Ὑποκρίνονται «στροφή» πρός τήν Εὐρώπη ἀλλά ἐξοπλίζουν τρομοκράτες!

ΟΛΟΙ γνωρίζομεν τί σημαίνει «κράτος»

Μᾶς διαφεύγει ὅτι γιά τήν Τουρκία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Ἐπί παραδείγματι θεωρεῖ «κράτος» τό Τουρκοκυπριακό μόρφωμα τῶν κατεχομένων, τό ὁποῖον μόνον ἀπό τήν ἰδία ἀναγνωρίζεται. Ὅμως μέ ἕνα διάταγμα πού ὑπέγραψε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν πηγαίνει ἀκόμη παραπέρα. Εἰσάγει καί τήν ἔννοια τῆς «ὀντότητος». Τί μπορεῖ νά εἶναι μία «ὀντότης» κατά τήν τουρκική θεώρηση; Προφανῶς κάτι σάν τόν ISIS ἤ τήν Μουσουλμανική Ἀδελφότητα, πού δέν ἔχει κρύψει ὅτι στηρίζει ὁ Ἐρντογάν. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι τό διάταγμα τοῦ Ἐρντογάν δέν μένει σέ θεωρητικά ζητήματα ἀναγνωρίσεως. Ἀποσκοπεῖ στόν ἐξοπλισμό ψευδοκρατῶν καί «ὀντοτήτων» μέ τά ὁποῖα ἡ χώρα του ἔχει συνάψει συμφωνίες. Ἐν ὀλίγοις μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 3374/6-1-2021 ἐξουσιοδοτεῖται ἡ μεταβίβασις πολεμικοῦ ὑλικοῦ στίς ὁμάδες αὐτές, οἱ ὁποῖες γιά ὅλον τόν ὑπόλοιπο κόσμο εἶναι εἴτε κατοχικά καθεστῶτα εἴτε τρομοκρατικές ὀργανώσεις ὅπως τό Ἰσλαμικό κράτος.

Δυνάμει τοῦ ἐν λόγῳ Διατάγματος ἐπισημοποιεῖται «ἡ μεταβίβασις κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ὁπλικῶν συστημάτων, ὅπλων καί πυρομαχικῶν, τῶν τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν καί τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας μέ ἔγκριση τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης σέ συμμαχικό ἤ φιλικό κράτος ἤ ἀκόμα καί σέ ὀντότητα μέ τήν ὁποία ἔχουν συναφθεῖ συμφωνίες συνεργασίας, χωρίς σύνταξη τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων παραδόσεως καί παραλαβῆς»!
Δηλαδή ἡ Τουρκία μπορεῖ ἐφ’ ἑξῆς χωρίς κἄν νά ὑπογράψει τά προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς νά ἀναφέρεται στά ἀπαραίτητα πιστοποιητικά τελικοῦ χρησιούχου (προβλέπεται γιά ὅλα τά ὁπλικά συστήματα) νά παραδώσει ὅπλα καί πυρομαχικά στόν ὁποιονδήποτε ἐπιθυμεῖ καί αὐτά νά μήν ἐντοπισθοῦν ποτέ.

Καί δέν πρόκειται μόνον γιά τήν κατεχόμενη Κύπρο. Μπορεῖ νά παρέχει ὁπλικά συστήματα καί ὑπηρεσίες ἀνεξελέγκτως στήν Ἀλβανία ἤ στά Σκόπια. Σε χῶρες μέ τίς ὁποῖες ἔχει ἤδη συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες. Μπορεῖ νά ἐξοπλίσει αὐτές τίς χῶρες μέ μυστικότητα καί νά μήν ἀνακοινωθεῖ πουθενά τό εἶδος καί ὁ τύπος καθώς καί ἡ ποσότης τοῦ ὁπλισμοῦ πού θά τούς παρέχει. Καί ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τήν μύτη τῶν ἑλληνικῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πού θά περιπολοῦν ἐξασφαλίζοντας τόν ἐναέριο χῶρο τῶν Σκοπίων γιά νά μποροῦν οἱ Τοῦρκοι μέ ἄνεση νά κάνουν τίς μεταφορές τους. Τό ἐφαντάζοντο αὐτό ἐκεῖνοι πού ὑπέγραφαν τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί μᾶς ἔλεγαν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀνακόπτουν τήν τουρκική ἐπιρροή; Μποροῦν νά τό ἀντιληφθοῦν αὐτοί πού ἐνοχλοῦνται ὅταν ἀποκαλοῦμε τό γειτονικό μόρφωμα Σκόπια, ἀρνούμενοι νά χρησιμοποιήσουμε τό ψευδεπίγραφο ὄνομα πού τούς παρεχώρησαν;

Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ «ὀντότητες» πού εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες. Ἡ Ἄγκυρα ὀμολογεῖ ὅτι μπορεῖ νά ἐξοπλίσει ἀκόμη καί τρομοκρατικές ὀργανώσεις, ὅπως ὁ ISIS, ἀρκεῖ νά ἔχει ὑπογράψει μέ αὐτές κάποιου εἴδους συμφωνητικό. Τό γεγονός ὅτι δέν προβλέπεται ἀπό καμμία διεθνῆ συνθήκη, οὔτε βεβαίως ἀπό τόν καταστατικό χάρτη τοῦ ΟΗΕ, μία χώρα νά ἐξοπλίζει ὀντότητες ἀγνώστου ταυτότητος, οὐδόλως ἐνοχλεῖ τόν Ἐρντογάν. Ἡ Τουρκία ἄλλως τε ἔχει προϊστορία στήν περιφρόνηση τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ. Ὑπάρχουν καί ἀκόμη χειρότερα. Τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς κάλλιστα θά μποροῦσε νά ὀργανώσει μιάν «ὀντότητα» στήν Θράκη, ἡ ὁποία θά συνάψει συμφωνία μέ τήν Τουρκία καί ἐν συνεχείᾳ θά τήν χρηματοδοτεῖ καί θά τήν ἐξοπλίζει. Φαίνεται ἀπίθανο; Καί ὅμως τό κάνουν οἱ Τοῦρκοι στήν Συρία. Μήπως γιά αὐτό ἤθελαν νά μᾶς κατακλύσουν μέ φανατικούς μουσουλμάνους, δῆθεν πρόσφυγες, πού τούς ἐξαπέλυσαν στόν Ἕβρο;

Κεντρικό θέμα