Τό 49% τῶν πολιτῶν τοῦ πλανήτου ἀμφισβητεῖ τήν ἀντιπροσωπευτική δημοκρατία!

Τό 17% τῶν Ἑλλήνων ἀπορρίπτει τίς ἐκλογικές διαδικασίες – Εὑρήματα σόκ ἐρεύνης τοῦ Pew Research Center

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ Προέδρου Τζό Μπάιντεν νά διενεργήσει τήν Σύνοδο γιά τήν Δημοκρατία, προσκαλῶντας τίς χῶρες ἐκεῖνες πού οἱ ΗΠΑ θεωροῦν δημοκρατικές, ἔχει προκαλέσει μεγάλη αἴσθηση καί συζήτηση σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Οἱ 110 ἡγέτες πού ὁμίλησαν στό Συνέδριο διαδικτυακῶς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός, ἔλαβαν πρόσκληση ἀπό τίς ΗΠΑ. Ὅμως τό πλέον παράδοξο εἶναι ὅτι τήν διοργανώτρια χώρα, 17 ἄλλες προηγμένες χῶρες δέν τήν θεωροῦν πρότυπο δημοκρατίας, συμφώνως πρός τήν παγκόσμια ἔρευνα.

Τό 26% τῶν Ἑλλήνων πιστεύει ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν εἶναι καλό παράδειγμα δημοκρατικῆς χώρας, τό 45% πιστεύει ὅτι κάποτε ἦταν καλό πρότυπο δημοκρατίας καί ὄχι τά τελευταῖα χρόνια, καί τό 27% τῶν Ἑλλήνων ὅτι δέν ἦταν ποτέ οἱ ΗΠΑ τό παράδειγμα πού θά ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουν καί οἱ ἄλλες χῶρες. Σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τό 57% τῶν ἐρωτηθέντων εἶπε ὅτι ἡ δημοκρατία τῶν ΗΠΑ δέν ἦταν καλό παράδειγμα καί ἀντίθετη ἄποψη ἐξέφρασε μόλις τό 17%. Βεβαίως σημαντικό λόγο γι’ αὐτή τήν ἄποψη πού ἔχουν οἱ πολῖτες ἀνά τόν κόσμο ἀπέναντι στήν παγκόσμια ὑπερδύναμη ἔπαιξαν τά αἱματηρά γεγονότα ἔξω ἀπό τό Καπιτώλιο καί ἡ δολοφονία τοῦ George Floyd. Τά εὑρήματα τῆς δημοσκοπήσεως καταδεικνύουν καί τό τί πιστεύουν οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί γιά τό καλύτερο σύστημα διακυβερνήσεως πού προκαλοῦν αἴσθηση. Ὁ Μπάιντεν δείχνει νά ἠγνόησε τά ἀνησυχητικά ἀποτελέσματα τῆς παγκόσμιας ἐρεύνης, ὡς πρός τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνονται οἱ πολῖτες τήν δημοκρατία καί ποιό σύστημα θεωροῦν καλύτερο νά τούς διοικεῖ.

Αἴσθηση προκαλεῖ ὅτι τό 49% τῶν ἐρωτηθέντων σέ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου πιστεύει ὅτι ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως μέ εἰδικούς καί ὄχι αἱρετούς ἀξιωματούχους πού λαμβάνουν ἀποφάσεις θά ἦταν πολύ ἤ ἀρκετά καλό! Πρός ἔκπληξιν βλέπουμε ὅτι ὑπάρχει ἕνα δυναμικό 26% πού τάσσεται ὑπέρ τῆς ἀπολυταρχίας, θεωρῶντας ὅτι «ἕνα σύστημα στό ὁποῖο ἕνας ἰσχυρός ἡγέτης μπορεῖ νά λαμβάνει ἀποφάσεις χωρίς παρεμβάσεις ἀπό τό κοινοβούλιο ἤ τά δικαστήρια» θά ἦταν σαφῶς καλύτερο. Σημαντικό εἶναι καί τό ποσοστό πού καταγράφεται στήν Ἑλλάδα, τό ὁποῖο ἀγγίζει τό 17%. Ἐπί πλέον τό 24% ἀπήντησε ὅτι «ἕνα σύστημα στό ὁποῖο ὁ στρατός κυβερνᾶ τή χώρα» θά ἦταν ἕνα πολύ ἤ κάπως καλό σύστημα! Μάλιστα πέντε χῶρες –Βιετνάμ, Ἰνδονησία, Ἰνδία, Νότια Ἀφρική καί Νιγηρία– περίπου οἱ μισοί ἤ περισσότεροι πού συμμετεῖχαν στήν ἔρευνα υἱοθέτησαν αὐτή τήν θέση, ὅπως καί τοὐλάχιστον τό 40% σέ ἄλλα ἕξι ἔθνη. Ἀκόμη καί στίς δυτικές χῶρες ἐπικρατοῦν τέτοιες ἀπόψεις. Συγκεκριμένα τό 17% στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τήν Ἰταλία καί τήν Γαλλία πιστεύει ὅτι ἕνα στρατιωτικό καθεστώς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος διακυβερνήσεως.

Ὅσο πιό δεξιά κινεῖται στά πολιτικά του πιστεύω ἕνας πολίτης τόσο περισσότερο στηρίζει τήν ἐπιλογή ἑνός ἰσχυροῦ ἡγέτου στό τιμόνι τῆς χώρας, χωρίς νά δίδει λόγο σέ κανέναν. Σέ πολλές χῶρες τά ἄτομα πού τοποθετοῦνται στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ φάσματος καί ὅσοι ἔχουν λιγώτερη ἐκπαίδευση εἶναι πιό πιθανό νά ὑποστηρίξουν διαφορετικές λύσεις σχετικῶν μέ τήν δημοκρατική διακυβέρνηση. Γιά παράδειγμα, τό 27% τῶν Ἀμερικανῶν πού ἐταυτίσθησαν ὡς συντηρητικοί πίστευαν ὅτι ἡ ἀπολυταρχία θά ἦταν ἕνας καλός τρόπος διακυβερνήσεως, σέ σύγκριση μέ τό 14% πού ἐταυτίσθησαν ὡς φιλελεύθεροι. Ἀλλά ἀκόμη καί αὐτό τό 14% εἶναι τρομερά ὑψηλό γιά μιά τέτοια χώρα, πού ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχουν μεγάλες ἀνισότητες.

Ἐπίσης οἱ περισσότερες σύγχρονες δημοκρατίες εἶναι ὁλοένα καί πιό διαφορετικές, μέ τήν παγκοσμιοποίηση, τήν οἰκονομική ἀναδιάρθρωση, τήν μετανάστευση καί τήν ἀστικοποίηση νά συμβάλλουν στήν κοινωνική καί πολιτιστική ἀλλαγή. Οἱ πρόσφατες τάσεις ἀπό τίς ἔρευνες τοῦ Pew Research Center δείχνουν ὅτι σέ πολλές προηγμένες οἰκονομίες, ἕνα αὐξανόμενο μερίδιο τοῦ κοινοῦ θεωρεῖ τήν διαφορετικότητα ὡς δύναμη τῆς κοινωνίας τους. Στήν Ἑλλάδα, γιά παράδειγμα, τό ποσοστό πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἄτομα διαφορετικῶν φυλετικῶν, ἐθνοτικῶν καί θρησκευτικῶν καταβολῶν ἔχουν κάνει τήν χώρα καλύτερο μέρος γιά νά ζήσουν ὑπερδιπλασιάσθηκε μεταξύ 2017 καί 2021. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη αὔξησις πού παρατηρεῖται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ἀφοῦ ἀπό τό 21% ὑπέρ τῆς διαφορετικότητος φθάσαμε στό 45% τό 2021.

Ἐξ ἴσου μεγάλο ἐνδιαφέρον προκαλεῖ καί τό εὕρημα τῆς δημοσκοπήσεως γιά τήν ἄμεση δημοκρατία. Στίς 38 χῶρες πού συμμετεῖχαν στή δημοσκόπηση, τό 66% ἀνέφερε ὅτι «ἕνα δημοκρατικό σύστημα ὅπου οἱ πολῖτες, ὄχι οἱ ἐκλεγμένοι ἀξιωματοῦχοι, ψηφίζουν ἀπ’ εὐθείας γιά μείζονα ἐθνικά ζητήματα γιά νά ἀποφασίσουν τί θά γίνει νόμος» εἶναι ἕνας πολύ ἤ κάπως καλός τρόπος γιά νά κυβερνηθεῖ ἡ χώρα τους. Χρόνο μέ τόν χρόνο αὐξάνονται ἐκεῖνοι πού θέλουν περισσότερη δημόσια συμμετοχή στήν πολιτική.

Εὐλόγως λοιπόν θά διερωτηθεῖ κανείς, γιά ποιόν λόγο ἐπέλεξε ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος νά διοργανώσει αὐτό τό συνέδριο; Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ὅτι τό Freedom House, δηλαδή ἡ ἁρμοδία Ἀρχή γιά τήν Δημοκρατία καί τήν ἐλευθερία μέ ἕδρα τήν Οὐάσιγκτων, ἀριθμεῖ μόνο 91 δημοκρατίες. Δηλαδή ὁ Μπάιντεν προσεκάλεσε ἐπί πλέον 19 χῶρες, πού δέν θεωροῦνται δημοκρατίες ἀπό τήν ἁρμόδια Ἀρχή. Μεταξύ αὐτῶν ἡ Ἀγκόλα, ἡ Λαϊκή Δημοκρατία τοῦ Κονγκό καί τό Ἰράκ. Ἀναμενόμενος ἦταν ὁ ἀποκλεισμός τῆς Ρωσσίας καί τῆς Κίνας. Ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι πίσω ἀπό τό Συνέδριο καί τόν αὐθαίρετο τρόπο ἐπιλογῆς τῶν κρατῶν, κρύβεται ἐν τέλει καί ὁ πραγματικός στόχος τοῦ συνεδρίου.

Ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν γεωπολιτικῶν ἐπιδιώξεων τῶν ΗΠΑ. Κατά πολλούς ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου νά συγκαλέσει ἕνα Συνέδριο γιά τίς Δημοκρατίες δείχνει ὅτι ἀγνοεῖ τήν πραγματικότητα καί τίς παγκόσμιες προκλήσεις καί ἐπιδιώκει νά δαιμονοποιήσει τά κράτη πού προκαλοῦν τήν ἀμερικανική παντοκρατορία, ὅπως τήν Κίνα καί τήν Ρωσσία.

Κεντρικό θέμα