Τολμηρός Μητσοτάκης: Ἱδρύει Ἐπιτροπή Ἰσότητος Ὁμοφυλοφίλων!

Ὁ δικαστής Λίνος Σισιλιάνος ἐπί κεφαλῆς της – Ποιά εἶναι τά μέλη της – Ὁ ρόλος τοῦ Ἀλέξη Πατέλη

ΤΟΛΜΗΡΕΣ πρωτοβουλίες μέ ἰσχυρότατη δόση πολιτικοῦ ρίσκου δείχνει ἀποφασισμένος νά ἀναλάβει ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σέ θέματα ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Μετά τό βίαιο «ἄδειασμα» πού ἐπεφύλαξε στόν εὐρωβουλευτή τοῦ κόμματος Στέλιο Κυμπουρόπουλο γιά τήν στάση του στό θέμα τῶν ἀμβλώσεων καί τήν συγγνώμη τήν ὁποία τόν ὑπεχρέωσε νά ζητήσει κατόπιν πιέσεως πού τοῦ ἠσκήθη, χθές ἄνοιξε καί ἐπισήμως τό ζήτημα τῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς γιά τήν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων (ΛΟΑΤΚΙ). Σέ μιά ἐποχή πού ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καταδικάζει τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καί μέ βάση τήν τελευταία δημοσκόπηση τοῦ 2020 (Κappa Research) τό 72% τῶν Ἑλλήνων δηλώνει ὅτι δέν νοιώθει βολικά ἄν ἕνας συγγενής του α΄ βαθμοῦ ἔχει αὐτήν τήν σεξουαλική ταυτότητα, ὁ Πρωθυπουργός μέ περίσσια τόλμη ἀνοίγει ζήτημα ἱδρύσεως Ἐπιτροπῆς Ἰσότητος τῶν ἀτόμων μέ διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Γνωρίζοντας ἄριστα τίς συντηρητικές ἀπόψεις πού ἐπικρατοῦν γιά τό θέμα στήν ἐκλογική καί κοινωνική βάση τῆς ΝΔ. Κομβικό ρόλο στήν Ἐπιτροπή ἀναλαμβάνει ὁ οἰκονομικός σύμβουλος τοῦ κυρίου Μητσοτάκη Ἀλέξης Πατέλης καθώς πιστεύει σύμφωνα μέ ἀναρτήσεις του στό twitter ὅτι ὁ στόχος τῆς αὐξήσεως τοῦ ΑΕΠ στό 4% εἶναι ἐφικτός μόνον ἐάν δημιουργηθεῖ μιά κοινωνία «συμπεριλήψεως» τῆς ὁποίας ἡ ἀγορά ἐργασίας θά ἀξιοποιεῖ ἄνδρες, γυναῖκες καί ὁμοφυλόφιλους ἰσοτίμως.

Ἡ Ἐπιτροπή θά συντάξει τήν Ἐθνική Στρατηγική γιά τήν ἰσότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων καί θά χαράξει καί ὑλοποιήσει τίς πολιτικές πού θά ἀφοροῦν τήν περίοδο 2021-2023. Ὁ Πρωθυπουργός συνηντήθη χθές στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τόν πρώην Πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) καί καθηγητή Δημοσίου Διεθνοῦς Δικαίου στήν Νομική Σχολή Ἀθηνῶν, Λίνο Ἀλέξανδρο Σισιλιάνο, τόν ὁποῖο ὅρισε πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς. Στήν ἐπιτροπή θά συμμετάσχουν δύο καθηγήτριες τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἡ Κατερίνα Φουντεδάκη (καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου) καί ἡ Λίνα Παπαδοπούλου (ἀναπληρώτρια
καθηγήτρια Συνταγματικοῦ Δικαίου). Τήν Κυβέρνηση θά ἐκπροσωποῦν ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ (προϊστάμενος τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου του) καί μέλος τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος Ἀλέξης Πατέλης καί ὁ Πάνος Ἀλεξανδρῆς, γ.γ. Δικαιοσύνης καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἀπό τήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θά συμμετάσχουν ἡ Μαρίνα Γαλανοῦ, πρόεδρος Σωματείου Ὑποστηρίξεως Διεμφυλικῶν, ὁ Ἀπόστολος Καραμπαΐρης, ἐκπρόσωπος τοῦ Thessaloniki Pride καί ἡ Στέλλα Μπελιᾶ, πρόεδρος οἰκογενειῶν «Οὐράνιο Τόξο».

«Ἐργαζόμαστε ὅλοι γιά μία σύγχρονη καί δίκαιη Ἑλλάδα καί μία τέτοια χώρα δέν νοεῖται νά ἀποκλείει ἤ νά διαχωρίζει τούς πολῖτες της. Γι’ αὐτό καί τά ΛΟΑΤΚΙ+ ἄτομα πρέπει νά βροῦν ἰσότιμη θέση στήν οἰκονομική, πολιτική καί κοινωνική ζωή τῆς πατρίδας μας. Εἶναι ἀτομικό τους δικαίωμα ἀλλά εἶναι καί ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας καί νομίζω ὅτι εἶναι καί μία ὥριμη τομή πρός ὄφελος τοῦ ἐθνικοῦ συνόλου» δήλωσε χαρακτηριστικῶς ὁ κ. Μητσοτάκης μετά τήν συνάντηση μέ τόν διακεκριμένο καθηγητή κ. Σισιλιάνο. Ὁ τελευταῖος ἐπεσήμανε ὅτι ἦλθε ὁ καιρός καί ἡ χώρα μας νά ἀποκτήσει ἐθνική στρατηγική, ἡ ὁποία νά ἀνταποκρίνεται εἰς τό διεθνές γίγνεσθαι.

Πέντε εἶναι οἱ λόγοι πού ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀνακοινώσει τήν σύσταση τῆς ἐπιτροπῆς. Κατ’ ἀρχήν πολλά ἀπό τά ζητήματα πού ἀντιμετωπίζουν τά μέλη τῆς ἐν λόγῳ κοινότητος εἶναι διαρθρωτικοῦ χαρακτῆρος, καί ἡ ἐπίλυσίς τους προϋποθέτει μία ὁλοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση. Γι’ αὐτό ἐξ ἄλλου συμμετέχουν καί δύο στενοί συνεργάτες του. Δεύτερον, ὑπάρχουν πολλές προκλήσεις πού ἀπαιτοῦν διατομεακές δράσεις καί πολιτικές. Ὅπως σημειώνεται, σέ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Δράσεως καί Καινοτομίας, ἕνα στά τρία ΛΟΑΤΚΙ ἄτομα ἔχει δεχθεῖ προσβολές καί ἐξύβριση γιά τόν σεξουαλικό προσανατολισμό του ἀπό ὑπαλλήλους στόν δημόσιο τομέα. Τό 63% ἐξ αὐτῶν πιστεύει ὅτι δέν ἔχει ἰσότιμη πρόσβαση στίς δημόσιες ὑπηρεσίες ἐν συγκρίσει μέ τά ὑπόλοιπα ἄτομα. Ἡ χάραξις ἐθνικῆς στρατηγικῆς πού θά ἀναλάβει ἡ ἐπιτροπή θά παράσχει τήν δομή βάσει τῆς ὁποίας ἡ Πολιτεία, οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐργοδοτῶν καί τῶν ἐργαζομένων θά μποροῦν νά συνεργασθοῦν γιά νά εὕρουν λύσεις.

Τέταρτον, μέσῳ τῆς στρατηγικῆς προσεγγίσεως θά συλλεχθοῦν στοιχεῖα πού παρακολουθοῦν τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ὥστε οἱ παρεχόμενες ὑπηρεσίες νά ἀναθεωροῦνται καί νά προσαρμόζονται ὥστε νά καθίστανται ἀποτελεσματικές. Καί τό πλέον σημαντικό εἶναι ἡ διεύρυνσις ἐπί πλέον νομοθετικῶν ρυθμίσεων ἤ τροποποιήσεων ὑφισταμένων προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ πλήρης ἰσότης τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων.

Συμφώνως πρός ὅσα ἀνεκοινώθησαν, ἡ Ἐθνική Στρατηγική ἐντάσσεται στό εὐρύτερο κυβερνητικό ὅραμα γιά μία ἀσφαλῆ, δίκαιη καί χωρίς ἀποκλεισμούς Ἑλλάδα ὅπου ὅλα τά ἄτομα ἐνθαρρύνονται νά ζήσουν τήν ζωή πού ἐπιθυμοῦν, ἀνεξαρτήτως τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ τους, τῆς ταυτότητος, τῆς ἐκφράσεως ἤ τῶν χαρακτηριστικῶν φύλου. Αὐτό πού ἐπιζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός εἶναι ἡ εὐημερία τῶν ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων καί ἡ ἰσότιμη συμμετοχή στήν πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική καί πολιτιστική ζωή τῆς Ἑλλάδος.

Κεντρικό θέμα