Τό Μέγαρο Μαξίμου ἀπαντᾶ στήν «Ἑστία» γιά τήν Μακεδονία

Non paper γιά τό πρωτοσέλιδό μας – Ἐπιμένουμε: Ὁδηγούμαστε σέ διπλή ὀνομασία

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αἴσθηση καί ἐλαφρά ἀναταραχή προεκάλεσε στό Μέγαρο Μαξίμου τό χθεσινό ἀποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» μέ τό ὁποῖο ἐπισημαίναμε τό μεῖζον διαπραγματευτικό λάθος στό ὁποῖο ὁδηγεῖται ἡ Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ στό θέμα τῶν Σκοπίων: στήν ὑπογραφή, δηλαδή, μιᾶς διεθνοῦς συμφωνίας-πλαίσιο μέ χρονοδιαγράμματα καί ὁδικό χάρτη μακρᾶς πνοῆς, ὁ ὁποῖος θά δώσει τήν δυνατότητα στά Σκόπια νά λάβουν ἐλευθέρας γιά προενταξιακό καθεστώς τόσο στό ΝΑΤΟ ὅσο καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἡ ἐπισήμανσίς μας στήν ὁποία ἠναγκάσθη νά ἀπαντήσει, σέ ἤπιους πάντως τόνους, –ἄς τό ἀναγνωρίσουμε αὐτό– τό Μέγαρο Μαξίμου ἦταν σαφής καί συγκεκριμένη. Στήν κατηγορηματική δέσμευση τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ὅτι θά ἀκυρωθεῖ ἡ διεθνής συνθήκη ἐάν τά Σκόπια παραβιάσουν τήν συμφωνία στό σκέλος τοῦ erga omnes καί δέν ἀναθεωρήσουν τό Σύνταγμα καί τήν συνταγματική ὀνομασία τους, ἐμεῖς ρωτήσαμε εὐθέως: Τό ζήτημα εἶναι ἡ ἀκύρωσις τῆς Διεθνοῦς συμφωνίας ἤ ἡ ἀνάκλησις τῆς προσκλήσεως τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ὑπό τήν αἵρεσιν τῆς συμμορφώσεως στά συμφωνηθέντα; Τό Μέγαρο Μαξίμου μᾶς ἔκανε τήν τιμή νά μᾶς ἀπαντήσει μέ non paper, τό ὁποῖο ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Νon paper 14.05.2018

Ἡ σημερινή κυβέρνηση διαπραγματεύεται γιά τό ὀνοματολογικό τῆς ΠΓΔΜ μέ μοναδικό γνώμονα τό ἐθνικό συμφέρον καί ἔχοντας θέσει δύο σαφεῖς ὅρους γιά τή διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς. Τή σύνθετη ὀνομασία καί τήν ἰσχύ της ἔναντι ὅλων. Ὅπερ συνεπάγεται καί τήν ἀλλαγή τῆς συνταγματικῆς ὀνομασίας τῆς γείτονος ὡς προϋπόθεση γιά τήν ὑποστήριξή μας στήν ἔνταξή της σέ Ε.Ε. καί ΝΑΤΟ.

Συνεπῶς, τά ὅσα ἀναφέρονται ἑρμηνευτικά στό σημερινό δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας “Ἑστία” δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα».

Ἡ ἀπάντησίς μας ἔχει ὡς ἑξῆς: Κατ’ ἀρχάς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀντίδραση. Τό γεγονός ὅτι ἐκρίθη ἀπό τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα –ὁ ὁποῖος καλεῖται ἀπό τούς συνεργάτες του καί …ἀρχισυντάκτης τῶν non papers– σκόπιμο νά λάβουμε ἀπάντηση, τιμᾶ τήν Κυβέρνηση. Ὡστόσο μέ λύπη ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ ἀνησυχίες μας δέν διασκεδάζονται. Ἀντιθέτως ἐνισχύονται. Καί τοῦτο διότι πρῶτον ἡ Κυβέρνησις ἀποφεύγει νά κάνει οἱαδήποτε ἀναφορά στό λάθος πού ἐντοπίσαμε μέ τήν ἐπίκληση τῆς νομικῆς ἔννοιας τῆς διεθνοῦς εὐθύνης. Δεύτερον καί σημαντικώτερο, ὅμως, διότι πρός τήν κατεύθυνση τῶν πληροφοριῶν μας καί τῶν ἐκτιμήσεών μας, ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως Τσίπρα – Ζάεφ, ἔγιναν χθές γνωστές καί ἄλλες πληροφορίες οἱ ὁποῖες δέν διεψεύσθησαν. Πληροφορίες γιά τό χρονοδιάγραμμα ὑλοποιήσεως τῆς συμφωνίας. Ἐπανερχόμαστε σήμερα, λοιπόν, καί ρωτᾶμε:

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ διεθνής συμφωνία-πλαίσιο τύπου Λωζάννης μέ ἐγγυητές τήν ΕΕ, τό ΝΑΤΟ καί τόν ΟΗΕ, πού πιθανῶς θά ἀνακοινωθεῖ μεθαύριο Πέμπτη, πρέπει νά κυρωθεῖ ἀπό τά δύο κοινοβούλια ἀρχές Ἰουνίου καί σέ κάθε περίπτωση πρίν ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μετά τήν κύρωσή της (μέ 151 ἤ 180 ψήφους θά κριθεῖ) τά Σκόπια θά κληθοῦν νά κάνουν τό πρῶτο βῆμα;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό πρῶτο βῆμα θά εἶναι ἡ ἐπιστολή πρός τόν ΟΗΕ στόν ὁποῖο θά κοινοποιοῦν τήν ἀπόφασή τους νά ἀλλάξουν ὀνομασία ὡς πρός τήν διεθνῆ χρήση καί νά υἱοθετήσουν τήν ὀνομασία «Gorna Macedonija»;

– Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατόπιν αὐτοῦ ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία μέ ἐπιστολή της στήν ΕΕ θά ζητήσει νά ἀνοίξουν τά κεφάλαια γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος στήν Ἕνωση;

– Εἶναι ἀλήθεια ἐπίσης ὅτι θά ἀποστείλουμε ἐπιστολή στό ΝΑΤΟ μέ τήν ὁποία θά ζητᾶμε νά λάβουν πρόσκληση ἐντάξεως ὑπό τήν αἵρεσιν ὅτι θά ἀλλάξουν τό Σύνταγμά τους;

Λυπούμεθα πολύ, ἀλλά ἐάν ἡ συμφωνία λάβει αὐτή τήν «step by step» μορφή καί δοθεῖ στά Σκόπια προθεσμία ἑνός ἤ δύο ἐτῶν νά ἀλλάξουν τήν συνταγματική ὀνομασία τους –ἄρα καί τό erga omnes, ὅσο καλόπιστος καί ἄν εἶναι κανείς δέν μπορεῖ νά μήν δεῖ τούς κινδύνους. Βεβαίως οὐδείς γνωρίζει ποῦ θά εὑρίσκεται ἡ Κυβέρνησις αὐτή ἕναν χρόνο μετά, ὡστόσο οἱ συμφωνίες της ὅπως ἀνεγνώρισε χθές καί ὁ σύμβουλος στρατηγικῆς τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ, θά δεσμεύουν τήν χώρα.

Καταληκτικῶς, λοιπόν, εὐχαριστοῦμε καί πάλι γιά τήν ἀπάντηση, ἀλλά ἐξακολουθοῦμε νά πιστεύουμε ὅτι ἡ στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως θά κληροδοτήσει στήν χώρα τήν ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων μέ διπλή ὀνομασία: «Macedonia» γιά τό ἐσωτερικό τους καί γιά τίς διμερεῖς σχέσεις, καί «Gorna Macedonija» γιά τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς.

Κεντρικό θέμα