ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Θράσος: Αἴτημα διδασκαλίας τῆς «μακεδονικῆς» …στό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τό γνωστό Κέντρο τῆς Φλωρίνης ἀπαιτεῖ τήν ἔνταξή της στίς σλαβικές γλῶσσες – Ἀπερρίφθη τό αἴτημαἩ – «Ἑστία» ἀποκαλύπτει τό προκλητικό ἔγγραφο – Τήν ὥρα πού τά Σκόπια ἀναθεωροῦν τό Σύνταγμά τους καί ἀναγνωρίζουν «βουλγαρική μειονότητα», ἡ Ἑλλάς ἐξευτελίζεται, ἐλέῳ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου εἰσερχομένων «545» ἔπεσε σάν κεραυνός στό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τό λεγόμενο «Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας στήν Ἑλλάδα» εἶχε τό θράσος νά ζητήσει νά διδάσκεται στό ἀνώτατο αὐτό ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα καί ἡ λεγομένη «μακεδονική» γλῶσσα. Καί ἠμπορεῖ τό αἴτημα νά ἀπερρίφθη, ἀλλά δυστυχῶς τό θέμα δέν ἔληξε. Τό θράσος τῶν ἐκπροσώπων τοῦ «Κέντρου» δεικνύει πολύ χαρακτηριστικῶς, ὅτι ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου ἔχει ἀνοίξει! Ἔχει ἀνοίξει ἀπό τότε πού ὑπεγράφη ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ὁποία ἀνεγνώρισε τήν ὕπαρξη «μακεδονικῆς» ἐθνότητος καί «μακεδονικῆς» γλώσσης. Πρόκειται βεβαίως γιά ἱστορικό ψεῦδος. «Τό τελευταῖο ψεῦδος τοῦ κομμουνισμοῦ», ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Μάρτης. Μιά σλαβοβουλγαρική διάλεκτος ἀνηγορεύθη σέ γλῶσσα καί ἐμεῖς ὡς χώρα τήν ἀναγνωρίσαμε ἐνῷ εὑρέθη δικαστήριο στήν Φλώρινα νά δεχθεῖ τήν δημιουργία «Κέντρου» γιά τήν «καλλιέργειά» της στήν Ἑλλάδα. Διόλου περίεργο πού τό «Κέντρο» αὐτό ἔχει ὑπόσταση ΜΚΟ. Ποτέ δέν εἴδαμε κάτι καλό νά προέρχεται ἀπό ΜΚΟ.

Δέν θά σχολιάσουμε βεβαίως τίς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων τῆς Φλωρίνης πού ἀνεγνώρισαν αὐτό τό «Κέντρο». Τίς ἔχει ἀποδομήσει ἄλλως τε ἡ πρώην Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασιλική Θάνου μέ σχετική ἀρθρογραφία της.

Ἐδῶ θά ἐπικεντρωθοῦμε στό θράσος τῶν Σκοπιανῶν καί τῶν μελῶν αὐτοῦ τοῦ «Κέντρου», διότι ἡ συμπεριφορά τους ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ὑπαρκτές ὅλες οἱ ἀνησυχίες πού ἐπί δεκαετίες ἐξεφράζοντο σχετικῶς μέ τά προβλήματα πού μπορεῖ νά δημιουργήσει τό μόρφωμα πού μᾶς κληροδότησε ἡ διάλυσις τῆς Γιουγκοσλαβίας στά βόρεια σύνορά μας. Ἡ πραγματικότης ὅμως ἔρχεται νά μᾶς ξεπεράσει. Τό θράσος τους ἀποδεικνύεται ἀπύθμενο. Τό ἐπίμαχο ἔγγραφο ὑπογράφει κάποιος Γεώργιος Κωστίδης ὡς Πρόεδρος τοῦ «Κέντρου Μακεδονικῆς Γλώσσας στήν Ἑλλάδα», ὁ ὁποῖος «μέ σεβασμό», ὅπως δηλώνει, ἀπευθύνεται πρός τό Τμῆμα Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καί Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ζητεῖ νά διδάσκεται ἡ «μακεδονική γλῶσσα», ἀναφέροντας συγκεκριμένως:

«Σᾶς ἀπευθυνόμαστε ἀπό τό Κέντρο Μακεδονικῆς Γλώσσας στήν Ἑλλάδα, μιά μή κυβερνητική ὀργάνωση πού ἱδρύθηκε τό 2022. Ἡ αἴτηση τοῦ σωματείου μας ἐγκρίθηκε ἀπό τό Εἰρηνοδικεῖο Φλώρινας στίς 28 Ἰουλίου 2022 καί ἡ ἀπόφαση ἀνακοινώθηκε στό Δελτίο Δικαστικῶν Ἐκδόσεων στίς 7 Νοεμβρίου 2022. Πρωταρχικός σκοπός τοῦ Κέντρου εἶναι ἡ διατήρηση καί καλλιέργεια τῆς μακεδονικῆς γλώσσας στήν Ἑλλάδα. Ἐπί τοῦ παρόντος τό Τμῆμα Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καί ἀνατολικῶν Σπουδῶν προσφέρει σπουδές σέ πέντε βαλκανικές γλῶσσες: βουλγαρικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά καί τουρκικά.

»Πιστεύουμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή ἡ μακεδονική γλῶσσα νά προστεθεῖ σέ αὐτόν τόν κατάλογο. Δεδομένου ὅτι τό ἑλληνικό κράτος ἔχει ἀναγνωρίσει τή μακεδονική γλῶσσα θεωροῦμε ὅτι τό τελευταῖο ἐμπόδιο ἔχει πλέον ἀρθεῖ.

»Ἡ προσθήκη τῆς μακεδονικῆς γλώσσας θά κάνει ἀκόμα πιό πλούσιο τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Τμήματος καί θά προσελκύσει τόσο τούς ἐγχώριους ὅσο καί τούς ἀλλοδαπούς φοιτητές.

»Μιά ἀντιπροσωπεία ἀπό τόν ὀργανισμό μας θά ἤθελε νά συναντηθεῖ μαζί σας καί τό Τμῆμα σας γιά νά συζητηθεῖ περαιτέρω ἡ πρόταση αὐτή».

Νά σχολιάσουμε κάτι; Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι «τό ἑλληνικό κράτος ἔχει ἀναγνωρίσει τήν μακεδονική γλῶσσα.» Μέ τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Καί ἤδη, δυστυχῶς, τό ζήτημα αὐτό ἔχει ἐκτοπισθεῖ ἀπό τήν πολιτική ἀτζέντα, ἀφοῦ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπέφυγε νά ἐπαναδιαπραγματευθεῖ τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἄν καί πρό τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2019 διεβεβαίωνε ὅτι θά τό ἔπραττε. Ἐκ τῶν ὑστέρων «ἀνεκάλυψε» ὅτι τό «κράτος ἔχει συνέχεια». Δέν εἶναι ὅμως συνέχεια τοῦ Κράτους ἡ ἀνοχή στήν παραποίηση τῆς ἱστορίας πρός καπηλεία τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καί στήν προσπάθεια νά «καλλιεργηθοῦν» στήν Ἑλλάδα γλωσσικά ἰδιώματα ἀνυπόστατα. Ἡ Βουλγαρία ἐπέμεινε καί ἐπέτυχε νά ἀναγνωρισθεῖ βουλγαρική μειονότης στά Σκόπια. Ἐμεῖς ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὑπνώττουμε.

Κεντρικό θέμα