ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Τριτανακοπή Ντογιάκου γιά τήν «μακεδονική» γλῶσσα

Ὁ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου μελετᾶ τήν κατάθεσή του, προκειμένου νά ἀνακληθεῖ ἡ ἐπικίνδυνη ἀπόφασις τοῦ Εἰρηνοδικείου Φλωρίνης – Ἐπί τέλους, οἱ Θεσμοί ἀποκτοῦν φωνή

Τό πρόβλημα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν ἀναγνώριση σωματείου ὑπό τόν τίτλο «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας» (σ.σ. ἐννοοῦν τό σλαβικό ἰδίωμα πού ὁμιλεῖται στά Σκόπια), ἀπασχολεῖ τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο, ὁ ὁποῖος διερευνᾶ τίς δυνατότητες πού τοῦ δίδει ὁ νόμος γιά τήν ἄσκηση τριτανακοπῆς καί τήν ἀκύρωση τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Εἰρηνοδικείου Φλωρίνης, πού ἀνεγνώρισε τό «Κέντρο».

Ἐφ’ ὅσον προχωρήσει (εἶναι σφοδρῶς πιθανόν, πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία»), θά εἶναι μία ἱστορική πρᾶξις, πού θά σηματοδοτεῖ τό γεγονός ὅτι οἱ Θεσμοί καί, συγκεκριμένα, ἡ κορυφή τῆς πυραμίδος τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας «ἀποκτοῦν φωνή», καί μάλιστα φωνή πού ἐκφράζει τό κοινό αἴσθημα τῆς μεγάλης πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι διά τοῦ καταστατικοῦ τοῦ σωματείου αὐτοῦ, ὁρίζονται ὡς σκοποί ἡ διατήρησις καί καλλιέργεια τῆς “μακεδονικῆς γλώσσας” στήν Ἑλλάδα καί ἡ ὑποστήριξις τῆς “μακεδονικῆς γλώσσας” ὡς προαιρετικοῦ μαθήματος σέ δημόσια πανεπιστήμια καί σχολεῖα στήν Ἑλλάδα, εἰδικώτερα δέ στίς περιφέρειες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης. Ἡ αἴτησις ἀναγνωρίσεως τοῦ σωματείου ἐνεκρίθη ἀπό τό Πρωτοδικεῖο στίς 28 Ἰουλίου καί ἡ ἀπόφασις ἀνεκοινώθη στό δελτίο δικαστικῶν ἐκδόσεων στίς 7 Νοεμβρίου. Αὐθημερόν, μάλιστα, ὁ πρώην Πρωθυπουργός τοῦ γειτονικοῦ μορφώματος, Ζόραν Ζάεφ, καί ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, Νικολά Δημητρώφ, ἔσπευσαν νά θριαμβολογήσουν, μιλῶντας γιά «δικαίωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν».

Ἀπεναντίας, ἡ ἀναγνώρισις αὐτοῦ τοῦ σωματείου μετά μία σειρά παραβιάσεων τῆς Συμφωνίας ἀπό τά Σκόπια, στίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς δέν ἀντέδρασε ἤ ἀντέδρασε πολύ ὑποτονικῶς, ἀποτελεῖ τήν δικαίωση ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα κατήγγελλαν τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ἐτόνιζαν τά προβλήματα πού μακροπροθέσμως θά μποροῦσε νά δημιουργήσει αὐτή στήν χώρα. Ἐν τέλει, ἔπεσαν ἔξω μόνον ὡς πρός τό ὅτι τά προβλήματα θά ἐδημιουργοῦντο σέ βάθος χρόνου. Τά Σκόπια ἄρχισαν ἀμέσως νά καπηλεύονται ὀνόματα καί ἐμπορικούς τίτλους, ἀλλά καί νά δημιουργοῦν μηχανισμούς πιέσεως μέσα στήν Ἑλλάδα.

Πλέον, εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ ἀνοχή πού ἐπέδειξε καί ἡ σημερινή ἑλληνική Κυβέρνησις (ἡ ὁποία προεκλογικῶς ὑπέσχετο ἐπαναδιαπραγμάτευση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν), ἀποθράσυνε τούς γείτονες. Ἔτσι, ὁ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κινητοποιεῖται, προσπαθῶντας νά προλάβει τά χειρότερα. Τό θέμα δέν θά κλείσει, ἀλλά θά παραμείνει ἐκκρεμές γιά καιρό.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τριτανακοπή κατά τῆς ἀναγνωρίσεως ἔχει ἤδη καταθέσει ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου, ζητῶντας: «Νά ἀκυρωθεῖ καί νά ἐξαφανιστεῖ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 27/28-07-2022 Διάταξη Ἀναγνώρισης Σωματείου τοῦ Εἰρηνοδικείου Φλώρινας, μέ τήν ὁποία ἀπαραδέκτως, ἄλλως ἀσυννόμως, ἄλλως ὡς ἀντιβαίνουσα στήν δημόσια τάξη καί ἀσφάλεια, ἄλλως νόμῳ καί οὐσίᾳ ἀβασίμως, ἀναγνωρίστηκε σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”».

Ταὐτοχρόνως, σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα ὀγκοῦται ἕνα κῦμα ἀγανακτήσεως, πού ἐκφράζεται μέ σειρά ἀνακοινώσεων καί διαμαρτυριῶν ἀπό τήν Παμμακεδονική Ἕνωση τῶν ΗΠΑ καί 15 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα. Τριτανακοπή ἔχουν καταθέσει, ἐπίσης, ὁ σύλλογος «Ἀριστοτέλης» τῆς Φλωρίνης καί ἡ «Ἐλεύθερη Πατρίδα» τοῦ Νίκου Βασιλειάδη. Ὅταν ὑπεγράφετο ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἦταν ἀπολύτως προβλέψιμο ὅτι ἄνοιγε ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου. Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς συμφωνίας Ἀλέξης Τσίπρας καί Νῖκος Κοτζιᾶς ἔλεγαν τότε ὅτι ἐπέτυχαν τούς στόχους πού εἶχε θέσει ἡ Κυβέρνησις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ στό Βουκουρέστι. Τήν σύνθετη ὀνομασία. Ὅμως, στίς Πρέσπες δέν θεσμοθετήθηκε ἁπλῶς μία σύνθετη ὀνομασία. Ἀνεγνωρίσθη ἡ «μακεδονική ἐθνότης» γιά τούς κατοίκους τῶν Σκοπίων, τό δέ γλωσσικό τους ἰδίωμα (μεῖξις σλαβικῶν καί βουλγαρικῶν διαλέκτων) ὡς γλῶσσα καί μάλιστα «μακεδονική» γλῶσσα.

Κεντρικό θέμα