Θά ἀναγνωρίσει αὔριο ὁ Ἄρειος Πάγος «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης»;

Τήν Παρασκευή ἐκδικάζεται ἡ ἀναίρεσις τῶν συλλόγων τῆς μειονότητος μετά τίς ἀπορριπτικές ἀποφάσεις τῶν Ἐφετείων

ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ non paper ἕξι σημείων πού διένειμε χθές ἡ τουρκική προεδρία γιά νά κατηγορήσει τήν χώρα μας ὅτι τάχα δυναμιτίζει μέ ἐνέργειές της τίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κρατῶν, ἐξαπέλυε μεταξύ ἄλλων ἐπίθεση στήν Ἑλλάδα καί τίς ΗΠΑ γιά τήν διεξαγωγή κοινῶν στρατιωτικῶν ἀσκήσεων στήν Θράκη. Ἀνεφέρετο στίς πρόσφατες ἀσκήσεις μέ τάνκς νέας τεχνολογίας ὑπό τό βλέμμα τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΣ Χαράλαμπου Λαλούση. Ἡ γείτων ἠνωχλήθη σφόδρα γιατί σύμφωνα μέ τίς ἀπόψεις της, στήν Θράκη «διαβιοῖ τουρκική μειονότητα» καί δῆθεν αἰσθάνεται ἀπειλούμενη ἀπό τούς στρατούς καί τίς ἀσκήσεις. Γιατί ὑπογραμμίζουμε τό σημεῖο αὐτό ἀπό τό non paper τῆς Τουρκικῆς Προεδρίας; Διότι αὔριο, συμφώνως πρός πληροφορίες, θά πραγματοποιηθεῖ μία ἰδιαιτέρως κρίσιμη συνεδρίασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τήν ὥρα πού ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά ἑτοιμάζει τίς βαλίτσες του γιά τόν Ἕβρο (θά μεταβεῖ ἐκεῖ τό Σάββατο), τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο τῆς χώρας θά συνεδριάζει γιά νά ἀποφασίσει ἐάν θά κάνει δεκτή τήν ἀναίρεση καί θά ἀναγνωρίσει μέ τό αὐτό ὄνομα τήν αὐτοαποκαλούμενη «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης». Πρόκειται γιά τήν δεύτερη φορά πού ἡ Ὁλομέλεια συνεδριάζει γιά τό θέμα αὐτό. Τήν πρώτη ἀπέρριψε τήν ἀναίρεση μέ συνέπεια τά μέλη τοῦ συλλόγου νά καταθέσουν προσφυγή στό Διεθνές Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὅπου καί ἐδικαιώθησαν λόγω τῶν κενῶν πού ὑπῆρχαν τότε στήν ἑλληνική νομοθεσία. Τό Δικαστήριο ἀξιολόγησε ἄν ἐκπληροῦται τό δικαίωμα στήν ἄσκηση τοῦ συνεταιρίζεσθαι καί ἠγνόησε ζητήματα δημοσίας τάξεως καί ἐθνικῆς ἀσφαλείας, πού ἔθεσε ὑπ’ ὄψιν του ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία. Μετά τήν ψήφιση τοῦ νόμου 4491/2017 ἐπί Ὑπουργίας Σταύρου Κοντονῆ μέ τίς ὁποῖες ἐτροποιήθη τό ἄρθρο 758 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας, ἐκαθιερώθη νέος τύπος αἰτήσεων ἀναγνωρίσεως σωματείων ἤ διοικητικῆς ἐπανεξετάσεως. Ἀκόμη καί ἐπανάληψις διαδικασίας ἐνώπιον τῶν ἁρμοδίων ἑλληνικῶν δικαστηρίων ὅταν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπόφασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἐν πλήρει συμφωνίᾳ μέ τό Σύνταγμα καί τό Διεθνές Δίκαιο οἱ ἀνωτέρω διατάξεις προβλέπουν ὅτι τό παραδεκτό τῆς αἰτήσεως ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας καθορίζεται βάσει τῶν περιορισμῶν τοῦ ἄρθρου 11 παράγραφος 2 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Δηλαδή τούς περιορισμούς πού ἀφοροῦν πρωτίστως τήν προστασία τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας, τῆς δημοσίας τάξεως, τήν πρόληψη τῆς ἐγκληματικότητος, τήν προστασία τῆς ὑγείας καί τῶν ἐλευθεριῶν τρίτων. Ἐπίσης τό παραδεκτό τῶν αἰτήσεων ἐπαναλήψεως τῆς διαδικασίας καθορίζεται μέ βάση τίς ὑποχρεώσεις πού ἀπορρέουν ἀπό Διεθνεῖς Συνθῆκες στίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς εἶναι συμβαλλόμενο μέρος συμπεριλαμβανομένης καί τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης πού ἀναγνωρίζει τήν μειονότητα ὡς «μουσουλμανική». Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, ἡ ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου σέ ἐποχή ἑλληνοτουρκικῆς κρίσεως ἔχει τεράστιο ἐνδιαφέρον γιατί: Πρῶτον, κρίνεται μέ βάση τήν νέα νομοθεσία ὁ θρησκευτικός ἤ ὁ ἐθνικός χαρακτήρας τῆς μειονότητος. Ὁ συλλογικός αὐτοπροσδιορισμός σέ ἐπίπεδο σωματείων θά ἀξιοποιηθεῖ σέ γενικώτερο ἐπίπεδο ἄν γίνει ἀποδεκτός. Δεύτερον, κατ’ ἐπέκτασιν, ἀξιολογεῖται ἐμμέσως καί ἡ ἰσχύς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Καί εὔλογα ἀναρωτιέται κανείς: Θά ἀρχίσει νά ἀναθεωρεῖται ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης μέ ἀπόφαση ἀνωτάτου ἑλληνικοῦ δικαστηρίου;

Τρίτον, κρίνονται ἐμμέσως μία σειρά ἀπό δευτερεύοντα πλήν οὐσιαστικά θέματα. Τυχόν ἀναγνώρισις τῆς Ἑνώσεως ὡς «τουρκικῆς» θά ἀνοίξει τήν ὄρεξη σέ κάποιους νά θέσουν θέματα τουρκικῶν ἐπιγραφῶν στά δημόσια κτίρια, τουρκικῆς ὡς ἐπισήμου δεύτερης γλώσσης στήν Θράκη κ.ο.κ. Γιά τήν ἱστορία: Ἡ Θράκη ἐνσωματώθηκε στήν ἑλληνική ἐπικράτεια πρίν ἀκριβῶς ἑκατό χρόνια, στίς 14 Μαΐου 1920. Φέτος ἑορτάσθησαν τά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἐσνωμάτωσή της.

Κεντρικό θέμα