ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

«Τρίζουν» τά κόκκαλα τοῦ Ἴωνος Δραγούμη!

Ὁ Ἴων Δραγούμης

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει μακεδονική γλῶσσα – βορειομακεδονική ταυτότητα

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ πρός τόν ἑλληνικό λαό θά ἀπευθύνει ἀπόψε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας καί μάλιστα σέ πανηγυρικούς τόνους, προκειμένου νά ἀνακοινώσει τό περιεχόμενο τῆς δῆθεν ἱστορικῆς συμφωνίας Ἑλλάδος – Σκοπίων γιά τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κράτους. Συμφωνία πού ἐπεβλήθη μετά ἀπό ὠμές παρεμβάσεις πού ἔγιναν στό παρασκήνιο καί πρός τίς δύο πλευρές ἀπό τήν Καγκελλάριο Μέρκελ καί τόν Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ Τζών Μπόλτον. Ἡ συγκεκριμένη συμφωνία πέραν τῆς λύσεως τῆς ἐκκρεμότητος μέ τήν ὀνομασία Severna Macedonia κατά πᾶσα πιθανότητα, θά ἐπιλύει ὁριστικῶς τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως μακεδονικῆς γλώσσης καί ταυτότητος.

Δυστυχῶς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν της κατά τήν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων τήν ἱστορική μαρτυρία πού καταθέτει στό βιβλίο του «Μαρτύρων καί Ἡρώων αἷμα» (1907) ὁ διπλωμάτης Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στό Μοναστήρι Ἴων Δραγούμης. Ὁ Ἕλλην διπλωμάτης, ἡ προσωπικότης τοῦ ὁποίου σφράγισε μαζί μέ τόν Παῦλο Μελᾶ τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα, παραθέτει στό συγκεκριμένο βιβλίο πρωτογενεῖς πληροφορίες γιά τήν λεγομένη μακεδονική γλῶσσα, τό γνωστό ἰδίωμα ἐπί τοῦ ὁποίου βασίζουν τήν θεωρία γιά τήν δῆθεν μακεδονική ταυτότητά τους οἱ Σκοπιανοί.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ Δραγούμης, οἱ ἑλληνικοί πληθυσμοί πού κατοικοῦσαν στήν Μακεδονία «ὅταν ἦλθαν οἱ Σλαῦοι (…) μέ τόν καιρό ἀνακάτωσαν τήν γλῶσσα τους μέ τήν σλαυική, γιατί ἔπρεπε νά συνεννοηθοῦν μέ τούς ἄγριους αὐτούς πού δέν μποροῦσαν νά μάθουν τά ἑλληνικά». Σέ ἄλλο σημεῖο προσθέτει, μάλιστα, ὅτι «ἡ γλῶσσα αὐτή δέν εἶναι βουλγαρική, ἀλλά ἕνα ἀνακάτωμα ἀπό σλαυικά καί ἑλληνικά»· ὅτι «βουλγαρική γλῶσσα δέν εἶναι, γιατί βουλγαρική γλῶσσα δέν ὑπάρχει πιά οὔτε στή Βουλγαρία. Οἱ πολιτεῖες τῆς Μακεδονίας εἶναι καθαρά ἑλληνικές, δηλαδή ὁ πολιτισμός τοῦ τόπου εἶναι ἑλληνικός, ἡ ἱστορία τοῦ τόπου εἶναι ἑλληνική, καί ἡ γῆ, τό χῶμα εἶναι ἑλληνικά. Αὐτά δέ νοθεύονται εὔκολα ὅσο καί νά πασκίζῃ τό βουλγαρικό ἔθνος».

Ἡ περίφημη «μακεδονική γλῶσ-σα», παραχώρησις τῶν Ἑλλήνων στούς Σλάβους, λοιπόν, συμφώνως πρός τόν Ἴωνα Δραγούμη. Ἐνδιαφέρουσα πληροφορία πού ἄν ἤθελε μποροῦσε νά τήν ἀξιοποιήσει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στίς διαπραγματεύσεις. Ὁ Δραγούμης ἦταν Πρόξενός μας στό Μοναστήρι, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί ἡ μαρτυρία του ἔχει μεγάλη ἱστορική ἀξία.

Ὡστόσο, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προτίμησε νά ἀποδεχθεῖ «ἀσμενῶς», ὅπως εἶπε καί ὁ κ. ὑπουργός, τούς ἰσχυρισμούς πού εἶχαν προβάλει ἀπό τό 2008 στόν διαπραγματευτή Ἀδαμάντιο Βασιλάκη οἱ Σκοπιανοί γιά τήν τάχα ἀναγνώριση τῆς μακεδονικῆς γλώσσης σέ διάσκεψη τοῦ ΟΗΕ στήν Ἀθήνα ἐπί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Καί τήν ἀπεδέχθη χωρίς ἔγερση οἱασδήποτε ἀντιστάσεως. Αὐτή ἡ τεράστια ἐθνική ὑποχώρησις σέ συνδυασμό μέ τήν ρητή ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ὑπέρ τοῦ δικαιώματος αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν Σκοπιανῶν νά ὀνομάζονται (Βορειο)-Μακεδόνες, στήν οὐσία ἀφήνει ἀνεπίλυτο σέ βάθος ἱστορικοῦ χρόνου τό ζήτημα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ. Καί ἄς καταγράφονται οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας στά διαβατήριά τους ὡς Citizens of Severna Macedonia.

Κεντρικό θέμα