Ὑποχρεωτική ἡ ἔπαρσις σημαίας τῆς ΕΕ σέ ὅλα τά δημόσια κτίρια

Μαζί μέ τήν ἑλληνική – Στέρησις μισθοῦ σέ Δημάρχους Περιφερειάρχες πού «σηκώνουν» σημαῖες ξένων κρατῶν χωρίς ἀποχρῶντα λόγο

ΟΛΑ ξεκίνησαν ἀπό ἕνα τυχαῖο γεγονός: δημότες Δήμων στούς ὁποίους ἔχουν ἐκλεγεῖ δήμαρχοι τῆς Ἀριστερᾶς διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως στίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν γιατί οἱ ἄρχοντές τους ὑπέστειλαν τήν ἑλληνική σημαία ἀπό τά δημαρχεῖα καί μέ ἀφορμή διάφορα γεγονότα ἔκαναν ἔπαρση σημαίας ἄλλων ξένων χωρῶν ὅπως ἡ Παλαιστίνη, ἡ Κούβα κ.ἄ. Οἱ καταγγελίες αὐτές ἔδωσαν τήν ἀφορμή γιά νά διερευνηθεῖ τό νομικό καθεστώς πού διέπει τά τῆς ἐπάρσεως τῶν σημαιῶν σέ δημόσια κτίρια τό ὁποῖο εἶναι ἀπαρχαιωμένο, καθώς ἰσχύει ἀπό τό 1976. Διεπιστώθη κενό μέγα. Ἡ ἀνάρτησις τῶν σημαιῶν εἶναι προαιρετική. Τόσο γιά τήν ἑλληνική ὅσο καί γιά τήν εὐρωπαϊκή. Καί σέ κανέναν αἱρετό δέν ἀπαγορεύεται νά σηκώσει αὔριο μιά σημαία μέ σύμβολα ἀναρχικά, ἐξτρεμιστικά κ.λπ.

Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία», ἡ ἁρμοδία ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν προχωρεῖ σέ κατηγοριοποίηση σημαιῶν καί εἰσηγεῖται στόν ἁρμόδιο ὑπουργό τίς ἑξῆς ἀλλαγές:

1. Οἱ σημαῖες πού ἀναρτῶνται σέ δημόσια κτίρια διαχωρίζονται σέ διεθνεῖς- θεσμικές, σέ ἱστορικές, σέ τοπικές καί σέ σημαῖες ξένων χωρῶν.

2. Ἡ σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως θά ἀναρτᾶται ὑποχρεωτικῶς μαζί μέ τήν ἑλληνική σέ ὅλα τά δημόσια κτίρια. Ἕως σήμερα ἡ ἀνάρτησίς της ἐγίνετο ἐθιμικῷ δικαίῳ. Ἐσχάτως εἶχε παρατηρηθεῖ ὅτι Δήμαρχοι τόσο ἀπό τήν Ἀριστερά ὅσο καί ἀπό τήν πατριωτική Δεξιά ἔδειχναν ἀπροθυμία νά κάνουν ἔπαρσή της στά δημοτικά κτίρια. Τώρα ἡ ἔπαρσις θά γίνει ὑποχρεωτική.

3. Οἱ Δῆμοι καί οἱ περιφέρειες δύνανται νά ἀναρτοῦν τήν τοπική σημαία στά δημοτικά καί περιφερειακά καταστήματα καθώς αὐτή εἶναι στοιχεῖο τῆς ταυτότητος τοῦ τόπου τους. Ἰδιαίτερα σέ τοπικές ἐπετείους.

4. Σημαῖες ἱστορικές ὅπως ἡ σημαία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θά ἀναρτῶνται στά δημόσια κτίρια κατά βάσιν τήν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ ἐθνικῶν ἤ ἱστορικῶν ἐπετείων.

5. Ἡ ἔπαρσις σημαίας ξένων χωρῶν σέ δημόσια κτίρια θά γίνεται μόνον ὅταν ὑπάρχει λόγος ὅπως ἡ ἐπίσκεψις πρέσβεως στόν Δῆμο ἤ τήν περιφέρεια, ἡ ἀδελφοποίησις πόλεων, ἡ συμμετοχή ξένου πολιτιστικοῦ συλλόγου σέ φεστιβάλ κ.λπ. Δέν θά ἐπιτρέπεται ὅμως γιά λόγους πολιτικούς ὅπως π.χ. ἡ κρίσις στήν μέση Ἀνατολή.

6. Σύμφωνα τήν εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς στόν Ὑπουργό Μάκη Βορίδη ἡ παραβίασις τῶν νέων κανόνων σημαιοστολισμοῦ θά ἀποτελεῖ ἐφ’ ἑξῆς πειθαρχικό παράπτωμα γιά δημάρχους, περιφερειάρχες καί θά τιμωρεῖται μέ στέρηση μισθοῦ ἑνός μηνός.

Τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν προτίθεται νά ἀναλάβει τήν σχετική νομοθετική πρωτοβουλία μετά ἀπό διαβούλευση μέ τήν ΚΕΔΕ ἕως τόν Δεκέμβριο.

Κεντρικό θέμα