Τουρκικός ἐκβιασμός γιά τήν Ἴμβρο

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος περιστοιχισμένος ἀπό μικρούς μαθητές στό σχολεῖο τῆς Ἴμβρου.

Ἡ Ἄγκυρα ἄφησε χωρίς Ἕλληνες δασκάλους τήν γενέτειρα νῆσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου πιέζοντας γιά νά γίνει δεκτό τό αἴτημά της γιά αὔξηση τῶν μετακλητῶν Τούρκων δασκάλων στήν Ξάνθη – Ὄχι ἀπό τήν Ἀθήνα στήν λίστα, γιατί περιλαμβάνει δασκάλους πού ἀνοίγουν στήν αἴθουσα χάρτες πού δείχνουν τήν Θράκη «τουρκική»

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ τῆς Τουρκίας παραμένει ἡ Θράκη. Πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐκμεταλλεύεται μέχρι κεραίας τίς δυνατότητες πού τῆς δίδουν οἱ συμφωνίες καί τά πρωτόκολλα τά ὁποῖα ἔχουν ὑπογραφεῖ, τά ὁποῖα ὅμως παραβιάζει, σέ κάθε περίπτωση πού μπορεῖ ἤ πού κρίνει ὅτι δέν ἐξυπηρετοῦν τούς μακρόπνοους στόχους της. Στόχους, πού κατατείνουν στόν ἐκτουρκισμό τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος τῆς Θράκης. Καί τοῦτο κατά παράβασιν τοῦ σχετικοῦ Μορφωτικοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ 1968, διά τοῦ ὁποίου εἶχαν διευθετηθεῖ τά θέματα τῆς παιδείας τῶν μειονοτήτων ἑκατέρωθεν τοῦ Ἕβρου. Γιά τήν ἱστορία, ἀναφέρουμε ὅτι ἡ συμφωνία ἐκείνη, πού ὑπεγράφη ἐπί ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ι. Τζούνη, ὀνομάσθηκε συμφωνία Κιτσαρᾶ-Μπιλμέν ἀπό τά ὀνόματα τῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ἀντιπροσωπειῶν τῶν δύο κρατῶν.

Τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας ἡγεῖτο ὁ Ἰωάννης Κιτσαρᾶς, μέλος τοῦ ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου, μετεῖχε δέ ὁ Πέτρος Μολυβιάτης, ὁ ὁποῖος ἦταν τότε Τμηματάρχης Ὑποθέσεων Τουρκίας στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἀντιστοίχως τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας ἡγεῖτο ὁ ὑφυπουργός Παιδείας Σιτκῆ Μπιλμέν καί μετεῖχε ὁ Ταφήκ Οὐναϊντί, βοηθός γενικός Διευθυντής τοῦ τμήματος Κύπρου καί Ἑλλάδος τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τό Πρωτόκολλο προέβλεπε ἀνταλλαγή σχολικῶν βιβλίων, τοποθετήσεις δασκάλων στίς μειονότητες καί καθώριζε τίς γλῶσσες διδασκαλίας. Στήν προσπάθεια παραπλανήσεως καί ἐκτουρκισμοῦ τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος ἐντάσσεται ἡ ἐπιμονή τῆς Τουρκίας γιά τοποθέτηση μεγάλου ἀριθμοῦ Τούρκων δασκάλων στήν Θράκη. Προκειμένου μάλιστα νά τό ἐπιτύχουν ἀσκοῦν ὠμό ἐκβιασμό. Ἔτσι τώρα, ἔχουν ἀφήσει τήν Ἴμβρο χωρίς Ἕλληνες δασκάλους ἐκβιάζοντας τήν Ἀθήνα νά δεχθεῖ τούς δικούς της δασκάλους στήν Ξάνθη.

Ἡ κατάστασις ἔχει φθάσει σέ σημεῖο νά ἀναζητοῦν οἱ οἰκογένειες τῶν μαθητῶν σχολεῖα ἐκτός τῆς νήσου, πού τυγχάνει νά εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, προκειμένου νά στείλουν ἐκεῖ τά παιδιά τους. Ἡ Τουρκία βεβαίως οὐδόλως ἐνοχλεῖται ἀπό αὐτό, καθώς ἡ στάσις της ἀπέναντι στίς ἑλληνικές κοινότητες τῶν νησιῶν (Ἴμβρου καί Τενέδου) εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως ἐχθρική καί μᾶλλον θά ἔβλεπε μέ ἱκανοποίηση τήν μείωσή τους. Γνωρίζοντας ὅμως τήν εὐαισθησία τῆς Ἑλλάδος γιά τίς ἑλληνικές μειονότητες τῆς Τουρκίας, ἐπικεντρώνει ἐκεῖ τήν ἐκβιαστική προσπάθειά της. Γιά τήν Τουρκία, εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἡ αὔξησις τῶν μετακλητῶν Τούρκων ἐκπαιδευτικῶν, ἰδιαίτερα στήν Ξάνθη, ὅπου ἡ κοινότης τῶν Πομάκων παραμένει ζωντανή καί τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπό τήν πολιτική τῆς Ἀγκύρας, Ὁ ἐκτουρκισμός τῆς μειονότητος αὐτῆς ἀποτελεῖ ἄμεση προτεραιότητα γιά τήν Τουρκία, καθώς ἡ ἀνεξάρτητη παρουσία της διαταράσσει τήν εἰκόνα τήν ὁποία θέλει νά δημιουργεῖ γιά τήν Θράκη. Στό πλαίσιο αὐτό, μέ ἀνάλογες ἐκβιαστικές μεθόδους, ἡ Τουρκία ἐπέτυχε ἐν ἔτει 2016 νά τῆς δοθοῦν πέντε ἀκόμη θέσεις δασκάλων στήν Ξάνθη ὥστε νά φθάσουν τούς 21. Ἡ Ἑλλάς ἔκρινε τότε σκόπιμο νά ὑποχωρήσει προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν θέση Ἑλληνίδος δασκάλας στήν Ἴμβρο. Σήμερα ὅμως ζητοῦν ἄλλες 14 θέσεις ὥστε νά φθάσουν τούς 35.

Γιά τήν Ἑλλάδα αὐτό δέν εἶναι ἀποδεκτό, δεδομένου ὅτι στά χρόνια πού πέρασαν ἀπό τό 2016 διεπιστώθη ὅτι οἱ Τοῦρκοι δάσκαλοι δέν παρεῖχαν παιδεία, ἀλλά ἀσκοῦσαν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν θέσεων τῆς Ἀγκύρας παρουσιάζοντας στίς σχολικές τάξεις χάρτες στίς ὁποῖες ἡ Θράκη ἐνεφανίζετο στό σύνολό της σάν νά ἦταν τουρκική. Δεδομένου ὅτι αὐτό ἦταν μέρος μόνον τῆς παράνομης δραστηριότητος τῶν δασκάλων αὐτῶν –ἐκτός σχολείων διέπρατταν καί ἄλλα– μέ στόχο τήν κάμψη τοῦ φρονήματος τῶν Πομάκων καί τόν ἐκτουρκισμό τους, ἡ Ἀθήνα δέν μποροῦσε νά συναινέσει στήν ἐκ νέου τοποθέτησή τους. Ἀκόμη περισσότερο δέν θά μποροῦσε νά δεχθεῖ τήν περαιτέρω αὔξηση τῶν θέσεων τῶν Τούρκων δασκάλων. Ἡ Θράκη πρέπει νά προστατευθεῖ ἀπό τήν «ἠπία» εἰσβολή τῶν Τούρκων. Οἱ πομακικές κοινότητες πρέπει νά προστατευθοῦν, ὥστε νά διατηρήσουν τόν ἐθνικό χαρακτῆρα καί τίς παραδόσεις τους. Οἱ ἐκβιασμοί τῶν Τούρκων δέν πρέπει νά περάσουν.

Ἄς τά λάβει αὐτά ὑπ’ ὄψιν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὅταν θά συζητεῖ μέ τούς Τούρκους θέματα «χαμηλῆς πολιτικῆς» ἤ μεθοδολογίες δημιουργίας κλίματος ἐμπιστοσύνης. Ἄς κληθεῖ ἡ Ἄγκυρα νά ἀποδείξει ἐκεῖ, ἐμπράκτως, τήν εἰλικρίνειά της καί τόν σεβασμό στήν ὑπογραφή της.

Κεντρικό θέμα