Τό Κογκρέσσο ἀναγνωρίζει: Τά Ἴμια εἶναι ἑλληνικά!

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τοῦ Κογκρέσσου τῶν ΗΠΑ (LOC)…

… χρησιμεύει ὡς ὁ ἐρευνητικός βραχίονας τοῦ Κογκρέσσου καί ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ ἐθνική βιβλιοθήκη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐνῶ οἱ συλλογές της περιλαμβάνουν τό πιό ὁλοκληρωμένο ἀρχεῖο στόν κόσμο γιά τήν ἀνθρώπινη δημιουργικότητα καί γνώση. Θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερη καί πλουσιότερη βιβλιοθήκη τοῦ κόσμου, μέ Θεματικές Ἑνότητες (LCSH) πού διατηροῦνται ἐνεργές ἀπό τό 1898 ἕως σήμερα. (Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2021 παρουσιάστηκε ἡ 43η ἔκδοση.) Οἱ Θεματικές Ἑνότητες (LCSH) εἶναι ἕνα ἐλεγχόμενο λεξιλόγιο πού χρησιμοποιεῖται γιά τή σύνταξη εὑρετηρίου καί καταλόγων καί ἀναζήτηση βιβλιογραφικῶν ἀρχείων σέ καταλόγους βιβλιοθηκῶν καί ἠλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιοῦνται δέ ἀπό τίς περισσότερες ἀκαδημαϊκές καί ἐρευνητικές βιβλιοθῆκες στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἐν κατακλεῖδι ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου (LOC) παρέχει στό Κογκρέσσο ἀντικειμενική ἔρευνα γιά τήν ἐνημέρωση τῆς νομοθετικῆς διαδικασίας, διαχειρίζεται τό ἐθνικό σύστημα πνευματικῶν δικαιωμάτων καί διαχειρίζεται τή μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων, ἠχογραφήσεων, φωτογραφιῶν, χαρτῶν καί χειρογράφων στόν κόσμο.

Σίγουρα ὅλα τά παραπάνω πού ἀποδίδονται στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου τῶν ΗΠΑ (LOC) εἶναι ἐντυπωσιακά. Γίνονται δέ ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακά, ἐάν κάποιος διερευνήσει, μέσα ἀπό αὐτή τήν τεράστια βάση δεδομένων, τίς μαγικές λέξεις Imia Islands. Διερευνήσαμε λοιπόν τήν τελευταία ἔκδοση (Ἀπρίλιος 2021) τῶν Θεματικῶν Ἑνοτήτων (LCSH), προκειμένου νά διαπιστώσουμε ποιά εἶναι τά δεδομένα πού μποροῦμε νά πληροφορηθοῦμε ἀπό τήν Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου (LOC) τῶν ΗΠΑ, σχετικά μέ τά Νησιά Ἴμια.

Edition 2021

LIBRARY OF CONGRESS / SUBJECT HEADINGS / 43RD EDITION/

By Beginning Letter
Library of Congress, PDF Files, Washington D.C., 2021
Page I-40
Imia Islands (Greece)
Use For
Ikızce (Greece)
Kardak Adaları (Greece)
Kardak Kayalıkları (Greece)
Kardak Rocks (Greece)
Kardak Rocks (Turkey) [Former heading]
Limnia Islands (Greece)
Nēsides Imia (Greece)
Nisídes Ímia (Greece)
Nisídhes Ímia (Greece)
Nísoi Limnia (Greece)
Vráchoi Ímia (Greece)
Vrákhoi Ímia (Greece)
Broader Term Dodecanese Islands (Greece) Islands – Greece

Ὅπως μποροῦμε νά διαπιστώσουμε ἀπό τά πραγματικά στοιχεῖα πού παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, μόνο σέ μία περίπτωση δίπλα ἀπό τήν ὀνομασία Kardak Rocks (Turkey) [Former heading] υπάρχει ἡ λέξη (Turkey), ἀλλά ἀμέσως δίπλα ἀναγράφεται ἡ διευκρίνιση (Former Heading), δηλαδή (Προγενέστερη Ἐπικεφαλίδα). Εἶναι εὐνόητο ὅτι καί οἱ προηγούμενες ἐκδόσεις παρέχουν τήν ἴδια πληροφόρηση.

Ἡ μεγαλύτερη λοιπόν βιβλιοθήκη τοῦ κόσμου, πού συνάμα εἶναι καί ὁ ἐρευνητικός βραχίονας τοῦ Κογκρέσσου, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁποιαδήποτε ὀνομασία καί ἄν χρησιμοποιήσει κανείς γιά τά Νησιά Ἴμια, αὐτά ἀνήκουν στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Δωδεκανήσου καί εἶναι Ἑλληνικά νησιά. Ἐπιπροσθέτως ὅλα αὐτά τά νησιά, νησῖδες καί βραχονησῖδες πού ψευδῶς ἡ Τουρκία ἀναφέρει ὅτι τῆς ἀνήκουν, στίς Θεματικές Ἑνότητες τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Κογκρέσσου (LOC) ἔχουν τήν ἔνδειξη (Greece).

Δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν. Εἴτε ὅτι ἡ μεγαλύτερη καί πιό ἐνημερωμένη βιβλιοθήκη τοῦ κόσμου πού εἶναι ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου (LOC) τῶν ΗΠΑ παρέχει τόσα χρόνια λανθασμένη καί ψευδῆ πληροφόρηση ἀναφέροντας ὅτι τά Νησιά Ἴμια εἶναι Ἑλληνικά, εἴτε ὅτι οἱ Διπλωματικές ἀποστολές τῶν ΗΠΑ, τῆς ΕΕ, τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, δέν γνωρίζουν τί εἶναι ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κογκρέσσου (LOC) τῶν ΗΠΑ. Καί καλά ὅλοι οἱ ἄλλοι. Ἐμεῖς, ὅμως, γιατί δέν διερευνήσαμε ποτέ τήν πιό σημαντική πηγή δεδομένων; Γιατί προσπαθοῦμε νά πείσουμε αὐτούς πού διαχειρίζονται αὐτή τήν πηγή δεδομένων, ὅτι τά Νησιά Ἴμια εἶναι Ἑλληνικά; Ἀφοῦ οἱ ἴδιοι μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τά Νησιά Ἴμια εἶναι Ἑλληνικά.

Σάββας Ποῦλος
Σύμβουλος Ἐνεργειακῆς Διπλωματίας & Ἀνάπτυξης Ἀγορᾶς Φυσικοῦ
Ἀερίου

Κεντρικό θέμα