Το «Δημοκρατικό τόξο» και οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις – Μείζων πολιτειακή κρίσις

Ὁ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ντογιάκος ἀπειλεῖ μέ δέκα χρόνια φυλακή τόν Πρόεδρο τῆς ΑΔΑΕ, κ. Ράμμο,
γιά τίς ὑποκλοπές – Ἀντισυνταγματική ἡ γνωμοδότησις Ντογιάκου σύμφωνα μέ τήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή – Κρίσις στίς σχέσεις τῆς Δικαιοσύνης μέ τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση – Ἐκτροπή Σακελλαροπούλου: Συγκαλεῖ σύσκεψη γιά τήν Θέμιδα

ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΑ πολιτειακή κρίση ὁδηγεῖ ἡ γνωμοδότησις τοῦ Εἰσαγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσιδώρου Ντογιάκου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ἀναρμόδια τήν ΑΔΑΕ (Ἀρχή Διασφαλίσεως τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν) γιά τήν ἀποκάλυψη στοιχείων σχετικά μέ τηλεφωνικές ὑποκλοπές, ἀπειλῶντας μάλιστα μέ δεκαετῆ κάθειρξη τόν πρόεδρό της, Χρῆστο Ράμμο, σέ περίπτωση πού προβεῖ σέ τέτοια. Ὁ τελευταῖος ἀπήντησε χαρακτηρίζοντας τήν γνωμοδότηση τοῦ κ. Ντογιάκου ἀντισυνταγματική καί ἀντίθετη πρός τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού σημειώνεται τέτοια ὀξεῖα σύγκρουσις μεταξύ τῆς Δικαιοσύνης καί μιᾶς ἀνεξάρτητης ἀρχῆς. Τά πράγματα ὅμως δέν σταματοῦν ἐδῶ, διότι στό ζήτημα παρενέβη καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρός τόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου τόν ἐκάλεσε: «Ἐλᾶτε νά μέ συλλάβετε». Ὁ κ. Τσίπρας ἔχει ἀπευθύνει πρός τήν ΑΔΑΕ αἴτημα, «προκειμένου νά ἀναζητηθοῦν στοιχεῖα σχετικά μέ τήν ἄρση τοῦ ἀπορρήτου συγκεκριμένων προσώπων μέ κρίσιμο ρόλο στό δημόσιο βίο.»

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἔχει συγκαλέσει σύσκεψη (στήν ὁποία προσεκλήθη καί ὁ κ. Ντογιάκος) γιά τά θέματα τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ Πρόεδρος ὡς ἀνεύθυνη ἀνωτάτη ἄρχων κατά τό Σύνταγμα δέν νομιμοποιεῖται νά προβαίνει σέ τέτοιες ἐνέργειες. Ἡ ἐνέργειά της συνιστᾶ ἐκτροπή, ἡ ὁποία μάλιστα ἔρχεται σέ μιά στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ Δικαιοσύνη ἔχει εὑρεθεῖ στό «μάτι τοῦ κυκλῶνα».

Ὅλα ἄρχισαν ὅταν ὁ κ. Ντογιάκος ἐξέδωσε γνωμοδότηση, προκειμένου νά ἐπιλυθοῦν σημαντικά θέματα πού εἶχαν προκύψει μέ αἰτήματα γιά ἐνημέρωση περί παρακολουθήσεων πολιτῶν. Προεκλήθη κατόπιν αἰτήματος τοῦ ΟΤΕ σχετικά μέ τήν παρακολούθηση τῶν συνδιαλέξεων τοῦ ἀνεξαρτήτου εὐρωβουλευτοῦ Γιώργου Κύρτσου καί τοῦ δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου. Στήν γνωμοδότηση αὐτή ὁ κ. Ντογιάκος ἐπισείει τήν ἀπειλεῖ ποινικῶν κυρώσεων πρός τήν ΑΔΑΕ, ὁ πρόεδρος τῆς ὁποίας Χρῆστος Ράμμος εἶχε δηλώσει: «Ἡ ΑΔΑΕ εἶναι ἡ μόνη δημόσια ἀρχή, πού ἔχει τήν ἁρμοδιότητα ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρο 19, παρ. 2) καί τόν νόμο νά ἐλέγχει τήν τήρηση τῆς νομιμότητας στόν τομέα τῶν ἐπικοινωνιῶν. Μπορεῖ νά ἐλέγχει κατόπιν καταγγελίας, ἀλλά καί αὐτεπαγγέλτως ἀρχεῖα, τράπεζες δεδομένων, κ.λπ., μεταξύ ἄλλων, τῆς ΕΥΠ καί τῶν παρόχων τηλεπικοινωνιακῶν ὑπηρεσιῶν».

Ὁ Ἰσίδωρος Ντογιάκος ὅμως, στήν γνωμοδότησή του, ἀναφέρει: «Λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερα εὐαίσθητου χαρακτῆρα τοῦ θέματος τῆς ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν, οἱ προβλεπόμενες ἀπό τό ἤδη ἰσχῦον νομοθετικό καθεστώς ποινικές κυρώσεις σέ περίπτωση παραβίασης τῶν σχετικῶν διατάξεων τόσο ἐκ μέρους κάποιου μέλους τῆς ΑΔΑΕ ὅσο καί ἐκ μέρους ἄλλων προσώπων, τά ὁποῖα ἀναφέρονται σαφῶς στό Νόμο, εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρές, μέ προβλεπόμενη ποινή, ὑπό ὁρισμένες προϋποθέσεις, ἀκόμα καί πρόσκαιρης κάθειρξης. Ἡ ΑΔΑΕ δέν ἔχει “λευκή ἐπιταγή”». Σημειωτέον ὅτι ἡ προβλεπομένη ποινή καθείρξεως στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ κ. Ντογιάκος μπορεῖ νά φθάσει τά δέκα ἔτη.

Ἐπίσης στήν γνωμοδότηση τοῦ κ. Ντογιάκου ὑπογραμμίζεται: «Ἡ ἐνημέρωση τοῦ πολίτη ἀναφέρεται στήν εἰσαγγελική γνωμοδότηση, γιά τή λήψη τοῦ συγκεκριμένου μέτρου ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου σέ βάρος του γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, ἔχει ἀνατεθεῖ πλέον ἀποκλειστικά στό Τριμελές Ὄργανο τοῦ ἄρθρου 4 παρά & τοῦ νόμου 5002 τοῦ 2022, στό ὁποῖο προεδρεύει Εἰσαγγελικός λειτουργός. Οὐδείς ἄλλος φορέας νομιμοποιεῖται πρός τοῦτο οὔτε καί προβλέπεται ἀπό τό Νόμο, ἄλλος τρόπος ἡ διαδικασία ἐνημέρωσης. Ἡ ΑΔΑΕ δέν ἔχει πλέον ἁρμοδιότητα γιά ἔλεγχο στούς παρόχους, ὥστε νά ἀπαντήσει σέ θιγόμενο ἰδιώτη. Κυριαρχικός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Τριμελοῦς Ὀργάνου, στό ὁποῖο προεδρεύει Εἰσαγγελικός Λειτουργός καί ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ εἶναι μέλος».

Ἀπαντῶντας ὁ Πρόεδρος τῆς ΑΔΑΕ ἐξέδωσε ὀξυτάτη ἀνακοίνωση διά τῆς ὁποίας χαρακτηρίζει τήν γνωμοδότηση τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀντισυνταγματική. Ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὁ κ. Ράμμος: «Ἡ ἐπίμαχη γνωμοδότηση τοῦ κ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι νομικά δέν ἔχει παράγει καμία ἀπολύτως δέσμευση (ὡς γνωστόν δέσμευση στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη παράγουν μόνο οἱ δικαιοδοτικές ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων), παραβιάζει ἐξόφθαλμα τήν εὐθέως ἐκ τοῦ Συντάγματος ἐκπορευόμενη ἀνεξαρτησία τῆς ΑΔΑΕ, ἡ ὁποία μέχρι σήμερα εἶχε πάντοτε γίνει σεβαστή». Ἀκόμη ὁ κ. Ράμμος μνημονεύει καί τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Περαιτέρω, ἡ –οὕτως ἤ ἄλλως προβληματική ὡς πρός τή συμβατότητά της μέ τήν ΕΣΔΑ καί τό ἐθνικό Σύνταγμα– ρύθμιση τῆς παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 5002/2022 σχετικά μέ τό εἰδικό ζήτημα τῆς ἐνημέρωσης τοῦ παρακολουθούμενου γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, οὐδόλως περιορίζει τίς γενικές ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ πού κατοχυρώνονται στό ἄρθρο 6 §1 τοῦ εἰδικότερου, ἐκτελεστικοῦ του ἄρθρου 19 §2 τοῦ Συντάγματος, νόμου 3115/2003. Πρόκειται γιά δύο νόμους μέ μή διασταυρούμενα κανονιστικά πεδία».

Τονίζει ἀκόμη: «Ἡ ρητή, κατά τό ἄρθρο 19, παρ. 2, τοῦ Συντάγματος, συνταγματική κατοχύρωση τῆς ΑΔΑΕ ὡς ἀνεξάρτητης ἀρχῆς, διασφαλίζουσας μάλιστα τό ἀπολύτως ἀπαραβίαστο δικαίωμα στό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν, ἔχει τήν ἔννοια ὅτι κανένα κρατικό ὄργανο δέν μπορεῖ νά ἀσκήσει ἐπί τῆς ἐν λόγῳ Ἀρχῆς οἱαδήποτε μορφή προληπτικοῦ ἐλέγχου ἤ προληπτικῆς ἐποπτείας (ἐντολή, κατευθυντήρια ἑρμηνευτική ὁδηγία κ.λ.π.). Συνεπῶς, καί μέ δεδομένο ὅτι τό Σύνταγμα φωτίζει τήν ἑρμηνεία τῶν νόμων καί ὄχι τό ἀντίστροφο, τό ἄρθρο 29 παρ. 2 τοῦ Ν.4938/2022, ἑρμηνευόμενο σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 19, παρ. 2, τοῦ Συντάγματος, ἔχει τήν ἔννοια ὅτι ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν δύναται, ἐπικαλούμενος τή γενική ἁρμοδιότητά του νά γνωμοδοτεῖ ἐπί “νομικῶν ζητημάτων γενικοῦ ἐνδιαφέροντος”, νά διατυπώνει γνώμη ἐπί τῆς ἑρμηνείας καί ἐφαρμογῆς διατάξεων πού ἀφοροῦν τίς συνταγματικές ἁρμοδιότητες τῆς ΑΔΑΕ, ἀπευθύνοντας σέ αὐτήν κατευθυντήριες ὁδηγίες καί ἀπειλῶντας μάλιστα μέ πρωτοφανῆ τρόπο τά μέλη της μέ βαρύτατες ποινικές κυρώσεις, ἄν ἀσκήσουν τίς ἁρμοδιότητές τους μέ τρόπο διαφορετικό ἀπό τόν ἀπό αὐτόν υἱοθετούμενο». Ἡ τελευταία (μέχρι στιγμῆς) πρᾶξις τῆς κλιμακουμένης κρίσεως ἦταν ἡ δήλωσις-πυροτέχνημα τοῦ Ἀλέξη

Τσίπρα, ὁ ὁποῖος δηλώνοντας ὅτι παραιτεῖται τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας του, ἐδήλωσε:
«Κύριε εἰσαγγελέα,
»Πλατεῖα Ἐλευθερίας 1, εἶναι τό γραφεῖο μου.
»Σᾶς περιμένω νά μέ συλλάβετε.
»Ἄς γνωρίζετε, ὅμως, τόσο ἐσεῖς ὅσο καί ὅσοι ἀπεργάζονται αὐτές τίς πρωτοφανεῖς καί κατάφωρα ἀντισυνταγματικές ἐνέργειες πώς ὅ,τι καί νά κάνετε, δέν θά ἐμποδίσετε τήν ἀλήθεια νά λάμψει, οὔτε θά καταφέρετε νά φιμώσετε τή δημοκρατία. Ἔχει βαθιές ρίζες σέ αὐτόν τόν τόπο».

Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι τό ζήτημα θά ἔχει συνέχεια καί θά περιπλέξει ἔτι περαιτέρω τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, ἡ ὁποία ἔχει κυριαρχήσει στόν δημόσιο βίο τό τελευταῖο διάστημα. Τά πράγματα συνεχῶς περιπλέκονται, καί ἄδηλον τό ποῦ ἀκόμη μπορεῖ νά ὁδηγήσουν.

Κεντρικό θέμα