Τό ξίφος καί ὁ Σταυρός τοῦ Παύλου Μελᾶ ἡ παρακαταθήκη τοῦ Ἔθνους

Παῦλος Μελᾶς

Τό σπίτι τοῦ Παύλου Μελᾶ στήν Κηφισιά ἀποκαταστάθηκε καί ἀποδόθηκε στό Ἔθνος. Εἶναι πλέον μνημεῖο. Ἀποτελεῖ ἐκπλήρωση ἐθνικοῦ χρέους. Τήν πρωτοβουλία γιά τήν ὁποία εἶχε τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μέ πρωτοβουλία τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ. Ἡ καλαίσθητη οἰκία, ἡ ὁποία μέχρι πρίν ἀπό ἕνα χρόνο ἐλάχιστα ἀπεῖχε ἀπό τό νά χαρακτηρισθεῖ ἐρείπιο, εἶναι τώρα ἕνα Μουσεῖο στό ὁποῖο ἕνα σπαθί καί τά προσωπικά εἴδη τοῦ πρώτου Μακεδονομάχου μᾶς φέρνουν κοντά στήν ψυχή τοῦ ἀγῶνα του. Σέ ἐκεῖνο τό σπίτι γεννήθηκε πρίν ἀπό 116 χρόνια ἐκεῖνος πού ἄλλαξε τόν ροῦ τῆς ἱστορίας τῶν Βαλκανίων. Ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησε ὁ Παῦλος Μελᾶς γιά τήν μεγάλη μάχη πού ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῆς Μακεδονίας. Ὁ Παῦλος Μελᾶς πού ἔκανε τό καθῆκον του καί πολεμώντας καί πέφτοντας ὑπέρ πατρίδος στήν μακεδονική γῆ, ξύπνησε τόν ἑλληνισμό πού πῆρε τά ὅπλα γιά νά σταματήσει τά ἐπίβουλα σχέδια Τούρκων, Βουλγάρων καί ἄλλων βαλκανίων πού ἤθελαν ὁριστικῶς νά ἀποσπάσουν τήν Μακεδονία ἀπό τόν ἐθνικό κορμό.

Παρουσίες

Ἡ παρουσία στήν τελετή ἀποκαταστάσεως τῆς οἰκίας τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου, τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Κώστα Τασούλα καί ἐκπρόσωπων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας, ἀντανακλᾶ τήν εὐγνωμοσύνη τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων πρός τόν Παῦλο Μελᾶ καί πρός ὅλους τούς Μακεδονομάχους. Ἐκείνους πού πολέμησαν. Ἐκείνους πού ἔπεσαν. Καί ἐκείνους πού συνεχίζουν νά κρατοῦν ψηλά τήν σημαία τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν.

Ἡ οἰκία

Αὐτό τό σπίτι ἀνήκει πλέον στό Ἔθνος. Ἡ κ. Ναταλία Ἰωαννίδου τό ἐδώρησε στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Πρόκειται γιά τήν πάλαι ποτέ ἐξοχική κατοικία τῆς οἰκογενείας Μελᾶ στήν Κηφισιά, πού ἀποτελοῦσε δημοφιλές παραθεριστικό κέντρο τῆς μεγαλοαστικῆς κοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν, τόν 19ο αἰῶνα. Φιλοξένησε ἀπό τό 1895 –τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια τῆς ζωῆς του– τόν Παῦλο Μελᾶ, τήν σύζυγό του Ναταλία –τό γένος Δραγούμη– καί τά δύο παιδιά τους, τόν Μιχαήλ καί τήν Ζωή, μητέρα τῆς δωρητρίας κ. Ναταλίας Ἰωαννίδη.

Οἱ ἐργασίες

Σύμφωνα μέ τά ἀρχικά σχέδια, οἱ πρῶτες ἐνέργειες γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς οἰκίας τοῦ Παύλου Μελᾶ ἔγιναν τόν Αὔγουστο τοῦ 2019 καί οἱ ἐργασίες ἄρχισαν ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο. Γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ὑπῆρξε συνεργασία μεταξύ τῶν Ὑπουργείων Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Οἰκονομικῶν καί Πολιτισμοῦ ὥστε νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἡ ἐπικαιροποιημένη μελέτη ἀποκαταστάσεως ἀπό τήν ὁμάδα τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Δράμας «Κύκλωψ», ἡ ὁποία μάλιστα ἐκάλυψε μέ χορηγία της τό κόστος τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ μνημείου.

Κατακλείς

Ὁ Παῦλος Μελᾶς δέν ἔχει ἀνάγκη μνημείων. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἀναβαπτίσεως πού ἐπέρχεται μέσω τοῦ σεβασμοῦ πρός τούς μάρτυρες καί τούς ἥρωες τοῦ Ἔθνους. Πού τό ἔργο τους ἔχουμε ἱερό καθῆκον νά συνεχίσουμε. Γιά αὐτό καί χρέος μας ἦταν ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἱστορικῆς οἰκίας.

Κεντρικό θέμα