Τό ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο διασπᾶ τήν εὐρωπαϊκή ἑνότητα

Νέο πλῆγμα στό γόητρο τῆς Ἑνώσεως – Μετά τίς πληρωμές σέ ρούβλια, τώρα τό βέτο Οὑγγαρίας, Σλοβακίας, Τσεχίας, Βουλγαρίας – καί στό βάθος… Γερμανία

ΒAΘΙΑ διχασμένη ἐμφανίζεται ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις στό θέμα τῆς τροφοδοσίας τῆς ἠπείρου ἀπό τό ρωσσικό πετρέλαιο. Στήν τύποις ἔκτακτη μόνον Σύνοδο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου –καθ’ ὅτι ὑπῆρξε ἄφθονος χρόνος γιά τήν ἐπίτευξη ὁμοφωνίας– τέσσερα τοὐλάχιστον ἀνατολικοευρωπαϊκά κράτη ἀρνοῦνται νά συναινέσουν φοβούμενα τίς βραχυπρόθεσμες συνέπειες ἀπό τήν ὁριστική διακοπή ροῆς τοῦ ρωσσικοῦ πετρελαίου. Εἶναι δέ τέτοια ἡ διάστασις ἀπόψεων, ὥστε δημιουργεῖται ἀμφιβολία ἀκόμη καί γιά τήν σκοπιμότητα αὐτῆς καθ’ ἑαυτῆς τῆς Συνόδου. Χαρακτηριστικός ὁ τίτλος τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδος Handelsblatt, «Συμβούλιο Κορυφῆς τῶν ἀνήμπορων.» Μέ τό ἐπιπρόσθετο σχόλιο, «μέ τήν ἀναζήτηση ἑνός συμβιβασμοῦ, τό ἐμπάργκο γίνεται ὅλο καί πιό διάτρητο.»

Βάσει τοῦ προσχεδίου συμπερασμάτων πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος, μέσῳ τοῦ Reuters, τό ἐμπάργκο ρωσσικοῦ πετρελαίου ἀφορᾶ πρωτίστως τήν μεταφορά του μέσῳ πλοίων, ἀφοῦ, προφανῶς, δέν ἀντέδρασαν χῶρες πού εὐθέως πλήττονται ἀπό τήν ἀπόφαση, ὅπως ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος…

Ἡ βασική ἐξαίρεσις τοῦ ἐμπάργκο ἀφορᾶ τόν ἀγωγό «Ντρούζμπα» (Φιλία), διά τοῦ ὁποίου τροφοδοτοῦνται διυλιστήρια στήν Οὑγγαρία, τήν Σλοβακία, τήν Τσεχία, τήν Πολωνία καί τήν Γερμανία –καί τό Βερολῖνο στούς ἐπωφελουμένους κατά συνέπεια… Ταυτοχρόνως, οἱ πιό παρατηρητικοί ἐπισημαίνουν ὅτι κάθε φορά πού οἱ Βρυξέλλες ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος εἴτε εἰδήσεις γιά φόνους Ρώσσων στρατηγῶν εἴτε πληροφορίες γιά τήν ὑγεία τοῦ Βλαντιμήρ Πούτιν, πληροφορίες ἀπό τίς ὁποῖες κρατοῦν ἀποστάσεις ἐσχάτως ἕως καί οἱ Ἀμερικανοί! Ἐνῶ, λοιπόν, ἡ ἑνότης τῆς ΕΕ «ἀρχίζει νά καταρρέει», κατά δήλωσιν τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, τέσσερεις χῶρες ἔδειχναν μέχρι χθές τό βράδυ νά μήν ὑποχωροῦν, μέ τήν Οὑγγαρία ἐπί κεφαλῆς. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς ὁποίας δήλωνε, εἰσερχόμενος στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ὅτι ἐπί τοῦ παρόντος «συμβιβαστική λύσις» δέν διαφαίνεται, ζητῶντας περισσότερες ἐγγυήσεις γιά τόν ἀνεφοδιασμό τῆς χώρας του. Ὡστόσο, ἐνδιαφέρον ἐμφανίζει ἡ ἀντιπρότασις πού κατέθεσε ὁ Βίκτωρ Ὀρμπάν, ὁ ὁποῖος ζήτησε νά μπορεῖ νά προμηθεύεται πετρέλαιο διά τῆς θαλασσίας ὁδοῦ, ὅταν καί ἐάν κλείσει ὁ ἀγωγός. «Αὐτή εἶναι ἡ ἐγγύησις πού χρειαζόμεθα» ὑπέδειξε.

Προβλήματα δέν ἀντιμετωπίζουν, πάντως, μόνο τά κράτη τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης: ἡ Ἰταλία, πού καλύπτει τό 40% τῶν ἀναγκῶν της σέ φυσικό ἀέριο, μέσῳ Ρωσσίας, ἐάν ἀπαγορευθοῦν οἱ ἐν λόγῳ εἰσαγωγές, τότε τό ἰταλικό Ἀκαθάριστο Ἐγχώριο Προϊόν θά μποροῦσε νά ὑποστεῖ μείωση-σόκ –2% κατά μέσον ὅρον τήν περίοδο 2022-2023. Αὐτό ἀναφέρεται σέ ἔκθεση πού δημοσίευσε ἡ Confindustria, ἡ ἕνωσις πού ἐκπροσωπεῖ τίς ἰταλικές βιομηχανίες.

Ἡ ἐπίτευξις συμφωνίας δέν εἶναι ὥριμη εἰσέτι, δήλωνε ἐπίσης κατά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμβουλίου ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν, ὡστόσο δέν λείπουν ἐκεῖνοι πού ὑπενθυμίζουν ὅτι τό τελευταῖο 20ήμερο ἀπέτυχε δίς ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν: τήν πρώτημ ὅταν ἀνεκοίνωσε ὡς εἰλημμένη τήν ἀπόφαση ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο, καί, τήν δεύτερη, ὅταν προανήγγειλε ὅτι δέν θά δεχθοῦν οἱ εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες ἀγορᾶς φυσικοῦ ἀερίου νά μετατρέπονται οἱ πληρωμές τους σέ ρούβλια. Γιά «διπλό φιάσκο», πού εἶναι, ὅμως, μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου, σημείωναν ἀξιωματοῦχοι τῶν Βρυξελλῶν, συμφώνως μέ τό KReport, καθ’ ὅτι εἶναι πρόδηλο τό κενό ἡγεσίας στήν Εὐρώπη, καί δή στήν Κομμισσιόν.

Τήν ὥρα τῆς βαθείας διαιρέσεως τῆς Εὐρώπης, ἐκ νέου βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος «πληροφορίες» γιά τήν ὑγεία τοῦ Ρώσσου Προέδρου, μέ συνήθεις πηγές, πρώην συνεργάτες τοῦ ρωσσικοῦ καθεστῶτος, ἰατρούς καί πράκτορες δυτικῶν ὑπηρεσιῶν. Γίνεται δέ ἀναφορά καί σέ συγκεκριμένες ἀσθένειες (καρκίνος κ.ἄ.), μέ πρόβλεψη γιά σύντομο τέλος (πρίν ἀπό τήν παρέλευση τριετίας.) Στό σημεῖο αὐτό, ὅμως, ὁ πρώην στρατιωτικός ἀναλυτής τῆς CIA καί πρώην διευθυντής τοῦ ἀμερικανικοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, μέ εἰδικότητα στήν Ρωσσία, Τζέφφρυ Ἔντμοντς, μέ δηλώσεις του μᾶλλον ἀπομυθοποιεῖ τήν ὅλη κατάσταση: «Δέν ἔχω δεῖ κάτι πραγματικά ἀξιόπιστο» πού νά στηρίζει τήν θεωρία γιά κακή κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ Προέδρου Πούτιν. Ἀντιθέτως, αὐτό πού εἶναι πασιφανές, καί ἔχουν ἐντοπίσει καί ἄλλοι ἀναλυτές κατά τό πρόσφατο παρελθόν, εἶναι ὅτι «ἔχουμε δεῖ μιά ἀλλαγή στήν συμπεριφορά του». Εἰδικώτερα, ἐνῶ ἦταν «συνήθως ἡ φωνή τῆς ἠρεμίας στήν Ρωσσία, δημοσίως ἔχει γίνει πιό συναισθηματικός καί ἐμφανίζεται τώρα ὀργισμένος.»

Στήν ἴδια αὐτή χρονική συγκυρία δημοσιοποιοῦνται δύο ἀκόμη ἀπώλειες ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ: σκοτώθηκε τόν περασμένο Μάρτιο, ἀλλά τώρα μόλις ἔγινε γνωστό, ὁ 41χρονος Συνταγματάρχης Βλαντιμήρ Ἰβανώφ, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε στό τμῆμα Πληροφοριῶν καί ΜΜΕ τοῦ ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καί ὁ 34χρονος Ἀντισυνταγματάρχης Ἀλεξάντερ Ντοσυαγκάγιεβ, ὁ ὁποῖος ἦταν διοικητής τοῦ 104ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, χωρίς, ὡστόσο, στήν περίπτωση αὐτή νά γίνεται γνωστή ἡ ἡμερομηνία θανάτου του.

Κεντρικό θέμα