Τρομοκρατία μέ σφαῖρες καί συνθήματα στά τουρκικά στήν Θράκη

Ἀπειλές κατά τῆς ζωῆς θρησκευτικῶν λειτουργῶν – Συνέδριο γιά τήν ἀναθεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου Προξένου – Ἀτμόσφαιρα ἐντάσεως καλλιεργεῖ ἡ Ἄγκυρα, μία ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς δημοτικές ἐκλογές, 15 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου

ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ πού ἐγράφησαν στό τέμενος τοῦ χωριοῦ Πίλιμα Ξάνθης ἦσαν εὔγλωττα: «Θάνατος σέ ὅλους σας», «Πλέον ζωή γιά σένα δέν ὑπάρχει», «Μήν τυχόν μπεῖτε στό τζαμί». Καί δέν χρειαζόταν νά τά ἔχουν γράψει στά τουρκικά γιά νά καταλάβουμε τήν προέλευσή τους, ἀρκεῖ τό ὅτι ἐστρέφοντο κατά τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος, τοῦ μουφτῆ, τοῦ μουεζίνη καί τῆς ἐπιτροπῆς διαχειρίσεως βακουφίων. Καί δέν ἦσαν μόνο τά συνθήματα. Τέσσερα φυσίγγια εὑρέθησαν κολλημένα μέ μονωτική ταινία στήν εἴσοδο τοῦ τεμένους, μέ προφανῆ πρόθεση νά δοθεῖ ἀκόμη μεγαλύτερη ἔμφασις στίς ἀπειλές.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις τῆς μουφτείας, ἡ ὁποία ἀπεριφράστως ὁμιλεῖ γιά παρέμβαση ξένης δυνάμεως, γιά παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης. Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει: «Χθές Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, μέ θλίψη ἐνημερωθήκαμε ὅτι στό Ἱερό Τέμενος τοῦ χωριοῦ Πίλημα-Ξάνθης ἄγνωστοι ἔγραψαν στήν τουρκική γλῶσσα ἀπειλητικά μηνύματα κατά τῆς ζωῆς τοῦ Ἰμάμη, τοῦ Μουεζίνη καί τῆς Βακούφικης Ἐπιτροπῆς στούς ἐξωτερικούς τοίχους τοῦ Τεμένους καθώς καί στούς τσιμεντένιους στύλους τῆς αὐλόπορτας. Ἐπίσης, τοποθέτησαν τέσσερα φυσίγγια τυλιγμένα καί στερεωμένα μέ μονωτική ταινία πάνω στήν πόρτα τῆς αὐλῆς ὡς ἕνα σαφέστατο μήνυμα κατά τῆς ζωῆς τους πού παραπέμπει σέ ξένους παρακρατικούς μηχανισμούς. Οἱ ἀπειλές καί τά φυσίγγια τοποθετήθηκαν ὡς προειδοποίηση μέ προθεσμία τεσσάρων ἡμερῶν ὥστε ὁ Ἰμάμης, ὁ Μουεζίνης καί ἡ Βακούφικη Ἐπιτροπή νά ἐγκαταλείψουν τόν Μουφτῆ καί νά συνταχθοῦν μέ ἐκπροσώπους ἐξωθεσμικῶν κέντρων. Πρόκειται γιά μιά σοβαρή ἀπειλή καί εὐθύτατη παραβίαση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης ἀπό ξένες δυνάμεις». Σημειώνεται ὅτι οἱ ἀπειλές στρέφονται κατά τῶν νομίμων λειτουργῶν τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας στήν Θράκη, πού εἶναι οἱ στυλοβάτες τῆς μειονότητος καί τό ἀνάχωμα ἀπέναντι στά ἄνομα σχέδια, τά ὁποῖα ἀπεργάζεται ἡ Ἄγκυρα διά τοῦ Προξενείου, πού κινεῖται ὑπό καθεστώς ἀσυδοσίας. Καί δέν εἶναι μόνον τό Προξενεῖο πού κατά προκλητικό τρόπο συνεχίζει τήν ἐφαρμογή τῆς πολιτικῆς ἐκτουρκισμοῦ τῆς μειονότητος. Εἶναι καί οἱ μετωπικές ὀργανώσεις τίς ὁποῖες ἔχει δημιουργήσει. Μία τέτοια εἶναι ἡ ἀποκαλουμένη «Τουρκική Ἕνωση Νέων Θράκης», ἡ ὁποία ἐξελίσσεται σέ μοχλό προβολῆς τοῦ τουρκικοῦ ἀναθεωρητισμοῦ. Στό πλαίσιο αὐτό, τήν περασμένη Παρασκευή, ἡ ὀργάνωσις αὐτή πραγματοποίησε στήν Κομοτηνή ἐκδήλωση μέ θέμα «Ἐπανεξετάζοντας τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης»!

Καί ἄν εἶχε κανείς τήν παραμικρή ἀμφιβολία γιά τά ἐλατήρια καί τήν στόχευση αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως, ἀρκεῖ νά δεῖ τόν κατάλογο τῶν συμμετεχόντων. Μεταξύ αὐτῶν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Τουρκίας στήν Κομοτηνή Aykut Ünal καί ὁ Πρόξενος Subutay Koç, ὁ Πρόεδρος τῆς «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης» καί ψευτομουφτῆς Κομοτηνῆς İbrahim Şerif, ἐνῷ ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου Uludağ τῆς Προῦσσης Kader Özlem παρέθεσε τά ψευδοεπιστημονικά ἐπιχειρήματά του γιά νά ὑποστηρίξει ὅτι ὅσον ἀφορᾶ στήν Συμφωνία τῆς Λωζάννης «ἔχει δημιουργηθεῖ τό ἔδαφος γιά πολιτικές ἀλλαγές»! Καί φυσικά, οἱ ὁμιλητές δέν ἔχασαν τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσουν γιά τά δικαιώματα τῆς «τουρκικῆς μειονότητος» πού καταπατοῦνται!

Ἐκκωφαντική ἦταν ἡ ἀφωνία τῶν Ἀθηνῶν στήν νέα αὐτή πρόκληση. Οὐδείς κατήγγειλε, οὐδείς ἐσχολίασε, οὐδείς ἠνωχλήθη. Καί τοῦτο γίνεται, ἐνῷ τά δύο ἀνωτέρω συμβάντα σημειώνονται μόλις μίαν ἑβδομάδα πρίν ἀπό τίς δημοτικές ἐκλογές καί 15 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἑλληνο-τουρκικοῦ διαλόγου. Τά θεωρεῖ ἄραγε ἡ Κυβέρνησις ἥσσονος σημασίας;

Οὐδείς ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀποτελοῦν σημεῖα κακοπιστίας, τά ὁποῖα σέ συνδυασμό μέ τήν ὅλη τουρκική στάση ἀποδεικνύουν ὅτι οὐδόλως ἔχει ἡ Ἄγκυρα ὑποχωρήσει στήν ἀναθεωρητική τακτική της (συνέδριο γιά τήν Λωζάννη), οὔτε στήν σταθερή προσέγγιση τῆς ἐπιδιώξεως τῶν σκοπῶν της διά τῆς βίας ἤ τῆς ἀπειλῆς βίας (ἀπειλές κατά τῶν μουφτήδων).

Πάλι καλά πού τό Ὑπουργεῖο Παιδείας κατεδίκασε τήν βεβήλωση τοῦ τεμένους. Καί πάλι ὅμως ὄχι διά στόματος μέλους τῆς Κυβερνήσεως, ἀλλά διά δηλώσεως ὑπηρεσιακοῦ παράγοντος, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων καί Ἀθλητισμοῦ, κ. Γιώργου Καλαντζῆ, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε:

«Ἡ βεβήλωση τοῦ Τζαμιοῦ στό χωριό Πίλημα τῆς Ξάνθης μέ τήν ἀναγραφή συνθημάτων στήν τουρκική γλῶσσα καί τήν τοποθέτηση φυσιγγίων ὡς προειδοποίηση στόν Ἰμάμη, τόν Μουεζίνη καί τή Βακούφικη Ἐπιτροπή γιά νά ἐγκαταλείψουν τόν Μουφτῆ καί νά προσχωρήσουν στά γνωστά ἐξωθεσμικά κέντρα καί τίς παράλληλες δομές, ὅπως ἀναφέρει ἡ Μουφτεία Ξάνθης στήν ἀνακοίνωσή της, ἀποτελεῖ μιά πρωτόγνωρη πράξη, ἀπολύτως καταδικαστέα καί ξένη μέ τήν Θράκη καί τούς Θρακιῶτες, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία, ὅπως καί στό παρελθόν, θά πράξει τό καθῆκόν της καί θά ἀνακαλύψει τόν δράστη.

»Τό συμβάν τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 2023 εἶναι τό τρίτο ἐπεισόδιο, μέσα σέ τέσσερεις μῆνες, στή Θράκη, στό ὁποῖο εἴτε δέν ἐμπλέκονται καθόλου κάτοικοι τῆς Θράκης (στό συμβάν τῆς 15/6/2023 ὁ δράστης ἦταν ἀλλοδαπός καί καταδικάστηκε) εἴτε εἶναι ἐνδομουσουλμανική διαφορά (τό συμβάν τῆς 3/9/2023 ἦταν ἀποτέλεσμα οἰκογενειακῶν διαφορῶν μεταξύ μουσουλμάνων.)

Ἡ Ἑλλάδα παραμένει δεσμευμένη στίς ἀρχές πού διατυπώνει τό Σύνταγμά της καί ἰδίως τό ἄρθρο 13 πού προστατεύει καί ἐγγυᾶται ἀπολύτως τή θρησκευτική ἐλευθερία ὅλων.

»Ὑπενθυμίζεται ὅτι σέ ἀνάρτηση πού ἔκανε σήμερα ἡ Μουφτεία Ξάνθης στό Facebook γνωστοποίησε τούς βανδαλισμούς στό Ἱερό Τέμενος τοῦ χωριοῦ Πίλημα στήν Ξάνθη, ἀλλά καί τά ἀπειλητικά γιά τήν ζωή του μηνύματα πού ἐδέχθη ὁ νόμιμος μουφτῆς!».

Κεντρικό θέμα