Τό ὕπουλο σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά δύο κράτη στήν Μεγαλόνησο

Ὀχυρωματικά ἔργα τῆς Λευκωσίας γιά ἀποτροπή παρανόμων μεταναστῶν

ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΝΟΡΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΕΙΣΒΟΛΕΣ μπορεῖ νά γίνουν μέ πολλούς τρόπους. Εἰσβολή ἦταν ἡ ἐπίθεσις τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο τό 1974. Εἰσβολή εἶναι οἱ παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ τῆς Μεγανονήσου. Εἰσβολή εἶναι καί ἡ διείσδυσις μουσουλμάνων παρανόμων μεταναστῶν στά ἐλεύθερα ἐδάφη τῆς Μεγαλονήσου. Ἡ Ἄγκυρα σχεδίασε καί ἐξαπέλυσε τόν Ἀττίλα, ἡ Ἄγκυρα μεθοδεύει σήμερα ἕνα ὕπουλο σχέδιο μέ στόχο νά ἐξωθήσει τήν Κυπριακή Δημοκρατία σέ ἐνέργειες, πού ναί μέν συνιστοῦν στοιχειώδη μέτρα αὐτοπροστασίας, οἱ Τοῦρκοι ὅμως θά τά διαστρεβλώσουν καί θά τά ἐπικαλεσθοῦν γιά ὑποστήριξη τῆς εἰλημμένης ἀποφάσεώς τους νά διχοτομήσουν τήν Κύπρο καί νά ἀναγάγουν σέ ἀναγνωρισμένη κρατική ὀντότητα τό Τουρκοκυπριακό μόρφωμα.

Τό ὅπλο πού ἡ Ἄγκυρα χρησιμοποιεῖ ἦταν ἡ πληθυσμιακή ἀλλοίωσις. Στόν βορρᾶ τό ἐφήρμοσε μεταφέροντας χιλιάδες ἐποίκων. Τώρα ἐπιχειρεῖ νά ἀλλοιώσει καί τόν νότο, καθοδηγώντας μουσουλμάνους μετανάστες νά περνοῦν τήν «πράσινη γραμμή». Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται κάτι τέτοιο. Πρό δεκαετίας περίπου, ἐπί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια, μετανάστες ἔφθαναν διά θαλάσσης στίς ἀκτές τῆς ἐλεύθερης Κύπρου. Γιά πολλούς λόγους, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ἀνάπτυξις τῆς κυπριακῆς Ἀκτοφυλακῆς, ἡ προσπάθεια αὐτή ἀνεκόπη.

Τώρα, ἡ νέα εἰσβολή γίνεται διά ξηρᾶς. Τά κρούσματα παρανόμων διελεύσεων πού ἔχουν διαπιστωθεῖ εἶναι πολλά καί ἀνησυχητικά. Ἡ Λευκωσία δέν ἔχει πολλές ἐπιλογές. Ἡ γραμμή ἀντιπαραθέσεως πρέπει νά ἐλέγχεται. Τά κενά πού ὑπάρχουν στήν ὁριοθέτησή της πρέπει νά καλυφθοῦν. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά γίνουν ἔργα τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά ὀνομασθοῦν ὀχυρωματικά. Ἡ στελέχωσις τῶν ἐπιτηρητικῶν φυλακίων εἶναι μία πρώτη ἐνέργεια. Καί μόνον αὐτή ὅμως μετατρέπει τήν γραμμή σέ «σκληρό σύνορο». Ἄν δέν γίνει ὅμως αὐτό καί ἄν δέν σφραγισθοῦν οἱ προσβάσεις (ἐκτός φυσικά τῶν ἐλεγχομένων διόδων), οἱ μετανάστες πού στέλνει ἡ Ἄγκυρα θά συνεχίσουν νά περνοῦν.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ μετάπτωσις τῆς «χαλαρῆς» γραμμῆς ἀντιπαραθέσεως σέ ἐλεγχόμενη μεθόριο, θά προβληθεῖ σέ δεδομένη στιγμή ἀπό τήν Ἄγκυρα ὡς de facto διχοτόμησις, μέ εὐθύνη τῆς ἑλληνοκυπριακῆς πλευρᾶς. Τό γεγονός ὅτι ἡ ἴδια ἐξωθεῖ τήν κυβέρνηση τῆς Λευκωσίας νά λάβει τέτοια μέτρα, μικρή σημασία θά ἔχει, ὅταν ἐκ τῶν ὑστέρων τό ζήτημα θά τεθεῖ, στό πλαίσιο κάποιας διασκέψεως πού νομοτελειακῶς θά ξαναγίνει κάποια στιγμή. Ἤδη οἱ Τοῦρκοι ἔχουν διαμηνύσει ὅτι ἡ διάσκεψις στό Κράν Μοντανά ἦταν ἡ «τελευταία εὐκαιρία». Ἐφ’ ἑξῆς ἡ ἐπίλυσις τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι γιά τήν Τουρκία ἡ διχοτόμησις τῆς Μεγαλονήσου. Καί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση προσανατολίζεται. Οἱ κινήσεις της δημιουργοῦν τετελεσμένα τά ὁποῖα θά ἐπικαλεσθεῖ σέ δεδομένη στιγμή. Δέν ξεχνοῦν οἱ Τοῦρκοι τήν ὀδυνηρή ἐμπειρία τοῦ 1983, ὅταν τό ψευδοκράτος πού ἀνεκήρυξαν στήν βόρειο Κύπρο εὑρέθη σέ διεθνῆ ἀπομόνωση. Καί οἱ λίγες χῶρες πού ἀρχικῶς τό ἀνεγνώρισαν, ἀνέκρουσαν πρύμναν πρό τῆς σταθερᾶς στάσεως τῶν Ἀθηνῶν.

Γιά νά προλάβουν τήν ἐπανάληψη μιᾶς τέτοιας καταστάσεως, οἱ Τοῦρκοι θέλουν νά καταλογίζουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες εὐθύνες στήν Λευκωσία. Ἀπελευθερώνοντας τά σύνορα, τήν ἐξωθοῦν νά δημιουργήσει αὐτή ἕνα «σκληρό σύνορο». Ὅταν, λοιπόν, θέσουν ἐπισήμως τό ζήτημα τῆς διχοτομήσεως θά λέγουν «ὅτι δέν φταῖνε αὐτοί». Καί θά ἐπαναλαμβάνουν τόν ἰσχυρισμό, ὅτι ἤδη ἡ Κύπρος εἶναι διχοτομημένη.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἤδη οἱ Τοῦρκοι ἔχουν θέσει τίς βάσεις γιά νά ὑποστηρίξουν τίς διεκδικήσεις τους στίς θαλάσσιες ζῶνες. Ἀγνοοῦν ὄχι μόνο τήν κήρυξη ΑΟΖ ἀπό τήν Κύπρο ἀλλά καί τίς διμερεῖς συμφωνίες πού ἔχει ὑπογράψει μέ τήν Αἴγυπτο καί τό Ἰσραήλ γιά τήν ὁριοθέτησή της. Καί ἐπειδή ἐκεῖ θά τά βροῦν δύσκολα, ἐμμένουν γιά τήν ὥρα στήν δημιουργία τετελεσμένων ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς Μεγαλονήσου. Ἀπό τήν ἀρχή ἄλλωστε, ἤδη ἀπό τότε πού ἡ Κύπρος ἐγίνετο ἀνεξάρτητη, τό μακρόπνοο σχέδιό τους ἦταν νά ἀποσπάσουν τό βόρειο τμῆμα της. Τότε εἶχαν σκοπό τήν προσάρτηση. Σήμερα προκρίνουν τήν «λύση» τῶν δύο κρατῶν. Ὅπου βεβαίως ἡ ὅποια κυβέρνησις καί ὁ ὅποιος πρόεδρος τῆς τουρκοκυπριακῆς ὀντότητος δέν θά εἶναι παρά ἐνεργούμενο, ὑπάλληλος τῆς Ἀγκύρας καί τῶν ἑκάστοτε δικτατορίσκων της.

Κεντρικό θέμα