Τό καθεστώς Ράμα καθαιρεῖ τόν Μπελέρη

Ὁ Φρέντη Μπελέρης, μέ τόν Βαγγέλη Ντοῦλε στό πλευρό του, κατά τήν συνεδρίαση τῆς ΚΕΕ.

Ἡ πιό μαύρη σελίδα ἀποτυχίας στίς δέλτους τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά μία προαναγγελθεῖσα ἧττα. Γιά μία προαναγγελθεῖσα ἀποτυχία τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. Ὁ ἐκλεγμένος Δήμαρχος τῆς Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρης καθῃρέθη χθές ἀπό τό καθεστώς τοῦ Ἔντι Ράμα. Ἀπό τό καθεστώς τῶν Τιράνων μέ τό ὁποῖο εὐελπιστεῖ ἡ Ἑλλάς νά ἔλθει σέ συμφωνία γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στό Ἰόνιο. Ἀπό τό ἴδιο καθεστώς, τό ὁποῖο ὑποδαυλίζει τίς ἀξιώσεις τῶν Τσάμηδων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἀπό τό καθεστώς τό ὁποῖο ἀδιαφορεῖ ἐάν ὁ Μπελέρης εἶναι ἐκλεγμένος εὐρωβουλευτής καί τόν κρατᾶ στήν φυλακή πεισματικά καί ἐκδικητικά.

Δέν συγχωρεῖ τό καθεστώς Ράμα τόν Βορειοηπειρώτη ἡγέτη, τό γεγονός ὅτι ὄρθωσε ἀνάστημα ἀπέναντι στίς σκευωρίες γιά τήν ἁρπαγή τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρρας. Οὔτε τό ὅτι ὑπερίσχυσε τῶν ἐκλεκτῶν του καί τούς ἐξετόπισε ἀπό τόν δημαρχιακό θῶκο. Καί βρῆκε τόν τρόπο νά ἐπιβάλλει τήν βούλησή του. Ἔτσι ἡ Κεντρική Ἐκλογική Ἐπιτροπή (ΚΕΕ) τῆς Ἀλβανίας ἀπεφάσισε χθές τήν παύση τῆς θητείας τοῦ ἤδη ἐκλεγμένου εὐρωβουλευτοῦ Φρέντη Μπελέρη ὡς ἐκλεγμένου δημάρχου τῆς Χειμάρρας. Ὁ ἴδιος ὁδηγήθηκε πρό τῆς Ἐπιτροπῆς ὑπό τήν συνοδεία ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ἐνῷ παρών ἦταν καί ὁ Βαγγέλης Ντοῦλες, πρόεδρος τοῦ Κόμματος Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Ὁμόνοια.

Οἱ δικηγόροι του καί ὁ ἴδιος ὁ Μπελέρης ἐτόνισαν ὅτι ἡ ΚΕΕ δέν ἔχει τήν ἐξουσία νά θέσει τέλος στήν θητεία τοῦ Μπελέρη, καθώς χωρίς ὁρκωμοσία αὐτή δέν ἔχει κἄν ἀρχίσει. Ὁ Μπελέρης μάλιστα, ἀφοῦ κατέστησε σαφές ὅτι δέν θεωρεῖ πῶς μπορεῖ νά ἀσκήσει πλέον καθήκοντα δημάρχου μετά τήν καταδίκη του, ζήτησε ὡς τελευταία εὐκαιρία νά γίνει σεβαστό τό σύνταγμα καί οἱ νόμοι τῆς Ἀλβανίας, νά τοῦ ἐπιτραπεῖ ἔστω καί τώρα νά ὁρκισθεῖ δήμαρχος καί στήν συνέχεια ἡ ΚΕΕ νά παύσει τήν θητεία του, ὅπως προβλέπεται ἀπό τήν σχετική νομοθεσία. Στήν τοποθέτησή του ἀνέφερε πώς ὅπως τοῦ ἐπέτρεψαν γιά λίγες ὧρες νά ἐξέλθει τῆς φυλακῆς γιά νά παραβρεθεῖ στήν συνεδρίαση τῆς ΚΕΕ, θά μποροῦσε ἡ διοίκησις τῶν φυλακῶν νά τοῦ εἶχε ἐπιτρέψει νά παραβρεθεῖ στόν δῆμο Χειμάρρας ὥστε νά ὁρκισθεῖ. Εἶπε χαρακτηριστικῶς: «Ὅπως μέ ἄφησαν νά ἔρθω σήμερα ἐδῶ, θά μποροῦσαν νά μέ εἶχαν ἀφήσει νά πάω νά ὁρκιστῶ δήμαρχος Χειμάρρας, ἀλλά δέν τό ἔκαναν».

Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, Ilirjan Celibashi, ὑπεστήριξε ὅτι ἡ ΚΕΕ ἔχει τήν ἁρμοδιότητα νά ἀκυρώνει θητεῖες βάσει τοῦ νόμου, ἰδιαίτερα σέ περιπτώσεις ὑποψηφίων πού ἔχουν καταδικασθεῖ γιά ποινικά ἀδικήματα καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαγορεύεται νά κατέχουν δημόσια ἀξιώματα.

Ἡ ἀπόφασις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀντιδράσεις ἐντός Ἀλβανίας, κυρίως ἀπό τό Δημοκρατικό Κόμμα, τό ὁποῖο κατηγορεῖ τήν Ἐπιτροπή γιά μεροληψία καί τήν κατηγορεῖ ὅτι ἐνεργεῖ ὑπό τίς ἐντολές τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα.

Αὐτά στήν Ἀλβανία, διότι στήν Ἑλλάδα μέχρι ἀργά χθές οἱ τόνοι ἦσαν χαμηλοί. Ὁ Πρωθυπουργός περιόδευε στήν Λευκάδα ἐνῷ στήν κορυφή τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὧρες μετά τήν ἀπόφαση τῆς ΚΕΕ, ἔβλεπε κανείς τίς δηλώσεις Γεραπετρίτη μετά τήν συνάντηση μέ τόν Αὐστριακό ὁμόλογό του.

Ἀργά τό ἀπόγευμα ἀνηρτήθη μία μᾶλλον ἀδιάφορη ἀνακοίνωσις στήν ὁποία ἀναφέρεται: «Ἡ ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἐκλογικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀλβανίας γιά ἔκπτωση τοῦ Φρέντι Μπελέρη χωρίς κἄν νά ἔχει πρίν ὁρκιστεῖ Δήμαρχος Χειμάρρας συνιστᾶ καινοφανῆ πρακτική καί τήν προαναγγελθεῖσα κατάληξη μίας διαδικασίας μέ πολλά ἐρωτηματικά σέ σχέση μέ θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου.

»Ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἐγκαίρως ἐκφράσει τήν ἔντονη ἀνησυχία της γιά τή στέρηση τοῦ τεκμηρίου ἀθωότητας, τήν ἀκεραιότητα τῆς ἀποδεικτικῆς διαδικασίας, τήν ἀπαγόρευση ὁρκωμοσίας καί τή δυσανάλογη ποινή πού ἐπιβλήθηκε, καθώς ἐπίσης καί γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Δῆμος Χειμάρρας διοικεῖται γιά ἕνα ἔτος ἀπό μή νομιμοποιημένα πρόσωπα.

»Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὑπογραμμίζει ἐκ νέου τήν ὑποχρέωση τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν νά λάβουν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα προκειμένου νά δοθεῖ ἄμεσα ἡ δυνατότητα στόν κ. Μπελέρη, ἐκλεγμένο πλέον μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, νά παρίσταται στίς ἐργασίες του, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Ὁλομέλειά του στίς 16 Ἰουλίου στό Στρασβοῦργο».

Ὅπως διαπιστώνει κανείς, πρόκειται γιά ἕνα ἀνούσιο εὐχολόγιο, πού κάθε ἄλλο παρά θέτει τήν ἀλβανική ἡγεσία πρό τῶν εὐθυνῶν της, καί δέν περιέχει τήν παραμικρή ἐκδήλωση ἀποφασιστικότητος γιά στήριξη τοῦ Βορειοηπειρώτου δημάρχου. Συνεχίζεται δηλαδή ἡ ἐφαρμογή μιᾶς πολιτικῆς κατευνασμοῦ. Ἄλλως τε, μέχρι τήν ἡμέρα πού ἡ ὑπόθεσις Μπελέρη ὁδηγήθηκε στό Ἐφετεῖο τῶν Τιράνων, οἱ δηλώσεις στήν Ἀθήνα ἐξέφραζαν ἐλπίδες γιά δίκαιη κατάληξη τῆς ὑποθέσεως κατά τήν ἐκδίκασή της σέ δεύτερο βαθμό. Λές καί δέν ἀντιλαμβάνοντο μέ ποιᾶς μορφῆς καθεστώς ἔχουμε νά κάνουμε.

Ὁ Φρέντη Μπελέρης ἔχει τώρα προθεσμία 30 ἡμερῶν γιά νά ἀσκήσει ἔφεση κατά τῆς ἀποφάσεως τῆς ΚΕΕ. Θά ὑπάρξουν πάλι ἀφελεῖς στήν Ἀθήνα, πού θά «ἐλπίζουν» σέ αἰσία κατάληξη;

Κεντρικό θέμα