ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τό τέλος τῆς Ἀριστερᾶς

Εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη τό μόρφωμα τῶν συνιστωσῶν καί τῶν φατριῶν πού ἔγινε καί κυβέρνησις ἐλέῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως – Οἱ διαφωνοῦντες ἀνεκοίνωσαν τήν ΑΟΡΑ, ἐνῷ ὁ νέος ἀρχηγός κάνει διαγραφές ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη καί ἐμφανίζει σάν σωτῆρα τοῦ …ΕΣΥ τόν σύζυγό του Τάυλερ – Μοναδικές στιγμές παρακμῆς

ΟΤΑΝ ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἐξελέγη Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί προέβλεψαν τό τέλος τοῦ ἀριστεροῦ μορφώματος. Τοῦ ἔδιναν ὅμως ἕνα βάθος χρόνου. Περίμεναν ὅτι ζήτημα ἡγεσίας θά ἐτίθετο μετά τίς Εὐρωεκλογές, ὁπότε καί μία νέα ἧττα ἐφαίνετο προδιαγεγραμμένη. Ὑπῆρχαν καί αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν ὅτι ἐκείνη τήν στιγμή θά ἐπανενεφανίζετο δίκην «ἀπό μηχανῆς θεοῦ» ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, προκειμένου νά ἐπανενώσει τό κόμμα, παίρνοντας ταυτοχρόνως καί τήν ἐκδίκησή του, ἔναντι τῶν «συντρόφων» οἱ ὁποῖοι τόν ὑπεχρέωσαν νά παραιτηθεῖ μετά τίς ἐκλογικές ἧττες τοῦ Μαΐου καί τοῦ Ἰουνίου. Ἐν τέλει, τά πράγματα ἐξελίχθηκαν πολύ ταχύτερα. «Ὅταν ἀρχίσει ὁ κατήφορος, τά πράγματα τρέχουν ἀσυγκράτητα» ἐσχολίασε ἔμπειρο στέλεχος τῆς Ἀριστερᾶς, πού σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις εἶχε ἐδῶ καί καιρό προδιαγράψει τίς ἐξελίξεις, ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού προέκυψε τό «φαινόμενο Κασσελάκη».

Ἡ ἀλήθεια εἶναι βεβαίως ὅτι ἡ συμπεριφορά τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἀλαζονεία του, ἡ παντελής ἔλλειψις πολιτικῆς πείρας καί ἡ ἀντίληψις, ὅτι ἀρκεῖ ὁ ἔξυπνος χειρισμός τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως γιά νά ἀσκεῖ κανείς πολιτική, ὑπῆρξαν ἡ θρυαλλίς πού πυροδότησε τίς ἐξελίξεις. Τά αἴτια ὅμως εἶναι πολύ βαθύτερα. Καί θά ξεκινήσουμε ἀπό τό προφανές, ὅτι ἡ Ἀριστερά ἔχει ξεπερασθεῖ ἀπό τήν πρόοδο τῶν κοινωνιῶν. Γιά αὐτό ἄλλως τε καί ἔχει ἐξαφανισθεῖ ἀπό ὅλες τίς εὐρωπαϊκές χῶρες. Τό ἐάν ὑπάρχει ἀκόμη στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν συγκυριῶν πού ἀνεφύησαν μετά τό 2009, τότε πού ἡ καλπάζουσα πορεία τῆς χώρας πρός τήν οἰκονομική κρίση συνοδεύετο ἀπό τήν αὐξανομένη στροφή τῶν Ἑλλήνων πρός τό μόρφωμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τό «φρέσκο» τότε πρόσωπο τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στό προσκήνιο καί τήν ἐλπίδα, ὅτι θά μπορέσει νά κάνει αὐτά πού δέν μπόρεσαν νά κάνουν τά καθιερωμένα κόμματα τῆς ἐποχῆς.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξελέγη μέ βάση τήν ὑπόσχεση, ὅτι «μέ ἕναν νόμο» θά καταργήσει τά μνημόνια καί μέ τούς περισσοτέρους τῶν πολιτῶν νά εὐελπιστοῦν ὅτι ἡ νέα κυβέρνησις τοῦ 2015 θά κάνει πράξη «ἔστω τό 10% τῶν ὑποσχέσεών της». Ἀντ’ αὐτοῦ, εἶδαν τήν ἐπιδρομή στήν ἐξουσία ἑνός συνονθυλεύματος «συνιστωσῶν» καί φατριῶν, τήν εἰκόνα ἀποδιοργανώσεως τῶν ὁποίων διάνθιζαν κάποιες ναρκισσιστικές παρουσίες πού ἁπλῶς ἐπέτειναν τήν ἀντίληψη, ὅτι εἴχαμε νά κάνουμε μέ «μαθητευομένους μάγους». Ἄργησαν οἱ Ἕλληνες νά τό καταλάβουν, ἤ ἀκριβέστερα ἄργησαν νά ἀπεμπολήσουν τήν ἐλπίδα ὅτι «κάτι» θά μποροῦσε νά γίνει μέ αὐτούς. Ἤδη ὅμως τό 2019 τό εἶχαν ἐμπεδώσει! Ἔχοντας χάσει τόν συνεκτικό παράγοντα τῆς ἐξουσίας, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν καταδικασμένος νά διαλυθεῖ εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη.

Κάποιοι προέβλεπαν ἐπάνοδο στό 3%. Ἡ παρακμή πού ἐκδηλώνεται κατά τήν διάλυση τοῦ κόμματος τῆς Ἀριστερᾶς δημιουργεῖ ἀμφιβολίες γιά τό ἄν θά διατηρηθεῖ καί αὐτό τό μικρό ποσοστό.

Ταυτοχρόνως ὅμως ἐξανεμίζονται καί οἱ ἐλπίδες πού ἐνδεχομένως εἶχε ὁ κ. Τσίπρας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά «βαρίδια» καί νά ἀνασυνθέσει ἕνα κόμμα Κεντροαριστερᾶς. Ἐν τέλει, ὁ Στέφανος Κασσελάκης ἀποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο «βαρίδι». Ἐδῶ τό κόμμα του διαλύεται καί αὐτός κάνει τόν «μῆνα τοῦ μέλιτος» μετά τόν γάμο του στήν Νέα Ὑόρκη. Ἀντί νά πάρει τό πρῶτο ἀεροπλάνο καί νά σπεύσει νά διασώσει ὅ,τι μπορεῖ νά διασωθεῖ, σέ μιά πρωτοφανῆ ἐπίδειξη ἀλαζονείας καί πολιτικῆς ἀνωριμότητος, προβαίνει σέ διαγραφές στελεχῶν διά τοῦ… twitter.

Ἀγνοεῖ ὅλα ὅσα προβλέπονται ἀπό τό καταστατικό τοῦ κόμματος, ἀγνοεῖ τίς θεσμοθετημένες διαδικασίες καί συμπεριφέρεται σάν εἶναι τό κόμμα ἰδιοκτησία του. Τέτοιες συμπεριφορές εἶχε ἐπιδείξει καί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ἀλλά τότε, στό ΠΑΣΟΚ, τό ὁποῖο εἶχε ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργήσει, ἦταν ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος. Ἐνῷ δέν γνωρίζουμε ἄν ὁ Στέφανος Κασσελάκης θά μπορέσει νά δώσει μιάν ἀξιοπρεπῆ παρουσία στό Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὑπό τήν προϋπόθεση βεβαίως, ὅτι αὐτό ἐν τέλει θά γίνει. Ἤδη οἱ διαδικασίες διασπάσεως προχωροῦν. Ὁ Δημήτρης Βίτσας ἔχει ἐξαγγείλει καί τό ὄνομα τοῦ νέου Κόμματος: ΑΟΡΑ –Ἀνανεωτική καί Οἰκολογική Ριζοσπαστική Ἀριστερά.

Καί τήν ἴδια στιγμή, ὁ κ. Κασσελάκης κομπάζοντας γιά τίς βέρες «Καρτιέ» πού ἐπέλεξε, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ὁ –νοσηλευτής τό ἐπάγγελμα– σύζυγός του πλέον Τάυλερ «παίρνει προσωπικά» τά προβλήματα τοῦ ΕΣΥ! Εἶναι δηλαδή συμπεριφορές οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἐρωτήματα ὅσον ἀφορᾶ καί στίς ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες τίς ὁποῖες παραθέτει στό βιογραφικό του. Μπορεῖ αὐτός ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει διοικήσει ἐπιχειρήσεις;

Εἴπαμε ὅμως. Αὐτή εἶναι ἁπλῶς ἡ θρυαλλίς. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ἡ Ἀριστερά ἐν γένει εἶχε ἐπενδύσει στήν δυστυχία τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν λοιπόν ἐξέλιπε ἡ οἰκονομική κρίσις ἡ ὁποία τόν ἐξέθρεψε ἐν Ἑλλάδι, ἡ διάλυσις ἦταν ζήτημα χρόνου. Ἡ Ἑλλάς λοιπόν ἀκολουθεῖ κατά τοῦτο, μέ μιά χρονική ὑστέρηση, αὐτό πού ἔχει συμβεῖ σέ ὅλον τόν πολιτισμένο κόσμο, ἀπό τήν πολιτική σκηνή τοῦ ὁποίου ἡ Ἀριστερά ἔχει ἐκλείψει, καί ἔχουν μείνει κάποια θλιβερά ὑποκατάστατα.

Κεντρικό θέμα