Tό ἔλλειμμα «πετάει» πρός τό 10%, ἀλλά οἱ παροχές, παροχές!

Ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης ζητεῖ περιοριστική πολιτική, ἀλλά ὁ Πρωθυπουργός ἀνακοινώνει μπόνους πού δέν προβλέπονται στόν προϋπολογισμό

ΜΕ τό ἔλλειμμα νά ἐκτοξεύεται πρός τά ἐπίπεδα τοῦ 10%, τήν πανδημία καί τίς πληθωριστικές πιέσεις νά ἀσκοῦν πίεση στά εἰσοδήματα νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων, οἱ παροχές συνεχίζονται. Τήν ὥρα πού ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης μέ δηλώσεις του ἐξέφραζε τήν ἐλπίδα, τό ἔλλειμμα τοῦ 2021 νά πλησιάσει καί νά μήν ξεπεράσει τό 10%, τονίζοντας ὅτι λόγῳ αὐτῆς τῆς συνθήκης μόνο μέτρα ἀνάγκης μποροῦν νά ληφθοῦν, ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς ἀνεκοίνωνε ἔκτακτη καταβολή μισοῦ μισθοῦ, ἤτοι 900 εὐρώ σέ 100.000 ὑγειονομικούς καί ἐργαζομένους τοῦ ΕΚΑΒ, πρόσθετη ἐνίσχυση 250 εὐρώ σέ 800.000 χαμηλοσυνταξιούχους τῶν 600 εὐρώ καί πρόσθετο βοήθημα 250 εὐρώ σέ 173.000 ἄτομα μέ ἀναπηρία, πού λαμβάνουν ἐπίδομα ἀπό τόν ΟΠΕΚΑ. Ἀναμφισβήτητα τόσο οἱ χαμηλοσυνταξιοῦχοι ὅσο καί οἱ συμπολῖτες μας μέ ἀναπηρία δικαιοῦνται ἐνισχύσεις καί οὐσιαστική στήριξη ἀπό τό κράτος. Ὅπως ἐπίσης καί οἱ ὑγειονομικοί πού δίδουν τήν μάχη κατά τῆς πανδημίας μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους, ὑπό ἀντίξοες συνθῆκες. Ὅμως τό μεγάλο δημοσιονομικό ἔλλειμμα πού «τρέφει» τό δημόσιο χρέος σέ μιά περίοδο μάλιστα πού ἔχουν ξεκινήσει οἱ συζητήσεις γιά εὐνοϊκές ἀλλαγές στό Σύμφωνο Σταθερότητος, δέν ἐπιτρέπει ἐπικοινωνιακές κινήσεις. Εἰδικῶς ἕνα 48ωρο μάλιστα μετά τήν κατάθεση τοῦ προϋπολογισμοῦ ὅπου δέν ὑπῆρχε ἡ πρόβλεψις γιά πρόσθετα μέτρα στηρίξεως.

Σέ μία οἰκονομία πού ἀκόμη δέν ἔχει σταθεροποιηθεῖ, μέ τό δημόσιο καί τό ἰδιωτικό χρέος νά ἀντιστοιχεῖ σέ 3,5 % τοῦ ΑΕΠ καί τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νά ἔχει τοποθετήσει κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλλα της τά ἑλληνικά κρατικά ὁμόλογα γιατί διαφορετικά θά ὑπῆρχαν σοβαροί κίνδυνοι καί τριγμοί στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους, ἡ Κυβέρνησις θά ὤφειλε νά μήν ὑπέκυπτε στίς σειρῆνες τῶν παροχῶν. Πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ὅπως ἐπισημαίνουν ὅλοι οἱ ἀναλυτές, οἱ δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν καί μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἀνατρέψουν τό σκηνικό, πυροδοτῶντας ἕνα ἀρνητικό ντόμινο γιά τήν οἰκονομία. Κόντρα στίς προβλέψεις γιά τήν ἰσχυρή ἀνάπτυξη τό 2022 καί τίς προσδοκίες γιά μεγάλη αὔξηση τῶν ἐπενδύσεων καί τῶν ἐξαγωγῶν, δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ τό φάντασμα τοῦ πληθωρισμοῦ πού ἀπειλεῖ νοικοκυριά καί ἐπιχειρηματικούς κλάδους, παρά τήν προσπάθεια νά ὡραιοποιηθεῖ ἡ κατάστασις μέ τήν δήλωση ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει τήν 3η καλύτερη ἐπίδοση στήν Εὐρώπη ὡς πρός τόν πληθωρισμό τόν Ὀκτώβριο.

Τό δημοσιονομικό ἔλλειμμα δέχεται πίεση λόγῳ τῆς παρατάσεως τῆς πανδημίας πού κλιμακώνεται περαιτέρω ὄχι μόνο ἀπό τίς ἰσχυρές πληθωριστικές πιέσεις, οἱ ὁποῖες μπορεῖ τόν Νοέμβριο νά ξεπεράσουν κατά πολύ τό 4% τοῦ ΔΤΚ. Ἄν καί ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἔχει ξεκαθαρίσει ὅτι δέν θά προχωρήσει σέ καμμία κίνηση δημοσίου ἐκτροχιασμοῦ, κάθε μέτρο πού δυνητικά μπορεῖ νά ληφθεῖ ἀκόμη καί γιά τήν ἀπορρόφηση τοῦ κόστους στίς ἐπιχειρήσεις θά ἐπιβαρύνει τό ἔλλειμμα. Τήν ἴδια στιγμή στό ἐσωτερικό τῆς Κυβερνήσεως καταγράφονται διάφορες δυσλειτουργίες, μέ τό Γενικό Λογιστήριο, ὅπως ἀναφέρουν στελέχη Ὑπουργείων, νά μήν ἀποδεσμεύει κονδύλια γιά τήν πληρωμή μιᾶς σειρᾶς δαπανῶν. Ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν ἀφοροῦν ἐπενδύσεις πού συνδέονται μέ τό Ταμεῖο Ἀναπτύξεως. Ἐπίσης παρά τίς διαβεβαιώσεις πρός τούς «θεσμούς» γιά μείωση τῶν ὀφειλῶν τοῦ Δημοσίου πρός τρίτους, αὐξάνονται τά παράπονα ἀπό προμηθευτές γιά μεγάλες καθυστερήσεις στίς πληρωμές.

Κεντρικό θέμα