Τί ἔχουν ἄραγε νά μᾶς ποῦν τώρα οἱ στρουθοκάμηλοι τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος;

Ἑπτά ἀνήλικες νεαρές ἐξεδίδοντο ἀπό κύκλωμα καί ἐπληρώνοντο μέ κοκαΐνη, τό νέο νόμισμα! – Διαρκής καί παρατεταμένη ἡ κατάρρευσις – Δυστυχῶς, δέν πρόκειται γιά μεμονωμένα περιστατικά – Πίσω ἀπό τήν λαμπερή βιτρίνα τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος κρύβεται μιά ἄλλη Ἑλλάδα, πού ὅταν τήν συναντᾶμε, κάνουμε πώς δέν τήν βλέπουμε…

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΣ εἶναι ὑποκρισία. Ἀκόμη χειρότερα, εἶναι στρουθοκαμηλισμός. Ἡ σῆψις τῆς κοινωνίας εἶναι προφανής, τήν συναντᾶμε σέ κάθε βῆμα μας. Ἀλλά κάνουμε πώς δέν τήν βλέπουμε. Σέ ἄλλες ἐποχές, ἡ εἰδήσεις, πώς ἐξαρθρώθηκε κύκλωμα πού ἐξωθοῦσε στήν πορνεία ἀνήλικα κορίτσια καί, μάλιστα, μέ ναρκωτικά, μέ κοκαΐνη, ἀντί πληρωμῆς, μέ μετρητά, θά εἶχε σηκώσει σάλο. Θά ἀνεζητοῦντο τά αἴτια τῆς κοινωνικῆς παρακμῆς πού ἔχουν δημιουργήσει τέτοια φαινόμενα. Θά ἐγένοντο ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύσεων καί θά ἐκαλοῦντο οἱ ἁρμόδιοι νά ἀπαντήσουν σέ πιεστικά ἐρωτήματα. Σήμερα εἶναι μιά εἴδησις τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου. Ἴσως διότι ἡ παρακμή εἶναι πλέον κοινοτυπία. Τήν ἔχουμε συνηθίσει. Καί ὅσοι δυσανασχετοῦν, στιγματίζονται σάν «γραφικοί». Διότι χαλᾶνε τό κυρίαρχο «ἀφήγημα». Τίς πομφόλυγες περί ἀναπτύξεως, τίς θριαμβολογίες περί ἐπενδυτικῆς βαθμίδος. Μιᾶς λαμπερῆς βιτρίνας πίσω ἀπό τήν ὁποία καλύπτεται ἡ ἔκπτωσις τῶν ἀξιῶν καί ἡ κατάρρευσις τῆς κοινωνίας.

Δέν φταίει ὅμως ὁ καπιταλισμός, ὅπως κάποιοι ὑποστηρίζουν, οὔτε τό φαινόμενο περιορίζεται στήν ἀναζήτηση «χορηγῶν» γιά νά πληρώσουν τά δίδακτρα ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων. Τά πράγματα εἶναι πολύ χειρότερα.

Δέν πηγαίνουν αὐτές οἱ «χορηγίες» σέ τέτοιους εὐγενεῖς σκοπούς. Πηγαίνουν σέ ναρκωτικά, σέ κοκαΐνες, σέ ἐξευτελισμό προσωπικοτήτων. Καί οἱ ὑποτιθέμενοι ταγοί ἀρνοῦνται νά παραδεχθοῦν τήν πραγματικότητα. Ὅπως κάποιοι πού μεγαλοφώνως χαρακτηρίζουν «βροχή» τούς ἐμπτυσμούς πού δέχονται…

Μπράβο στήν Ἀστυνομία πού ἐξάρθρωσε τό κύκλωμα τῆς διαφθορᾶς, δέν ἐντοπίζεται ὅμως ἐκεῖ τό πρόβλημα. Οἱ ἀρχές ἀσφαλείας σκιαμαχοῦν μέ τά ἀποτελέσματα, μέ τίς ἐκφάνσεις τῆς παρακμῆς, ἐνῷ τά αἴτια συνεχίζουν νά διαβιβρώσκουν τόν κοινωνικό ἱστό. Καί συνεχίζουν, διότι οὐδείς ἀποφασίζει νά τά ἀντιμετωπίσει. Διότι ἄν τό πράξει, θά εὑρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ ἕνα ντόμινο ἀποκαλύψεων –ὅλο τό λαμπερό περίβλημα τῆς συγκαλύψεως θά ἐξαϋλωθεῖ. Καί θά ἀποκαλυφθεῖ τό ἀπαίσιο πρόσωπο τῆς πραγματικότητος. Θά ἀποκαλυφθεῖ ἡ κενότης τῶν λόγων τῶν «προφητῶν» τῆς νέας ἐποχῆς. Καί μόνον τότε θά καταστεῖ δυνατόν νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κατάστασις.

Ποιός ὅμως ἔχει τήν τόλμη νά δεῖ τά πράγματα μέ καθαρό βλέμμα; Τοῦτο θά ἐσήμαινε ἀποκάλυψη τοῦ ὅτι ἡ πολιτική ὀρθότης εἶναι μόνον μιά πρόφασις, ἕνα νέφος σκοταδισμοῦ. Καί τότε θά χαθοῦν αὐτοστιγμεί οἱ πολιτικές καρριέρες πού ἔχουν οἰκοδομηθεῖ πάνω σέ αὐτήν.

Τό τρέμουν αὐτό τό ἐνδεχόμενο. Γιά αὐτό καί στρουθοκαμηλίζουν. Γιά αὐτό καί ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τήν πραγματικότητα. Γιά αὐτό καί συνεχίζουν νά βυθίζονται στόν βοῦρκο τους…

Τέσσερα ἄτομα ἔχουν συλληφθεῖ καί ἐναντίον ἕξι ἀκόμη ἔχει σχηματισθεῖ δικογραφία. Νέοι ἄνθρωποι, οἱ περισσότεροι. Μιά 25χρονη φέρεται ὡς ἀρχηγός τῆς σπείρας. Μήπως δέν εἶναι καί αὐτό σύμπτωμα παρακμῆς; Πρόσωπα πού θά μποροῦσαν νά εἶναι δημιουργικές παραγωγικές μονάδες καί βιοπορίζονται ἐκπορνεύοντας ἀκόμη νεώτερα, ἀνήλικα κορίτσια, ἔχοντας κάνει τήν κοκαΐνη ἰδιότυπο «νόμισμα» καί μέσον συναλλαγῶν.

Ἀλλά αὐτή, δυστυχῶς, εἶναι μόνον ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου.

Κεντρικό θέμα