Θά ρυθμίσουν τήν αὐτοδυναμία ὁ Μεχμέτ, ὁ Ἀλῆ καί ἡ Ἐμινέ;

Στήν Βουλή τό ἄρθρο τῆς «Ἑστίας» γιά τούς ἀλλοδαπούς τῆς Α΄ Ἀθηνῶν – Ἐρώτησις Κικίλια

ΘΥΕΛΛΑ προκάλεσαν οἱ ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» ἀναφορικῶς μέ τό ζήτημα τῆς ἀλλοιώσεως τῆς συνθέσεως τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος δι’ ἀθρόων χορηγήσεων ὑπηκοότητος σέ ἀλλοδαπούς. Καί ὅμως, ἡ Κυβέρνησις τηρεῖ μέχρι στιγμῆς αἰδήμονα σιγή, ἐνῶ τό ζήτημα προσλαμβάνει διαστάσεις φθάνοντας στήν Βουλή, ὅπου σχετική ἐρώτηση κατέθεσε ὁ βουλευτής Βασίλης Κικίλιας. Τήν ἴδια στιγμή, τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν συνεχίζει «ἀθορύβως» τήν δουλειά του, ἐνῶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Ἀλέξης Χαρίτσης ἀρκεῖται νά προβαίνει σέ δηλώσεις περί τῆς ἑτοιμότητος τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ νά διεξαγάγει ἐκλογές ἀκόμη καί τόν Μάιο. Φυσικά καί τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν πρέπει νά εἶναι ἕτοιμο γιά τίς ἐκλογές, ἀλλά ταυτοχρόνως πρέπει νά ἐγγυᾶται ὅρους ἀδιαβλήτου γιά αὐτές. Καί τοῦτο σημαίνει, μεταξύ ἄλλων, κανονική καταγραφή τῶν δικαιουμένων –ἠθικῶς καί νομικῶς– νά ψηφίζουν.

Τώρα ὅμως ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ὅτι ἡ Κυβέρνησις προκρίνει τήν ὁμάδα ἐκείνη πού θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ τελευταία. Πολιτογραφεῖ κατά προτεραιότητα κάποιους Ἀλῆ, κάποιους Οὐαχάμπ καί κάποιες Ἐμινέ. Ἀπό 14.178 πού ἦσαν τό 2015 οἱ ἀποδόσεις ἰθαγενείας, ἐκτοξεύθηκαν στίς 33.487 τό 2016 καί στίς 34.814 τό 2017. Τήν σειρά τους περιμένουν ἀκόμη 49.711!

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ διαδικασία γιά τήν θεσμοθέτηση τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων δολιχοδρομεῖ. Ἡ Κυβέρνησις ἀνακαλύπτει καθημερινῶς νέα ἐμπόδια γιά νά τήν καθυστερήσει καί νέα τεχνάσματα γιά νά ἐξαλείψει τήν ἐπίπτωσή της στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα· ἐνῶ ὁ Ἀλῆ καί ἡ Ἐμινέ θά ἔχουν ψῆφο πού ἐνδεχομένως θά κρίνει τήν αὐτοδυναμία. Μαζί μέ τήν ἀπάντηση πού πρέπει νά δώσει στήν ἐρώτηση τοῦ κ. Κικίλια, ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν θά πρέπει νά δώσει καί ἐξηγήσεις γιά τήν κυβερνητική ἐμπάθεια ἔναντι τῶν Ἑλλήνων. Καί ἰδίως τῶν Ἀποδήμων.

Τούς ἐχθρεύεται ἄραγε, ἐπειδή ἔφυγαν καί δέν θά τῆς πληρώνουν φόρους γιά νά χρηματοδοτεῖ τό σπάταλο κομματικό κράτος πού οἰκοδομεῖ; Ἤ μήπως τά αἴτια εἶναι βαθύτερα; Στό κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, ὁ Ἀλῆ καί ἡ Ἐμινέ οὐδόλως σκοτίζονται γιά τό ἄν ἐδόθησαν τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Ἔθνους μας στούς Σκοπιανούς. Γιά αὐτούς, τό τί σημαίνει Μακεδονία ὑπερβαίνει τό γνωσιολογικό τους ἐπίπεδο. Στήν Οὐαγκαντούγκου τῆς Ἀφρικῆς δέν εἶχαν οὔτε Ἀριστοτέλη οὔτε Μέγα Ἀλέξανδρο…

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, ὅπως ἐπισημαίνει στήν ἐρώτησή του ὁ κ. Κικίλιας, παίζει ρόλο καί ἡ χρονική συγκυρία. Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἐπιταχύνει τίς διαδικασίες στίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν; Τονίζει σχετικῶς στήν ἐρώτησή του ὁ βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας:

«Σύμφωνα μέ δημοσιεύματα στόν Τύπο, ἡ κυβέρνηση φέρεται νά προωθεῖ νομοσχέδιο πού δίνει δικαίωμα ψήφου σέ ἀλλοδαπούς πού θά ἔχουν ἀποκτήσει τήν ἑλληνική ἰθαγένεια μέ διαδικασίες ἐξπρές, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν ἐρωτήματα τόσο γιά τήν ἐπιλογή ὅσο καί γιά τόν χρόνο τῶν κριτηρίων ἀπόδοσης.

Τό ζήτημα τῆς ἀπόδοσης ἰθαγένειας εἶναι ἰδιαίτερης σημασίας καί ἀπαιτεῖ προσεκτικούς χειρισμούς ἀπό τήν Πολιτεία, ἡ ὁποία ὀφείλει νά ἐξετάσει προσεκτικά ὅλες τίς παραμέτρους. Ἐρωτηματικά προκαλεῖ ὁ χρόνος ἀνακοίνωσης αὐτῆς τῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας, εἰδικά ὅταν διακηρυγμένος στόχος της εἶναι ἡ ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν πολιτογράφησης χιλιάδων αἰτούντων.

Δέν εἶναι τουλάχιστον κομψό τέτοιες ἀλλαγές νά ἐξαγγέλλονται καί νά ἐφαρμόζονται ἐνῶ ἐπίκεινται ἐκλογές. Ἡ διαδικασία ἀπόδοσης ἰθαγένειας ἀποτελεῖ κορυφαία πράξη καί δέν πρέπει ἐπ’ οὐδενί νά ἐντάσσεται σέ κομματικούς σχεδιασμούς ἤ νά ἐκλαμβάνεται ὡς μέρος τους.

Σύμφωνα μέ ὅσα ἀναφέρονται στά δημοσιεύματα, ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἐγγράψει ἤδη στούς ἐκλογικούς καταλόγους τῆς Α΄ Ἀθηνῶν 43.000 ἀλλοδαπούς ψηφοφόρους, ἐνῶ ἀρνεῖται πεισματικά τό αἴτημα τῆς ψήφου τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων.

Ἐρωτᾶται ὁ κ. Ὑπουργός,

Πότε ἀκριβῶς σκοπεύει ἡ Κυβέρνηση νά καταθέσει στή Βουλή τίς ἀλλαγές γιά τήν ἀπόδοση τῆς ἰθαγένειας;

Ποιοί θά εἶναι οἱ νέοι ὅροι πολιτογράφησης;

Μέ τά νέα κριτήρια, πόσοι νέοι αἰτοῦντες ὑπολογίζεται ὅτι θά λάβουν τήν ἰθαγένεια;

Πόσες εἶναι οἱ νέες ἐγγραφές στούς ἐκλογικούς καταλόγους τῆς Α΄ Ἀθηνῶν ἀπό ψηφοφόρους πού ἀπέκτησαν πρόσφατα τήν ἑλληνική ἰθαγένεια; Ἄν τά δημοσιεύματα εὐσταθοῦν, μέ ποιό κριτήριο ἐπιλέχθηκε νά ἀλλάξει ἄρδην τό ἐκλογικό σῶμα τῆς Α΄ Ἀθηνῶν;».

Πράγματι, ἡ Α΄ Ἀθηνῶν, ὅπως ἄλλωστε ἐπεσήμανε ἡ «Ἑστία», εἶναι μία κομβική περιφέρεια γιά τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα. Καί ἐκεῖ ἔχουν συγκεντρωθεῖ 43.000 νέοι ψηφοφόροι, ἐπί 50.000 ἤ 60.000 συνόλου πολιτογραφηθέντων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Τούς ἀριθμούς αὐτούς ἐπιβεβαιώνουν κύκλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν, ἐπίσης, ὅτι ἀπό τούς 43.000 τῆς Α΄ Ἀθηνῶν μόνον (!) τά 2/3 εἶναι ἀλλοδαποί καί οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες μαθητές πού ἔφθασαν στήν ἡλικία πού τούς δίδει δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν.

Ὅ,τι καί νά λέγουν, ὅμως, οἱ πολιτικοί ἤ ὑπηρεσιακοί παράγοντες, ἡ οὐσία εἶναι μία. Ἡ αὐτοδυναμία τῆς Κυβερνήσεως πού θά προκύψει ἀπό τίς προσεχεῖς ἐκλογές θά κριθεῖ γιά λίγες χιλιάδες ψήφων. Αὐτό, τουλάχιστον, ὑποδεικνύουν τά εὑρήματα τῶν δημοσκοπήσεων τῶν τελευταίων μηνῶν. Μέ ποιό, λοιπόν, ἠθικό δικαίωμα ἡ Κυβέρνησις προσμετρᾶ στήν διαμόρφωση τοῦ ἀποτελέσματος τήν ψῆφο κάποιων ἀλλοδαπῶν πού ἔφθασαν ἐδῶ –Κύριος οἶδε μέ τί εἴδους διαδικασίες– καί ὄχι τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων;

Κεντρικό θέμα