Toῦρκοι σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια μέ στολές τῆς «Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου»

Ἀποκαλύπτουμε τίς παγίδες τοῦ μνημονίου πού ὑπογράφεται – Τί λένε Μαξίμου – ΥΠΕΞ;

Η «ΕΣΤΙΑ» ἀνέδειξε πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα ἕνα κατά τήν κρίση της ἐξαιρετικῶς σοβαρό θέμα. Τήν συνεργασία τοῦ Ἑλληνικοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» μέ τήν τουρκική «Ἐρυθρά Ἡμισέληνο», μέ φόντο τήν ἀρνητική ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Καί μέ ἀναφορά σέ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου γιά διάφορα «ὡραῖα» πού συμβαίνουν στήν ὀργάνωση αὐτή. Θά ἀναμέναμε κάποια ἀπάντηση. Ὄχληση ἴσως. Ἀντ’ αὐτοῦ, ἐλάβαμε σιωπή. Σιωπή καί ἀπό τόν «Ἐρυθρό Σταυρό», σιωπή καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τό ὁποῖο στό παρελθόν κατά τήν διάρκεια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως (2012-2013) εἶχε θέσει βέτο σέ προηγούμενες ἡγεσίες τῆς ὀργανώσεως νά λάβουν ὡς δωρεές γιά ἀνήμπορους πολῖτες δέματα μέ τά διακριτικά τῆς «Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου». Ὁ προπαγανδιστικός σκοπός τῆς ἀποστολῆς ἦταν βεβαίως προφανής: ἡ Τουρκική Δημοκρατία βοηθᾶ τούς φτωχούς καί πεινασμένους Ἕλληνες μέσα στήν κρίση. («Ὄχι» εἶπε καί ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογάν στήν ἑλληνική ἀποστολή βοηθείας γιά τόν πρόσφατο σεισμό στήν Τουρκία.)

Οἱ σιωπές, ὅμως, πάντα κρύβουν κάτι. Γι’ αὐτό καί σήμερα πού ὑπογράφεται τό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» καί «Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου» στήν Ἀθήνα, ἐμεῖς ἐπανερχόμεθα ἀποκαλύπτοντες ὅλα τά σημεῖα παγίδες τοῦ μνημονίου. Κίνητρό μας εἶναι ἕνα καί μόνο: ἡ πατρίς. Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ τούς γείτονες Τούρκους. Ὄχι μέ Σουηδούς καί Βέλγους. Προέχει ἡ Ἑλλάς. Καί αὐτά πού διαβάζουμε πίσω ἀπό τίς γραμμές τοῦ μνημονίου συνεργασίας μᾶς ἀνησυχοῦν. Μᾶς ἀνησυχοῦν, διότι προσωπικό τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου θά ἀποσπασθεῖ στόν «Ἐρυθρό Σταυρό» (καί τοὔμπαλιν.) Μᾶς ἀνησυχεῖ, γιατί ἡ συνεργασία ἀφορᾶ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ πρόβλεψις γιά «κοινή συγκέντρωση κεφαλαίων». Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ ὑπογραφή συνεργασίας «χωρίς περιορισμούς». Μᾶς ἀνησυχεῖ ὅτι ἡ συνεργασία θά ἐπικεντρωθεῖ καί στό μεταναστευτικό στά νησιά τοῦ Αἰγαίου μέ πρόσχημα τήν «εὐαλωτότητα». Δέν εἶναι ἀστεῖα ὅλα αὐτά. Ὁ δρόμος πρός τήν κόλαση εἶναι στρωμένος μέ καλές προθέσεις. Ἐδῶ εἴμεθα νά ἀκούσουμε τίς ἐξηγήσεις τῆς ἡγεσίας τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» –ἄν ὑπάρχουν, ἀλλά ὅσα ἀναγράφονται στό πρός ὑπογραφή μνημόνιο μέ τήν «Τουρκική Ἐρυθρά Ἡμισέληνο» εἶναι ἀνησυχητικά.

Κωδικοποιοῦμε: Στήν παράγραφο 3.1 τοῦ μνημονίου μέ τίτλο «Ὅροι καί Πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς Συμφωνίας» ἀναφέρεται ὅτι αὐτή ἰσχύει «σέ ὅλες τίς περιοχές καί τοποθεσίες στίς ὁποῖες ἕνα ἀπό τά μέρη λειτουργεῖ ἤ θά λειτουργήσει ἐντός τῆς διάρκειας τοῦ παρόντος μνημονίου». Δηλαδή τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς τουρκικῆς ἐπικράτειας.

Στήν παράγραφο 3.2 τοῦ μνημονίου μέ τίτλο «Πεδία Συνεργασίας» ἀναφέρεται ὅτι τά μέρη συμφωνοῦν νά συνεργασθοῦν στούς ἀκόλουθους προγραμματικούς τομεῖς «χωρίς περιορισμό» ἤ «ἀποκλειστικότητα». Σέ αὐτά περιλαμβάνονται «προγράμματα ἀνταλλαγῆς προσωπικοῦ μεταξύ τῶν μερῶν». Ἐπίσης, «Ἀνθρωπιστική βοήθεια καί ἀρωγή» καί «κοινή προάσπιση καί συγκέντρωση κεφαλαίων». Στό ἴδιο ἄρθρο ἀναφέρεται ρητῶς ὅτι «τά μέρη μποροῦν νά διερευνήσουν τοποθετήσεις προσωπικοῦ ἤ καί ἀποσπάσεις προσωπικοῦ μεταξύ τους».

Τό τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ παροχή δυνατότητος ἀποσπάσεως προσωπικοῦ τῆς «Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου» πού θά φορᾶ στολές μέ τά διακριτικά της στίς τάξεις τοῦ «Ἐρυθροῦ Σταυροῦ» προκύπτει ξεκάθαρα ἀπό τίς προβλέψεις τῶν ἄρθρων 3.4 καί 3.5 τοῦ μνημονίου. Στήν παράγραφο 3.4 ἀναφέρεται τό ἑξῆς: «Προκειμένου νά κατανοηθεῖ καί νά ἐνθαρρυνθεῖ ἡ κατανόηση καί ἡ συνεργασία μεταξύ τῶν Ἐθνικῶν Συλλόγων τά συμβαλλόμενα μέρη θά ἐπιδιώξουν νά ἀναπτύξουν δυνατότητες γιά τούς ἐθελοντές καί τό προσωπικό νά προσκληθοῦν καί νά συμμετάσχουν σέ ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατασκηνώσεις νεολαίας καί παρόμοιες ἐκδηλώσεις καθώς καί πιθανές ἀνταλλαγές ἐθελοντῶν». Στήν παράγραφο 3.5 ἀναφέρεται ὅτι «τά συμβαλλόμενα μέρη θά παρέχουν ἀμοιβαῖες δράσεις καί θά χρησιμοποιοῦν δυνητικό προσωπικό καί ἐθελοντές στόν τομέα αὐτό γιά νά ὑποστηρίξουν καί νά παρέχουν ἀνθρωπιστική βοήθεια σέ περιόδους φυσικῶν καταστροφῶν καί ἄλλων τύπων εὐαλωτότητας σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο». Μετάφραση: Ἡ μέρα πού θά δοῦμε τήν «Ἐρυθρά Ἡμισέληνο» νά εἰσέρχεται σέ δημόσιες ὑπηρεσίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στά νησιά, στό Αἰγαῖο καί ἀλλοῦ, μέ ἐπίκληση τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, δέν ἀργεῖ. Ὅπως συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἀφρική…

Υ.Γ.: Τό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ τί λέει γιά ὅλα αὐτά; Συμφωνεῖ;

Κεντρικό θέμα