«Ὑποδοχή» μέ… «νταούλια» ἑτοιμάζει ἡ Κρήτη στό «Ὀρούτς Ρέις!»

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἄγνωστη προειδοποίηση Κοτζιᾶ πού ὑποτιμᾶ ἡ Τουρκία

ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ἀπό τά βασικά, καθώς τό ἡμέτερο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπεφάσισε νά ἀπαντήσει στίς προκλήσεις τοῦ Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί τουρκικῆς μειονότητος καί περί δῆθεν ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά καταδίκη τῆς Ἑλλάδος μόνον μέ διαρροές. Τό Ὑπουργεῖο ὑπερασπιζόμενο τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους, τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο ἔπρεπε νά ἀπαντήσει μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση.

Ἄς ξεκινήσουμε λοιπόν ἀπό τά βασικά καί ἄς τρίψωμεν στό πρόσωπο τοῦ ἀνιστορήτου Τούρκου ὑπουργοῦ τά πρακτικά τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Τά πρακτικά ἀπό τά ὁποῖα ἀποδεικνύεται ὅτι Τοῦρκος ἐπέμεινε νά χαρακτηρισθεῖ ἡ μειονότης τῆς Θράκης ἑλληνική θρησκευτική μουσουλμανική. Ἦταν μάλιστα ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπίας Ριζά Νούρ. Ἄς τοῦ τρίψωμεν στό πρόσωπο τά πρακτικά γιά νά τοῦ θυμίσουμε πώς ὁ Νούρ ἐπέβαλε τόν χαρακτηρισμό τῆς μειονότητος ὡς θρησκευτικῆς (μειονότητες στόν πληθυντικό κατά τό γαλλικό κείμενο τῆς Συνθήκης), διότι λόγω Κούρδων ἡ τουρκική πλευρά δέν ἤθελε καμμίαν ἀναγνώριση τυχόν ἐθνικῆς μειονότητος. Ἀκόμη καί ἄν ἦταν τουρκογενές κατά δήλωσίν του, ἕνα τμῆμα τῆς μειονότητος, τό ἐπώλησαν. Ἄς ὑπενθυμίσωμεν ἐπίσης στόν ἀνιστόρητο ὑπουργό πώς αὐτή ἡ μειονότης ἀκμάζει πληθυσμιακῶς καί θρησκευτικά καί ἀσκεῖ ἀκώλυτα στά τεμένη τά θρησκευτικά καθήκοντά της. Ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ἑλληνική μειονότητα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐμεῖς δέν μετρᾶμε πρόσωπα ἐκεῖ, ἀλλά λείψανα. Καί ἀφοῦ κάνουμε ὅλα αὐτά τά αὐτονόητα, ἄς θυμίσουμε στόν Τσαβούσογλου ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν Ἐρντογάν πού ὀνειρεύεται ζεστά νερά πώς ἔρχονται ψυχρολουσίες. Ἄς τούς θυμίσουμε τί τούς εἶπε ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς ὡς ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὅταν ἀπείλησαν πρώτη φορά ὅτι θά στείλουν τό «Ὀρούτς Ρέις» νοτίως τῆς Κρήτης. Τούς εἶπε «θά τό βυθίσουμε!». Γιά τήν περίπτωση πού τό ξέχασαν, τό θυμίζουμε. «Ἡ λεβεντογέννα εἶναι ἁρματωμένη καί ἑτοιμάζει εἰδική “ὑποδοχή” μέ “νταούλια” στό ἐρευνητικό. Οἱ λέξεις Κούγκι καί Ἀρκάδι κάτι πρέπει νά θυμίζουν στούς Ὀθωμανούς. Ἐμπρός, λοιπόν, Ταγίπ, ἐμπρός Μεβλούτ, δώσατε ἐντολή: Βίρα τίς Ἄγκυρες. Ἄν ἐπιλέξατε τήν Κρήτη, ἡ Ἑλλάς σᾶς περιμένει στήν Κρήτη. Μέ ὑποβρύχια, πυραύλους, μαχητικά καί ἄλλες ἐκπλήξεις. Κι ἄν εἶσθε τόσο θαρραλέοι, μήν πᾶτε στό οἰκόπεδο 15 ἀλλά 14, πού εἶναι καί ἀμερικανικοῦ ἐνδιαφέροντος. Πλεύσατε “γενναῖοι” μας. Θά γίνει ἡ Μεσόγειος θερμή καί ἀναβράζουσα ἀπό τό κουφάρι τοῦ πλοίου σας…»

Γιά τήν ἱστορία –τήν ὁποία ἀγνοεῖ ὁ Τσαβούσογλου– παραθέτουμε αὐτούσια τήν ἀνάρτηση στό Twitter τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ: «Ὁ Πρόεδρος μιᾶς χώρας πού λέγεται ὅτι εἶναι τό λίκνο τῆς δημοκρατίας ἀπεκάλεσε γιά μία ἀκόμη φορά τήν μουσουλμανική τουρκική μειονότητα ὡς ἑλληνική μουσουλμανική μειονότητα, παρά τίς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ὅ,τι καί νά λέτε, ἡ τουρκική μειονότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης εἶναι ἐδῶ καί αἰῶνες τουρκική καί τουρκική θά παραμείνει». Νά ὑποθέσουμε ὅτι οἱ ἐπανειλημμένες δηλώσεις τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου γιά τίς τουρκικές παραβιάσεις τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἔχουν ἐνοχλήσει τόσο τήν Ἄγκυρα, πού δέν μπορεῖ νά συγκρατήσει τόν ὑπουργό της; Ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ μέ ψεύδη καί ἀπρέπειες στήν ψύχραιμη καί σταθερή φωνή τῆς Ἑλλάδος; Ἦταν βεβαίως ἡ πρό ἑβδομάδος ἐπίσκεψις τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου στήν Θράκη καί ἡ ἐκεῖ δήλωσίς του, τήν ὁποία θά πρέπει τώρα νά ἐπαναλάβουμε διότι συνιστᾶ μίαν ἀπάντηση στό παραλήρημα Τσαβούσογλου. Εἶναι μία διαχρονική ἀπάντησις στά τουρκικά ψεύδη: «Ὅ,τι καί νά λέγεται ἀπό ὁποιαδήποτε πλευρά, μία εἶναι ἡ ἀλήθεια κατά τό διεθνές δίκαιο, καί αὐτή ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀδύνατον νά παραγραφεῖ μέ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς κατά τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης ἡ Μουσουλμανική Μειονότητα ἡ ὁποία ζεῖ στή Θράκη εἶναι θρησκευτική μειονότητα, δέν εἶναι ἐθνική μειονότητα μέ κανέναν τρόπο».

Πρίν ἀκόμη ὁμιλήσει ὁ Τσαβούσογλου, ὁ τουρκικός Τύπος εἶχε σπεύσει νά χαρακτηρίσει τήν δήλωση αὐτή «σκανδαλώδη». Δέν θά ἀκολουθήσουμε τόν δικό τους διεστραμμένο τρόπο σκέψεως ἀναζητῶντες τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἀπέδωσαν στήν δήλωση αὐτόν τόν χαρακτηρισμό. Θά ἐπισημάνουμε μόνον ὅτι εἶναι οἱ κατευθυνόμενες τουρκικές ἐφημερίδες πού ταυτοχρόνως «χαιρετίζουν» τήν ἀναχώρηση τοῦ «Ὀρούτς Ρέις» γιά ἔρευνες στό Τεμάχιο 15, νοτίως τῆς Κρήτης. Σέ μιά περιοχή γιά τήν ὁποία ὑποστηρίζουν ὅτι εὑρίσκεται ὑπό «ἑλληνική κατοχή», ὅπως ὑποστηρίζουν, καί γιά νησιά τά ὁποῖα οἱ Ἕλληνες, οἱ παπποῦδες μας, ἀπελευθέρωσαν μέ αἷμα. Καί τά ὁποῖα πρέπει κι ἐμεῖς σήμερα νά εἴμεθα ἕτοιμοι νά ὑπερασπισθοῦμε μέ αἷμα, ἄν χρειασθεῖ. Καί ἄν κάποιοι ἀναρωτιοῦνται ἀκόμη ποιός ὁ λόγος νά ὁμιλοῦμε γιά «νταούλια», εἶναι γιατί 3.000 χρόνια τώρα οἱ Ἕλληνες ἀντιμετωπίζουν τά δύσκολα τραγουδῶντες. Οἱ Κρῆτες εἰδικῶς χορεύουν οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί χορεύουν αὐτούς πού ἐπιβουλεύονται τά ἐθνικά δίκαια.

Παρ’ ὅλα αὐτά ὁ Ἐρντογάν προέβη χθές σέ νέα πρόκληση ὑποστηρίζοντας: «Χάρη στήν ἀποφασιστική μας στάση στό ἐν λόγω θέμα, τό καθεστώς πού ἀνακηρύξαμε στή Μεσόγειο, σταδιακά γίνεται ἀποδεκτό ἀπό τίς ἐμπλεκόμενες χῶρες καί εἰδικά ἀπό τήν Ἑλλάδα» εἶπε χαρακτηριστικά. Καί ἡ ἀπάντησις τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἄμεσος. Ἀπό τό Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἐξεδόθη ἡ ἑξῆς ἀνακοίνωσις: «Ὡς ἔχουμε κατ’ ἐπανάληψη τονίσει, ἡ παρανομία δέν παράγει δίκαιο. Ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δέν ἔχει ἀποδεχθεῖ, ἀλλά ἔχει καταδικάσει, ὅπως καί ἡ διεθνής κοινότητα, τίς παράνομες τουρκικές μεθοδεύσεις στήν περιοχή. Μεθοδεύσεις πού συνεχίζουν νά ὑπονομεύουν τήν περιφερειακή εἰρήνη καί ἀσφάλεια, δημιουργῶντας μεταξύ ἄλλων προσχήματα γιά τήν παραβίαση ἐμπάργκο ὅπλων στή Λιβύη καί γιά τήν ἀπόπειρα σφετερισμοῦ κυριαρχικῶν δικαιωμάτων χωρῶν τῆς περιοχῆς. Δυστυχῶς καί σέ αὐτό, ἡ Τουρκία συνεχίζει νά ἀποτελεῖ μειοψηφία τοῦ ἑνός».

Κεντρικό θέμα