Τούς χαρίσαμε τό ὄνομα «Μακεδονία» καί τώρα καταργοῦν τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν

Δέν προστάτευσε τούς ἱστορικούς τίτλους τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς ἡ σύνθετη ὀνομασία – Οἱ αὐταπάτες τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί ἡ πενταετής ὀλιγωρία τῆς ΝΔ – Οὔτε τά σχολικά βιβλία τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ δέν ἄλλαξαν

ΚΑΙ τώρα τί θά κάνουν οἱ πρωτεργάτες τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Ποῦ θά πρέπει νά πᾶνε νά κρυφτοῦν; Οἱ ἐκλογές στά Σκόπια ἀλλάζουν ἄρδην τά δεδομένα, ἀνατρέποντας τήν βάση στήν ὁποία ἐστηρίχθη ἡ ὑπογραφή τῆς συμφωνίας, χωρίς μάλιστα ἡ Ἑλλάς νά ἔχει πλέον δυνατότητα ἀντιδράσεως. Ἔχει δυστυχῶς ἀπεμπολήσει κάθε περιθώριο. Ἡ συντριπτική ἐπικράτησις (μέ ποσοστό 65%) τῆς Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, ὑποψηφίας προέδρου τοῦ ἀκραίου ἐθνικιστικοῦ VMRO-DPMNE, καί ἡ ἀνάδειξις τοῦ ἰδίου αὐτοῦ κόμματος σέ πρώτη πολιτική δύναμη μέ 42% (ἔναντι μόλις 14,5% τοῦ μέχρι χθές κυβερνῶντος Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος), δεικνύουν πολύ ἁπλά ὅτι ὅλες οἱ ὑποχωρήσεις καί οἱ συμβιβασμοί στούς ὁποίους ὑπεχρεώθη ἡ Ἑλλάς ἔναντι τοῦ μορφώματος πού καπηλεύεται τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, ὁδήγησαν σέ ἀδιέξοδο.

Ἡ νέα Πρόεδρος καί ἡ νέα κυβέρνησις τῶν Σκοπίων θά διακηρύξουν ἐπισήμως, ὅπως ἔπρατταν μέχρι τώρα ἀπό τά ἕδρανα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὅτι τό ὄνομα τῆς χώρας τους εἶναι «Μακεδονία» χωρίς κανέναν προσδιορισμό. Οὔτε «βόρεια», οὔτε «νότια», οὔτε «νέα», οὔτε «παλαιά». Ἁπλῶς «Μακεδονία». Πρόκειται γιά τήν μεγαλύτερη ἐθνική ἧττα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Καί ἀναδεικνύεται ἀπό τήν ἐξέλιξη αὐτή ἡ παντελής ἔλλειψις πολιτικῆς διορατικότητος τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ὁ ὁποῖος πῆγε στό χωριό Ψαρᾶδες γιά νά συνομολογήσει μέ τόν Ζόραν Ζάεφ τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία. Ἐξ ἴσου ἀπαράδεκτη εἶναι ἡ στάσις τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἀπεδέχθη τήν ἰσχύ τῆς συμφωνίας ὑποστηρίζοντας ὅτι τό κράτος «ἔχει συνέχεια» καί ἠνέχθη τίς συνεχεῖς παραβιάσεις της ἀπό τούς Σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις ἔχουν καταργήσει τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «βόρεια» καί ὀνομάζουν τήν χώρα τους «Μακεδονία», ἰδιοποιούμενοι τήν κληρονομιά τοῦ ἀρχαίου βασιλείου τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἀκόμη καί στά σχολικά βιβλία τους διατηροῦν τίς ἀλυτρωτικές θεωρίες, τίς ὁποῖες θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀφαιρέσει ἄν ἐσέβοντο τήν ὑπογραφή τους στήν συμφωνία.

Σέ ποιόν πρέπει τώρα νά καταλογισθοῦν εὐθῦνες γιά τήν θετική ψῆφο μας στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ τόν Μάρτιο τοῦ 2020, πού ἐδόθη κατ’ ἐφαρμογήν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν;

Διότι βεβαίως αὐτή εἶναι μία ἐνέργεια πού δέν ἀνακαλεῖται. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐγκλωβισμένη σέ αὐτήν τήν ἀπόφαση. Καί νά ἤθελε, δέν θά μποροῦσε νά θέσει τώρα ζήτημα ἀποπομπῆς τῶν Σκοπίων ἀπό τήν Συμμαχία. Καί νά θυμίσουμε ἐδῶ ὅτι τό 2021, κατά τόν ἑορτασμό τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐντάξεως τῶν Σκοπίων στά ΝΑΤΟ, ἐστάλησαν ἑλληνικά μαχητικά νά πραγματοποιήσουν διελεύσεις πάνω ἀπό τά Σκόπια μετέχοντας στούς πανηγυρισμούς. Καί αὐτό ἔγινε ἐπί Κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Δέν τό ἔκανε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας. Εἶναι λοιπόν τό πολιτικό μας σύστημα συνολικῶς συνυπεύθυνο γιά τήν τεραστία ἀποτυχία. Καί θά πρέπει μέ τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε καί κάποιους ἀνεκδιηγήτους πολιτευομένους πού εὔχονταν νά ὑπάρξουν καί οἱ «Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου» μέ τήν Τουρκία. Κάτι πού μέ θλίψη βλέπουμε νά ἐξελίσσεται ὑπογείως καί σιωπηρῶς…

Θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη στά χέρια μας τό «ὅπλο» τῆς ἀσκήσεως βέτο στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἀκόμη καί ὑπό τό φῶς τῶν νέων ἐξελίξεων, θά ἔχουμε τήν διάθεση νά τό ἀξιοποιήσουμε; Διότι μέχρι στιγμῆς ἡ Βουλγαρία ἔχει ἀποδειχθεῖ πολύ πιό ἀποφασιστική ἀπό ἐμᾶς, ἄν καί οἱ ἀπαιτήσεις της ἀπό τά Σκόπια εἶναι μηδαμινές.

Περιμένουμε λοιπόν νά δοῦμε τίς πρῶτες ἀντιδράσεις ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση. Ἤδη μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν πρώτων ἀποτελεσμάτων, ὁπότε ἡ σαρωτική νίκη τοῦ VMRO-DPMNE κατέστη ἀμετάκλητος, ἡ Ἑλλάς θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀντιδράσει. Θά ἦταν μιά μοναδική εὐκαιρία νά τεθοῦν ὅλα τά ζητήματα παραβιάσεων τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν (ἐμπορικά σήματα κ.λπ.) πού ἔχουν διαπράξει τά Σκόπια καί νά τούς ἐπισημανθεῖ ὅτι ἀπαιτοῦμε, ναί ἀπαιτοῦμε, αὐστηρή ἐφαρμογή τῶν προβλέψεων, τονίζοντας ὅτι ἀκόμη δέν ἔχουν ψηφισθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή τά προβλεπόμενα μνημόνια τῆς συμφωνίας, καί καθιστῶντας σαφές ὅτι θά ἀπαιτηθεῖ χρόνος πιστῆς ἐφαρμογῆς τους, γιά νά πεισθοῦμε γιά τίς εἰλικρινεῖς προθέσεις τῶν Σκοπίων. Τό γεγονός ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιδεικνύει μίαν ἀσύγγνωστη βραδύτητα εἶναι ἐξοργιστικό, διότι δίδεται ἡ εὐκαιρία στήν κ. Σιλιάνοφσκα νά ἀναλάβει τήν πρωτοβουλία κινήσεων, καταγγέλλοντας τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἤ διακηρύσσοντας ὅτι τό ὄνομα τῆς χώρας της εἶναι «Μακεδονία». Δυστυχῶς, τό μόνο πού ἀκούσαμε εἶναι τά λεχθέντα ἀπό τόν κ. Γεραπετρίτη στό ραδιόφωνο τοῦ «Σκάι», χθές τό πρωί, ὅτι: «Ἡ Νέα Δημοκρατία ὡς ἀντιπολίτευση εἶχε θέσει, κύριε Τσίμα, καί τό θυμᾶστε, τά γκρίζα σημεῖα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἐρχόμενοι στήν κυβέρνηση, ἔχουμε τόσο τήν πολιτική ὅσο καί τή νομική ὑποχρέωση ὄχι μόνο νά σεβαστοῦμε τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλά νά μεριμνήσουμε ἔτσι ὥστε νά ὑπάρξει καί πιστή ἐφαρμογή της, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἐρείδεται στό ἴδιο τό Σύνταγμά μας».

Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐμφανίζεται ἀμέσως μετά ἀνεξηγήτως αἰσιόδοξος, χαρακτηρίζοντας τό προεκλογικό πρόγραμμα τοῦ VMRO-DPMNE ὡς «ρητορικές ἐξάρσεις».

Ἀναφέρει: «Μολονότι πράγματι ὑπῆρξαν προεκλογικά ὁρισμένες ρητορικές ἐξάρσεις, ἐγώ αἰσθάνομαι ὅτι δέν θά διαταραχθεῖ αὐτό τό κλῖμα, γιά τόν ἐπιπρόσθετο λόγο, κύριε Τσίμα, ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ ἕνα τυπικό προαπαιτούμενο γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Βόρειας Μακεδονίας πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Κάτι τό ὁποῖο νομίζω δέν ἀμφισβητεῖται ὡς μείζων σκοπός τῆς γείτονος χώρας».

Πολύ φοβούμεθα ὅτι ὁ κ. Γεραπετρίτης κρίνει ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια, σέ μιά προσπάθεια νά παρουσιάσει ρόδινη τήν εἰκόνα. Πολύ φοβούμεθα ὅμως ὅτι ἡ ὥρα τῆς ἀνωμάλου προσγειώσεως στήν πραγματικότητα δέν εἶναι μακρυά.

Κεντρικό θέμα