Τήν «Σούδα» τοῦ Διαδικτύου ἐγκαινίασε ὁ Πρωθυπουργός

Μείζονος γεωπολιτικῆς σημασίας ἡ βάσις δεδομένων χιλιάδων ἐπιχειρήσεων στό Κορωπί Εὐαίσθητες πληροφορίες ἀπό τά Βαλκάνια, τήν ἀνατολική Εὐρώπη καί ἄλλες χῶρες ἀποθηκεύονται στόν ἑλληνικό κόμβο

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ εἶναι ἤδη ἐδῶ, καί εἶναι μιά «ψηφιακή πραγματικότης». Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου ὑπουργῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως καί ὁ ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως, ἐγκαινίασε τίς ἐργασίες γιά τήν κατασκευή τοῦ «Κέντρου Δεδομένων» (Date Center) «Athens 3» στό Κορωπί, πού ἀναμένεται νά δώσει τεράστια ὤθηση στόν ψηφιακό μετασχηματισμό τῆς χώρας. Ἡ ἐπένδυσις εἶναι τῆς Digital Realty, μίας ἑταιρείας πού εἶναι ὁ παγκόσμιος ἡγέτης στόν χῶρο τῶν data centers καί πού ἐξηγόρασε προσφάτως τήν Lamda Hellix.

Μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ κέντρου αὐτοῦ ἡ Ἑλλάς καθίσταται κομβικό σημεῖο διαβιβάσεως δεδομένων σέ ὅλη τήν εὐρύτερη περιοχή, μέ δυνατότητα ἀναμεταδόσεως ἐγγράφων ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιά τά Βαλκάνια, τήν ἀνατολική Εὐρώπη, τήν Ἐγγύς Ἀνατολή καί ἄλλες χῶρες πού ἀνήκουν στόν ἄμεσο περίγυρό μας. Ἄν καί τό κέντρο βάρους τῶν σχετικῶν δηλώσεων ἐδόθη στήν οἰκονομική διάσταση τοῦ ἐγχειρήματος, πρόκειται γιά μίαν ἐπένδυση στρατηγική, μέ τήν πλέον σύγχρονη ἔννοια. Δίδει τήν δυνατότητα γιά διαχείριση δικτύων καί δεδομένων, ἐξασφαλίζοντας πρῶτα τήν ἀσφάλειά τους ἀπό κυβερνοεπιθέσεις καί ἄλλες κακόβουλες ἐνέργειες. Αὐτό σημαίνει περισσότερη ἀσφάλεια γιά τίς ἑλληνικές ἠλεκτρονικές ἐπικοινωνίες καί ἄμεση διαχείριση ὅλων τῶν εὐαίσθητων πληροφοριῶν κρατῶν, ἑταιρειῶν καί ἰδιωτῶν ἀπό τίς προαναφερθεῖσες γεωγραφικές ζῶνες.

Μιλᾶμε χωρίς ὑπερβολή γιά μία «Σούδα» τοῦ Διαδικτύου στήν ὁποία θά διασταυρώνονται δεδομένα καί πληροφορίες ἀπό τίς ὁποῖες ἐξαρτᾶται ἡ στρατηγική σταθερότης τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τό διαδίκτυο καί ἡ διακίνησις τῶν δεδομένων χαρακτηρίζονται ἀπό τούς ἐμπειρογνώμονες ὡς ἡ «πέμπτη διάστασις» (μετά τήν ξηρά, τήν θάλασσα, τόν ἀέρα καί τό διάστημα) δυνητικῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Καί ὅπως ἡ Σούδα εἶναι τό «κλειδί» γιά τόν θαλάσσιο δρόμο τῆς Μεσογείου, ἔτσι τό «Athens 3» εἶναι τό «κλειδί» γιά αὐτήν τήν «πέμπτη διάσταση».

Ἄμεσα ὅμως ἀναμένονται καί τά οἰκονομικά ὀφέλη, ἀφοῦ μέ τήν θεμελίωση τοῦ «Αthens 3» ἀνοίγει καί ἐπισήμως ὁ μεγάλος κύκλος ἐπενδύσεων στόν τομέα τῶν κέντρων δεδομένων. Τό «Athens 3» ἐντός τοῦ data center campus στό Κορωπί θά εἶναι τό μεγαλύτερο data center στήν χώρα. Θά εἶναι χωρητικότητος 6.8MW, δηλαδή μεγαλύτερο ἀπό τήν χωρητικότητα ὅλων μαζί, τῶν ἐν λειτουργίᾳ data centers στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ θά μπορεῖ νά στεγάσει πάνω ἀπό 50.000 ἐξυπηρετητές. Ἡ ἐπένδυσις αὐτή εἶναι ἄνω τῶν 70 ἑκατομμυρίων εὐρώ καί θά ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ 2022. Τήν «σκυτάλη» στήν Ἀττική ἀναμένεται νά πάρει ἡ Microsoft Hellas, μέ τίς σχετικές ἀνακοινώσεις νά γίνονται περί τά τέλη τοῦ μηνός. Αὐτό ἄλλως τε ἐπιβεβαίωσε καί ὁ πρόεδρος τῆς Microsoft Μπράντ Σμίθ, στήν πρόσφατη συνάντησή του στήν Νέα Ὑόρκη μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γνωστοποιώντας ὅτι σέ μερικούς μῆνες θά ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες στό νέο ἀκίνητο πού ἀπεκτήθη στό ἐπιχειρηματικό πάρκο Σπάτων.

Χαρακτηριστικά εἶναι τά λόγια τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Digital Realty, Οὐίλλιαμ Σταίην, ὁ ὁποῖος ὑπεγράμμισε: «Αὐτή εἶναι μιά ἱστορική μέρα γιά τήν ἐπιχειρηματική κοινότητα τῆς Ἑλλάδας. Ἤδη στή χώρα ἐφαρμόζονται μερικά ἀπό τά πιό καινοτόμα project data center τῆς Εὐρώπης. Σήμερα θέτουμε τά θεμέλια γιά τήν προώθηση τῆς Ἑλλάδας ὡς ἑνός βασικοῦ ἐπενδυτικοῦ hub τῆς περιοχῆς. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά σπουδαία χώρα καί τό μέλλον της διαγράφεται λαμπρό».

Ὁ δέ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπεσήμανε: «Ἡ ψηφιακή μετάβαση παραμένει θεμελιώδης πυλώνας τῆς πολιτικῆς μας καί γι’ αὐτό καί διοχετεύουμε σημαντικότατους πόρους ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης σέ πολλές δράσεις ψηφιακῆς μετάβασης, πολλές ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν νά κάνουν καί μέ τίς ψηφιακές ὑποδομές». Ἑστίασε βεβαίως στίς νέες θέσεις ἐργασίας πού θά δημιουργηθοῦν: «Μιλᾶμε γιά πολλές καλοπληρωμένες δουλειές στό οἰκοσύστημα τῆς ψηφιακῆς οἰκονομίας. Μέ ὅλο καί περισσότερες τέτοιες ἐπενδύσεις βελτιώνονται καί οἱ προοπτικές ἀπασχόλησης τῶν νέων Ἑλλήνων, ἀνοίγονται νέοι δρόμοι ἐπιστροφῆς γιά παιδιά τά ὁποῖα ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα τά τελευταῖα 10 χρόνια».

Κεντρικό θέμα