ἀναλάβει περιπολίες κυρίως σέ περιοχές ὑψηλοῦ κινδύνου. Περί τά 700 στελέχη διετέθησαν ἀπό χθές, κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ σχεδίου Ξενοκράτης στούς 500 πού ἔχουν ἤδη διατεθεῖ, ἐνῶ γιά τίς περιπολίες ἀξιοποιοῦνται 63 ὀχήματα πάσης φύσεως, τέσσερα ἐρπυστριοφόρα τοῦ Μηχανικοῦ, καθώς καί 39 ἀεροπλάνα καί ἑλικόπτερα γιά ἀεροπυρόσβεση καί ἐπιτήρηση πληγεισῶν περιοχῶν καθώς καί περιοχῶν ἐπικίνδυνων γιά πρόκληση πυρκαϊᾶς. Πέρα ἀπό αὐτό, γιά ὅλον τόν Αὔγουστο, διπλασιάζονται οἱ περίπολοι πυρασφαλείας καί τά πυροφυλάκια. Παράλληλα μέ τήν ἐπιτήρηση θά ἐξελίσσονται καί οἱ ἔρευνες γιά τεκμήρια στίς καεῖσες περιοχές, πού θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν σέ συμπεράσματα γιά τίς αἰτίες ἐκδηλώσεως τῶν πυρκαϊῶν καί ἐνδεχομένως στόν ἐντοπισμό τῶν δραστῶν.

Κεντρικό θέμα