Τοῦρκος στόν προεδρικό θῶκο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας

Ὁ πρώην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Ἰωάννης Κασουλίδης

Πρότασις-βόμβα Κασουλίδη: 20 μῆνες θητεία ἐκ περιτροπῆς

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ἐξελίξεις φέρνει στό Κυπριακό ἡ ἐπανεκλογή Ἐρντογάν στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας στήν Τουρκία. Μετά τήν ἀπόλυτη ἐπικράτηση τοῦ Σουλτάνου στίς διπλές κάλπες ἡ Δύσις συμφώνως πρός ἔγκυρες διπλωματικές πηγές θά ἐπιχειρήσει νά «ρυμουλκήσει» ἐκ νέου τόν κ. Ἐρντογάν στά νερά της καί ὡς δέλεαρ γι’ αὐτό θά χρησιμοποιήσει τό Κυπριακό.

Ἡ ἀπόκτησις ρυθμιστικοῦ ρόλου τῆς Τουρκίας στό πλαίσιο μιᾶς ἐπανενωμένης νήσου μέσω τοῦ συστήματος τῆς ἐκ περιτροπῆς Προεδρίας καί ἡ ἔμμεση συμμετοχή τῆς Τουρκίας στήν διανομή τῶν κερδῶν ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου (διά τοῦ κοινοῦ ταμείου ὑδρογονανθράκων), ἔναντι τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ Ἀττίλα, εἶναι τό νέο πλαίσιο συμφωνίας πού προωθεῖται μέ στόχο τήν ἐπανάκαμψη τῆς Τουρκίας στήν «ἀγκαλιά» τοῦ ΝΑΤΟ. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τήν τελευταία προσπάθεια τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης νά χειραγωγήσουν τήν ἄτακτη Τουρκία, ἡ ὁποία τά τελευταῖα δύο χρόνια μετά τό πραξικόπημα ἔχει ἐξελιχθεῖ στόν ἀστάθμητο παράγοντα τῆς περιοχῆς.

Διά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές, ἡ «Ἑστία» πού παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τίς ἐξελίξεις στήν Μεγαλόνησο κατέγραψε, τίς ἡμέρες πού προηγήθησαν τῶν τουρκικῶν ἐκλογῶν, τρεῖς σημαντικές παρεμβάσεις.

Ἡ πρώτη ἔγινε σέ ἐκδήλωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Δημοσίου Δικαίου στήν Ἀθήνα ἀπό τόν πρώην ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Γιαννάκη Κασουλίδη. Κατά πληροφορίες ὁ κ. Κασουλίδης ἐτάχθη εὐθέως ὑπέρ τῆς ἐκ περιτροπῆς Προεδρίας Ἑλληνοκυπρίου καί Τουρκοκυπρίου στό πλαίσιο τῆς ἐπανενωμένης Κύπρου ἀλλά μέ τρόπο –ὅπως θεωρεῖ ὁ ἴδιος– πού νά διασφαλίζει τά ἑλλαδικά κυπριακά συμφέροντα. Συμφώνως πρός τήν πρόταση-βόμβα τοῦ κ. Κασουλίδη, προτείνεται ἡ πενταετής θητεία τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας νά χωρισθεῖ σέ τρία εἰκοσάμηνα: Τό πρῶτο εἰκοσάμηνο θά ἀσκεῖ τήν ἐξουσία ὁ Ἑλληνοκύπριος Πρόεδρος. Τό δεύτερο ὁ Τουρκοκύπριος Πρόεδρος. Καί τό τρίτο ὁ Ἑλληνοκύπριος Πρόεδρος.

Ἡ πρότασις αὐτή ἔχει τό «πλεονέκτημα» ὅτι ὁ Ἑλληνοκύπριος θά παραδίδει σέ Ἑλληνοκύπριο. Γιά τήν Τουρκία ἔχει ὡς «πλεονέκτημα» ὅτι θά ἔχει λόγο καί ψῆφο στίς Συνόδους Κορυφῆς τῆς ΕΕ! Οἱ θέσεις αὐτές ἔρχονται ὡς συμπλήρωμα σέ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ κ. Κασουλίδη, κατά τίς ὁποῖες «τό δίλημμα πού εἶχαν οἱ Κύπριοι, ἤ λύνουμε τό Κυπριακό ἤ μένουμε ὅπως εἴμαστε, δέν ὑπάρχει πλέον. Διότι δέν θά μείνουμε ὅπως εἴμαστε. Ἡ ἀναζήτησις λύσης τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι μονόδρομος. […] Γιά ἐμᾶς τί μπορεῖ νά εἶναι τό ἐναλλακτικό σχέδιο; Τά δύο κράτη; Ἐπιπροσθέτως οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας σέ μιά συμφωνημένη διχοτόμηση θά ἦταν περισσότερο ἐπαχθεῖς ἀπό μιά συμφωνημένη ὁμοσπονδία καί δέν θά ἦταν τό τέλος τοῦ δρόμου ἀλλά ἡ ἀπαρχή νέων περιπετειῶν».

Μετά τόν κ. Κασουλίδη κτύπησε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης. Ἐρωτηθείς ἀπό τήν Lifo.gr ἄν εἶναι πιό ὠφέλιμο νά δημιουργηθοῦν δύο ἀνεξάρτητα κράτη ἀντί γιά διζωνική δικοινοτική ὁμοσπονδία, ἀπήντησε ὅτι «θά ἦταν ἀδιανόητο αὐτή τή στιγμή πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη μιά διαδικασία ἔχοντας στήν βάση της ὅσα ἔχουν συμφωνηθεῖ στό παρελθόν, δηλαδή τήν ἐπανένωση τῆς Κύπρου μέσω μιᾶς διζωνικῆς δικοινοτικῆς ὁμοσπονδίας, νά συζητᾶμε κάτι διαφορετικό. Ὅμως λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς ἀξιώσεις τῶν Τούρκων, τίς ἀρνητικές συνέπειες τῆς παράτασης τοῦ ἀδιεξόδου, θά ἦταν καλό νά προβληματισθεῖ ἡ ἑλληνοκυπριακή ἡγεσία ὡς πρός τό πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ τουρκική ἀδιαλλαξία, ἡ ἀδυναμία ἐπίτευξης λύσης».

Ἡ ἀποστροφή αὐτή τοῦ κ. Ἀναστασιάδη παρερμηνεύθηκε ὡς ἀποδοχή τῆς διχοτομήσεως, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ὑπονοοῦσε τήν ἔναρξη προβληματισμοῦ γιά χαλαρή συνομοσπονδία μέ ἵδρυση δύο συνιστώντων κρατῶν στό πλαίσιο αὐτῆς, κατά τά πρότυπα τοῦ σχεδίου Ἀννάν.

Ἡ τρίτη δήλωσις ἔγινε ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Κοτζιᾶ στό κανάλι Euroactiv (στόν Σαράντη Μιχαλόπουλο), ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι «οἱ ἐγγυήτριες δυνάμεις θά πρέπει νά συζητήσουμε πρίν πᾶμε σέ διεθνῆ διάσκεψη ἄν μποροῦμε νά βροῦμε μιά κοινή λύση γιά τά ζητήματα τῶν ἐγγυήσεων καί τῆς ἀσφάλειας. […] Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει μιά λογική ἄποψη πάνω στό θέμα τῆς μεθόδου λύσης». Στήν πραγματικότητα ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν θέτει ὡς προαπαιτούμενο τήν ἀπόσυρση τοῦ Ἀττίλα, πρίν ἀρχίσει ἡ ὅποια συζήτησις γιά τήν σύσταση νέου κράτους. Ὅλα τά ἀνωτέρω δείχνουν ὅτι ἡ ἑλληνοκυπριακή ἡγεσία ἔχει ἀντιληφθεῖ τήν πρόθεση τῆς Δύσεως νά «ρυμουλκήσει» τόν Ἐρντογάν «στά νερά της» καί γι’ αὐτό σπεύδει –σωστά ἤ λάθος, ὁ χρόνος θά τό δείξει– νά λάβει ἐγκαίρως διαπραγματευτικές θέσεις.

Κεντρικό θέμα