Τζαμί στήν Θεσσαλονίκη καί κοιμητήριο στήν Χαλκιδική!

Τουρκικό θράσος: Ἔκαναν διάβημα στόν Ἕλληνα πρέσβη γιά ὀθωμανικό μνημεῖο

ΕΝΩ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματος τοῦ Ἐρντογάν Ὀμέρ Τσελίκ διατείνεται πώς ἡ Ἑλλάς δυναμιτίζει τήν «θετική ἀτμόσφαιρα τῶν διερευνητικῶν», ἡ Ἄγκυρα συνεχίζει ἀπτόητη τίς προκλήσεις καί τίς διεκδικήσεις της, οἱ ὁποῖες φθάνουν μέχρι καί τήν… Χαλκιδική.

Ἔτσι ὁ Ἕλλην πρέσβυς στήν Ἄγκυρα ἐκλήθη νά δώσει ἐξηγήσεις στό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ νά σταματήσουν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως γυμνασιακοῦ κτιρίου στό χωριό Σήμαντρα Χαλκιδικῆς. Κατά τίς ἐργασίες εὑρέθη ἐκεῖ νεκροταφεῖο τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου. Καί βεβαίως ἡ Ἑλλάς ἐπιδεικνύει πάντα τόν προσήκοντα σεβασμό πρός τούς νεκρούς, ἐνῷ οἱ ὑπηρεσίες της ἔχουν σημαντική πεῖρα ὡς πρός τήν ἀποκάλυψη καί διατήρηση μνημείων. Ὅμως αὐτά δέν ἔχουν καμμία σημασία γιά τούς Τούρκους. Ἁπλῶς θέλουν νά δημιουργήσουν ζήτημα καί νά ἐπεκτείνουν τίς διεκδικήσεις τους ἐπί τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν.
Ἄλλως τε ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καθώς ἀπαιτεῖ δίκην ἐπικυριάρχου «νά ταφοῦν στήν περιοχή ὅπου βρέθηκαν, σύμφωνα μέ τίς θρησκευτικές μας πεποιθήσεις καί μέ τελετή, καί νά ἐμφανίζεται ὁ τόπος ταφῆς ὡς μουσουλμανικό νεκροταφεῖο.»

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ φιλοκυβερνητική ἐφημερίς «Σαμπάχ» ἐγείρει θέμα ἀνεγέρσεως τζαμιοῦ στήν Θεσσαλονίκη, λές καί λίγα ὑπάρχουν ἐκεῖ ὅπου ζεῖ ἀνεγνωρισμένη μουσουλμανική μειονότης. Ἐδῶ ὅμως ἀποδεικνύεται τό σφάλμα τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς νά ἀνεγείρει τέμενος στήν Ἀθήνα διότι αὐτό ἀκριβῶς ἐπικαλεῖται μεταξύ ἄλλων ἡ τουρκική ἐφημερίς. Κατηγορώντας τήν Ἑλλάδα ὅτι ἀρνεῖται τά δικαιώματα μουσουλμάνων, ὑποστηρίζει: «Ἡ μουσουλμανική κοινότης τῆς Θεσσαλονίκης ζητεῖ τήν ἀνέγερση τζαμιοῦ στήν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ ἤδη ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις χρηματοδότησε τήν ἀνέγερση τοῦ πρώτου ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα.».

Νά σημειωθεῖ ὅτι πάντα κατά τήν τουρκική ἐφημερίδα τό αἴτημα γιά τό τζαμί τῆς Θεσσαλονίκης διετύπωσε κάποιο σωματεῖο ἰσλαμιστῶν ὑπό τήν ἐπωνυμία «Μορφωτικό Πολιτιστικό Ἵδρυμα Μουσουλμάνων Μακεδονίας-Θράκης» τό ὁποῖο ὑποστηρίζει ὅτι ἠκολούθησε τίς νόμιμες διαδικασίες, οἱ ὁποῖες διήρκεσαν δύο ἔτη. Ὅμως γιά τήν Τουρκία, οὔτε τά δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων (τήν θρησκευτική ἐλευθερία τῶν ὁποίων ἡ Ἑλλάς σέβεται ἀπολύτως) ἔχουν σημασία οὔτε οἱ «νόμιμες διαδικασίες». Μοναδικός στόχος της εἶναι ἡ ἐπέκτασις τῶν προκλήσεων καί διεκδικήσεών τους εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλως τε σημαντικός ἀριθμός πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ στήν Θεσσαλονίκη δέν ὑπάρχει. Ὅσο γιά τόν ἀναφερθέν «Μορφωτικό Πολιτιστικό Ἵδρυμα Μουσουλμάνων», καλόν θά ἦτο οἱ ἑλληνικές ἀρχές νά διερευνήσουν τά τῆς ὑποστάσεώς του καί κυρίως τίς χρηματοδοτήσεις του.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἐνῶ ἡ Ἄγκυρα ὑποκινεῖ τέτοια ζητήματα στό ἐσωτερικό τῆς Ἑλλάδος, τά κατευθυνόμενα τουρκικά μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν εὐρεῖες ἀναφορές στά μέτρα θωρακίσεως τῶν ἑλληνο-τουρκικῶν συνόρων στά ὁποῖα προχωρεῖ ἡ χώρα μας.

Τό CNN Türk εἶχε εἰδικό «ἀφιέρωμα» γιά τό θέμα, ἀναφέροντας μεταξύ ἄλλων, πώς: «Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἀπεφάσισε τώρα νά στήσει ἕνα σύστημα καμερῶν καί ραντάρ ἐμβέλειας 15 χλμ. Τήν χρηματοδότηση τοῦ συστήματος διασφαλίζει ἡ ΕΕ. Σκοπός τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἶναι νά παρακολουθεῖ τήν τουρκική πλευρά τῶν συνόρων.». Ὑποστηρίζεται ἐν συνεχείᾳ ὅτι τά μέτρα αὐτά λαμβάνονται γιά τήν ἀντιμετώπιση προσφυγικοῦ ρεύματος ἀπό τήν Τουρκία πρός τήν Ἑλλάδα. Καί ἐνῷ ἐνοχλοῦνται οἱ Τοῦρκοι πού ἡ Ἑλλάς θά ἐπιτηρεῖ –ὡς δικαιοῦται– τήν μεθοριακή ζώνη, οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν ὅτι παρακολουθοῦν τήν περιοχή πολύ προσεκτικά. Ἔτσι τό CNN Türk εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ὅτι «ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες γιά τό μπετόν ὅπου θά στηθοῦν οἱ μεταλλικοί στῦλοι στούς ὁποίους θά τοποθετηθοῦν τά 11 ραντάρ καί οἱ κάμερες.». Καί ὅλα αὐτά, ἐνῷ συνεχίζεται ἡ μυθολογία περί δῆθεν παρενοχλήσεως τοῦ ὑδρογραφικοῦ «Τσεσμέ» ἀπό ἑλληνικά μαχητικά. Πού διανθίζεται ἀπό ἐρωτήσεις τοῦ τύπου, ἐάν σκοπός τῶν «ἑλληνικῶν προκλήσεων» εἶναι νά ὁδηγηθοῦμε σέ… πόλεμο. Περί τῶν τουρκικῶν προκλήσεων ὅμως οὐδείς λόγος.

Κεντρικό θέμα