Tό γερμανικό κατεστημένο κρίνει τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν

Μονόδρομος οἱ κάλπες ἄν τό Βερολῖνο δώσει στήν Κομμισσιόν γραμμή ἐπιστροφῆς στήν λιτότητα τό 2022

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΣ κυβερνητικός παράγων μέ τόν ὁποῖο συνομίλησε ἡ «Ἑστία» τονίζει ὅτι ἡ πιθανότης διεξαγωγῆς πρόωρων ἐκλογῶν ἕως τό φθινόπωρο τοῦ 2021 εἶναι αὐτήν τήν στιγμή «50-50». Ὡστόσο ἡ τελική ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μέ βάση καί τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις διαθέτει μεγάλα περιθώρια ἑλιγμῶν (ἡ ΝΔ προηγεῖται μέ 16,5 μονάδες), θά κριθεῖ ἀπό τρεῖς παράγοντες:

– Τήν πορεία τοῦ ἑλληνικοτουρκικοῦ διαλόγου σέ συνάρτηση μέ τίς ἐξελίξεις τόσο στίς ἑλληνοαμερικανικές ὅσο καί στίς ἀμερικανοτουρκικές σχέσεις.

– Τήν πορεία τῆς οἰκονομίας σέ συνάρτηση μέ τήν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας.

– Τήν κατεύθυνση πού θά δώσει τό γερμανικό κατεστημένο στούς ὑποψηφίους τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν καί τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν γιά τήν καγκελλαρία στά τέλη τῆς Ἀνοίξεως πρός ἀρχές τοῦ θέρους. Ἴσως μάλιστα ἡ ἄποψις τοῦ γερμανικοῦ παράγοντος νά ἀποβεῖ καθοριστική γιά τίς τελικές ἀποφάσεις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη, καθώς ἀπό αὐτήν θά κριθεῖ ἐάν θά ἐξακολουθήσει ἡ χαλαρή ἐφαρμογή τῶν Συνθηκῶν γιά τά ἐλλείμματα ἤ ἡ Ἕνωσις θά ἐπιστρέψει στήν αὐστηρή πολιτική τῆς λιτότητος καί τοῦ «λιτοῦ» βίου. Ἀξιόπιστες ἀναφορές πού ἔχει στήν διάθεσή της ἀπό τό Βερολῖνο ἡ Κυβέρνησις, ἀλλά καί ἄλλοι παράγοντες στήν Ἑλλάδα, τονίζουν ὅτι ἡ οἰκονομική ἐλίτ τῆς Γερμανίας θά λάβει τίς ἀποφάσεις της καί θά διαβουλευτεῖ μέ τούς βασικούς διεκδικητές τῆς καγκελλαρίας στίς ἀρχές τοῦ θέρους. Ἐάν κρίνει ὅτι ἡ πολιτική τῆς χαλαρώσεως καί τῶν μεγάλων ἐλλειμμάτων εὐνοεῖ τήν ἐξαγωγική πολιτική καί τίς πωλήσεις τῆς γερμανικῆς βιομηχανίας, τότε ἡ κατεύθυνσις πού θά δοθεῖ –ἔτσι δουλεύει τό σύστημα– τόσο στήν Κομμισσιόν ὅσο καί στήν πολιτική τάξη τῆς χώρας εἶναι νά ἐμμείνει στήν αὐτή ρητορεία. Ἀναλόγως θά συνεχίσει νά συμπεριφέρεται καί ἡ ΕΚΤ, προστατεύοντας τά κράτη μέλη ἀπό κρίσεις χρέους ἀγοράζοντας ὁμόλογά τους στήν δευτερογενῆ ἀγορά.

Ἐάν ὅμως μετά καί τήν ὁριστικοποίηση –ἔγκριση τῶν σχεδίων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως ἀνά χώρα– κριθεῖ πώς ἡ πολιτική αὐτή ὅ,τι εἶχε νά δώσει τό ἔδωσε καί πώς τά κράτη διαθέτουν κοινοτικό χρῆμα γιά τήν ἐπιστροφή στήν ἀνάπτυξη, τότε ἡ προεκλογική ἐκστρατεία στήν Γερμανία θά ἀλλάξει ἐντελῶς ὕφος καί ρότα. Οἱ ὑποψήφιοι καγκελλάριοι –εἰδικῶς ὁ Λάσετ– θά εἶναι σφικτοί στίς ἐξαγγελίες τους καί τό αὐτό θά ἀπαιτήσουν γιά τίς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκές χῶρες. Καί γιά τήν Ἑλλάδα βεβαίως. Τό πρῶτο σενάριο, ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἀσκήσεως ἐπεκτατικῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς μέ δανεικά, εὐνοεῖ τήν ἀναβολή τῶν ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα. Ἤδη ἡ Κυβέρνησις ἐντελῶς ἀθόρυβα πραγματοποιεῖ ἐξόδους στίς ἀγορές, συγκεντρώνει σιγά-σιγά ἕνα ποσόν πού ἐνισχύει περαιτέρω τό μαξιλάρι ἀσφαλείας, ἐνῶ –σημειωτέον– ποτέ δέν δέχθηκε νά δανεισθεῖ τό σύνολο τοῦ ποσοῦ πού τῆς διατίθεται ἀπό τίς ἀγορές. Καί γιά νά μήν ἐκπέμψει σῆμα ἀδυναμίας στίς ἀγορές, ἀλλά καί γιά νά μήν ἀλλάξει ἡ καμπύλη ἐξυπηρετήσεως τοῦ χρέους (τό ἐπιτόκιο εἶναι μέν χαμηλότατο, ἀλλά τό χρέος αὐξάνεται.).

Στό δεύτερο σενάριο ὅμως, στήν περίπτωση πού ἡ γερμανική ἐλίτ ἐπιβάλει στήν πολιτική τάξη τῆς χώρας καί στήν γερμανόφωνη ἡγεσία τῆς Κομμισσιόν τήν βίαιη ἐπιστροφή στήν λιτότητα, τότε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὑποχρεωμένος νά προσφύγει σέ πρόωρες ἐκλογές. Σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξελίξεις στά μέτωπα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καί τῆς πανδημίας. Καί τοῦτο, διότι ἐπιστροφή στήν ἐφαρμογή τῶν κανόνων γιά τήν Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ γιά τά ἐλλείμματα θά σημάνει καί τήν ἐπιβολή τῆς λήψεως σκληρῶν οἰκονομικῶν μέτρων ὑπό τύπων ἐσωτερικῶν Μνημονίων ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας. Χωρίς μάλιστα τήν ἐπίκληση τῆς μισητῆς τρόικα καί τοῦ ΔΝΤ ἀπό τήν παρουσία τοῦ ὁποίου ἀπηλλάγημεν μετά τήν ἐξόφλησή του καί τήν τελευταία ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου (ἐπαναφορά σέ κανονικές σχέσεις). Πρόκειται γιά ἐξέλιξη –οἰκονομικά μέτρα– τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀντέξει μιά κυβέρνησις πού διαθέτει πλειοψηφία ὀκτώ Βουλευτῶν στήν παροῦσα Βουλή. Οὔτε βεβαίως μιά κυβέρνησις ἐθνικῆς σωτηρίας, μέ ρετάλια τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐάν αὐτά προθυμοποιηθοῦν νά μετάσχουν σέ αὐτήν (γιατί οἱ ἡγεσίες τους θά ἀρνηθοῦν.) Οἱ ἐκλογές ἄλλως τε –πλήν τοῦ καθοριστικοῦ ρόλου πού θά παίξει στήν τελική ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως ἡ γερμανική ἐλίτ– εἶναι ἤδη στό μυαλό τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὡς πιθανότης ἐδῶ καί καιρό ἔστω καί ἄν αὐτό δέν ὁμολογεῖται. Καί τοῦτο διότι:

α) οἱ κάλπες σέ συνθῆκες πανδημίας ἴσως καί καραντίνας εὐνοοῦν τήν διεξαγωγή ἑνός «κλειστοῦ» προεκλογικοῦ ἀγῶνος πολιτικοῦ θερμοκηπίου χωρίς μεγάλες συγκεντρώσεις καί ἐπισκέψεις ἀρχηγῶν στήν περιφέρεια. Οἱ ἐκλογές αὐτές θά εἶναι κατά βάσιν μηντιακές, πεδίο στό ὁποῖο αὐτήν τήν στιγμή ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔχει ἀπόλυτο πλεονέκτημα.

β) ἡ καμπύλη τῆς πανδημίας δέν μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ καθώς τά ἐμβόλια καθυστεροῦν καί ἡ μετάλλαξις τοῦ ἰοῦ προκαλεῖ συναγερμό στήν Ἐπιτροπή Λοιμωξιολόγων. Ἀπόρρητος ἔκθεσις τοῦ καθηγητοῦ τοῦ ΑΠΘ κυρίου Σαρηγιάννη πού ἔχει στήν διάθεσή του ὁ Πρωθυπουργός μετακινεῖ ἤδη τήν ἀποκλιμάκωση στά τέλη Ἰουνίου ἀπό τόν Μάιο πού τήν προσδιόριζε ἀρχικῶς. Εἶναι σφόδρα πιθανό τό Μαξίμου νά προβληματίζεται ἀκόμη καί γιά ἐκλογικό αἰφνιδιασμό τήν ἄνοιξη ἄν γνωρίζει ὅτι καί αὐτό τό καλοκαίρι θά εἶναι ὀλέθριο γιά τόν τουρισμό καί ὅτι τό τσουνάμι λουκέτων στήν ἀγορά καί ἀνεργίας εἶναι ἐπί θύραις. Ἀνεξαρτήτως ἀποφάσεως τῆς γερμανικῆς ἐλίτ. Τέλος, ἄς μήν μᾶς διαφεύγει ἀπό τήν προσοχή ἡ διάστασις τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου. Οἱ Τοῦρκοι θά μείνουν ἥσυχοι σίγουρα ἕως τήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Μαρτίου ὑποδυόμενοι τίς περιστερές τοῦ διαλόγου καί ὑπό προϋποθέσεις ἕως καί τόν Ἰούνιο. Τό ἐρευνητικό τους «Ὀρούτς Ρέις» ἔχει λάβει ὁδηγία νά κινηθεῖ σέ ἄλλες θάλασσες ἕως τότε, μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου. Τυχόν δέ συμφωνία μαζί τους γιά παραπομπή διαφορῶν στήν Χάγη δέν πρόκειται νά παρουσιασθεῖ στόν ἑλληνικό λαό ἄν δέν διεξαχθοῦν προηγουμένως ἐκλογές, ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία».

Ὅλα λοιπόν συγκλίνουν ὅτι τό σενάριο τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἰσχυρότατο καί κάθε ἡμέρα πού περνᾶ αὐξάνεται. Τό γεγονός δέ ὅτι τά χρήματα ἀπό τήν τελευταία ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος στίς ἀγορές θά διατεθοῦν γιά τήν μείωση τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν καί γιά τήν καταβολή προσωρινῶν συντάξεων σέ χιλιάδες συνταξιούχους πού ἐπί ματαίῳ ἀναμένουν ἐπί καιρῷ τήν ἀπονομή τους, τό ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο. Ἡ ἀπόφασις τοῦ γερμανικοῦ κατεστημένου, πού ἀσφαλῶς θά ἐπιδράσει στίς ἐξελίξεις, θά γείρει ἐν τέλει τήν πλάστιγγα ὁριστικῶς πρός τήν μία ἤ τήν ἄλλη πλευρά.

Κεντρικό θέμα