Τουρκικό προξενεῖο: «Βαρῶνος» ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Ὀξεῖα ἐπίθεσις κατά τοῦ Γεν. Γραμματέως Θρησκευμάτων μέ ἀφορμή τούς Μουφτῆδες

ΚΑΘΩΣ τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς διαβλέπει ὅτι οἱ στόχοι του γιά «ἐκλογή» τῶν Μουφτήδων τῆς ἐπιλογῆς του στήν Ξάνθη καί τήν Κομοτηνή δέν θά εὐοδωθοῦν, ἀπό τήν Ἄγκυρα ἐξαπολύεται μία πρωτοφανοῦς ὀξύτητος ἐπίθεσις μέ στόχους ἀφ’ ἑνός τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιῶργο Καλαντζῆ καί ἀφ’ ἑτέρου τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Ὁ γνωστός ὡς αὐθεντικός ἐκφραστής τῶν θέσεων τῆς Ἀγκύρας Φεϋζουλλά Χασανκαγιά, μέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα Μιλλιέτ (ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ τά ἐπεκτατικά σχέδια τοῦ Ἐρντογάν) χαρακτηρίζει τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ὡς θρησκευτικό «Βαρῶνο» ὑποστηριζόμενο ἀπό «ἰμπεριαλιστικές δυνάμεις» ὁ ὁποῖος «ἔχει θέσει σέ ἐφαρμογή σχέδια γιά τόν ἐξελληνισμό τῶν Τούρκων Μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης». Μιλώντας γιά μιά «θρησκεία τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξεως» ὁ ἀρθρογράφος κατονομάζει ὡς ψευδοπροφήτη της τόν Γιῶργο Καλαντζῆ. Ἀξίζει νά παραθέσουμε τό σχετικό ἐδάφιο, τό ὁποῖο εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ ὕφους τοῦ Χασανκαγιά: «Ἡ θρησκεία τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξεως, ὅπως δημιούργησε παγκοσμίως θρησκευτικούς ψευδοηγέτες, σεΐχηδες, ψευδοπροφῆτες, ἔτσι καί στήν Δυτική Θράκη κατασκεύασε ψευδομουφτῆδες, σεΐχηδες, ἱεροκήρυκες, ἀκόμη καί ψευδοπροφῆτες ὅπως τόν Γιῶργο Καλαντζῆ».

Ἄν ἡ συγκεκριμένη ἐφημερίς καί ὁ συγκεκριμένος ἀρθρογράφος δέν ἦσαν τά πιστά φερέφωνα τοῦ Ἐρντογάν πού ἀπεικονίζουν τίς σκέψεις καί τούς σχεδιασμούς τοῦ Τούρκου Προέδρου, ἴσως νά μήν ἄξιζε νά ἀσχοληθεῖ κανείς μέ τίς παθολογικά ἰδεοληπτικές θέσεις πού διατυπώνει. Ὅμως τό κείμενό του ἀναδεικνύει τό ἰδεολογικό θεμέλιο τῶν στόχων τῆς μετακεμαλικῆς Τουρκίας ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπέκτασή της στήν Θράκη.

Θά πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι δέν ὁμιλεῖ γιά Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἀλλά γιά «Ρωμιό Πατριάρχη τοῦ Φαναρίου» καί ἐπιφυλάσσει τήν λέξη «οἰκουμενισμός» γιά νά περιγράψει ἕνα «κίνημα πού στοχεύει στήν ἕνωση ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ κόσμου». Τό ἐδάφιο αὐτό ὑποδεικνύει μέ σαφήνεια ὅτι μετά τήν ἐκπόρθηση τῆς Δυτικῆς Θράκης, ὁ ἑπόμενος στόχος τοῦ τουρκικοῦ καθεστῶτος εἶναι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Περιγράφοντας ἕναν ρόλο ξένο πρός αὐτόν τοῦ πνευματικοῦ-θρησκευτικοῦ ἡγέτου, τόν ὁποῖο ἀναγνωρίζει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὁ ἀρθρογράφος ὑποδεικνύει μία παραβίαση τῶν διατάξεών της, γιά τήν ὁποία ἀργά ἤ γρήγορα τό τουρκικό καθεστώς θά ἐγκαλέσει τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τόν «Βαρῶνο», πού «κατάφερε νά ὑποτάξει στόν ἑαυτό του τό σύνολο τῶν χριστιανικῶν δογμάτων περιλαμβανομένου καί τοῦ Βατικανοῦ (!)».

«Δέν μᾶς ἔχει ἀπομείνει καμμία ἀξία μας καί καμμιά ἱερότητα στήν ὁποία νά μήν ὑπάρχει κρατική παρέμβασις», κόπτεται γιά τήν κατάσταση στήν Δυτική Θράκη ὁ ἀρθρογράφος καί μιλώντας γιά «ἔκτακτες ἐξουσίες» πού δῆθεν ἔχει ὁ κ. Καλαντζῆς κάνει λόγο γιά τήν ἐπίσημη «σφραγῖδα» πού εὑρίσκεται στά χέρια τῶν Μουφτήδων καί τήν ὁποία θέλει νά θέσει ὑπό τόν ἔλεγχό της ἡ Τουρκία, ὅπως εἶχε πρό ἡμερῶν ἐπισημάνει ἡ «Ἑστία».

Ὅμως οὔτε ἡ Σχολή τῆς Χάλκης διαφεύγει ἀπό τήν συκοφαντική γραφίδα τοῦ Χασανκαγιά πού γράφει: «Ὅλα τά σχέδια ἀφομοιώσεως πού ἐφαρμόσθηκαν στό παρελθόν καί συνεχίζονται σήμερα, δείχνουν ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης (τούς ταιριάζει ὁ ὅρος “Ταλιμπάν”) πού ἐστάλησαν στήν περιοχή μας, δέν ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ γιά νά ὑπηρετήσουν τήν ἀνθρωπότητα καί τόν Χριστιανισμό ἀλλά γιά νά βλάψουν τούς Μουσουλμάνους καί κυρίως τούς Τούρκους. Γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τίς δηλώσεις καί πράξεις τους ὅτι εἶναι ἐχθροί τῶν Τούρκων καί τοῦ Ἰσλάμ». Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά ἀποκρυπτογραφήσει τίς σκέψεις τῶν Τούρκων, μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ, κατόπιν τούτου, ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης δέν περιλαμβάνεται στά σχέδια τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἐρντογάν, ἐκτός ἐάν «ἀναμορφωθεῖ» ὥστε νά μήν εἶναι στό μέλλον «ἐχθρική» πρός τό Ἰσλάμ.

Καί ἐνῶ τό Ἰσλάμ (συμφώνως τοὐλάχιστον πρός πολλούς μουσουλμάνους ἱεροδιδασκάλους) εἶναι ἡ μοναδική θρησκεία πού πρεσβεύει τήν διά τῆς βίας ἐξάπλωσή της, ὁ ἀρθρογράφος τῆς «Μιλλιέτ» κατηγορεῖ τήν Ἑλλάδα: «Ἡ διά τῆς βίας ἐπιβολή τῆς θρησκείας, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ καί ὁ διορισμός τῶν μουφτήδων καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν τῶν μειονοτήτων ἀποτελοῦν πρακτικές πού δέν συναντῶνται οὔτε στά πλέον δεσποτικά καί δικτατορικά καθεστῶτα». Τό σημεῖο στό ὁποῖο πρέπει νά σταθοῦμε εἶναι ἡ ἀναφορά στόν «διορισμό» τῶν Μουφτήδων, διότι αὐτό «καίει» τό καθεστώς Ἐρντογάν. Τό ἑλληνικό κράτος ἐφαρμόζει κατά γράμμα τά προβλεπόμενα ἀπό τό Κοράνι γιά τήν ἀνάδειξη τῶν Μουφτήδων. Σέ καμμία μουσουλμανική χώρα, οὔτε στήν Τουρκία, οὔτε στήν Σαουδική Ἀραβία, οὔτε στό Ἰράν δέν ὑπάρχει διαδικασία ἐκλογῆς Μουφτήδων. Οὔτε ἀπό τούς πιστούς, οὔτε ἀπό κάποιο ἐκλεκτορικό σῶμα.

Ὅμως ὁ ἀρθρογράφος ἐπιμένει νά ὁμιλεῖ γιά σχέδια ἐξελληνισμοῦ τῶν «Τούρκων» τῆς Θράκης: «Στά τζαμιά μας διορίζονται “ Ἕλληνες Μουσουλμάνοι” ἰμάμηδες καί χατίπηδες ἀπό τό Κράτος μέ τήν ἔγκριση τῶν “ Ἑλλήνων Μουσουλμάνων Μουφτήδων”. Φορτώνεται τό σύστημα τῶν κουράν κουρσού καί τῶν σχολείων μας μέ τούς “ἱεροδιδασκάλους”». Νά τοῦ ὑποδείξουμε ὅτι μέ τήν ὑπογραφή τοῦ ἱστορικοῦ ἡγέτου τῆς Τουρκίας Ἰσμέτ Ἰνονού ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ μειονότης τῶν μουσουλμάνων στήν Δ. Θράκη εἶναι θρησκευτική καί ὄχι ἐθνική-τουρκική. Ἀλλά αὐτό βεβαίως τό γνωρίζει καί ὁ ἴδιος καί ὅλοι ὅσοι στήν Ἄγκυρα θέλουν νά διαστρέψουν τήν πραγματικότητα γιά νά ὑπηρετήσουν τόν ἐπεκτατισμό τοῦ Ἐρντογάν…

Κεντρικό θέμα