Tέλος στίς ἀναστολές συμβάσεων μετά τό ἔλλειμμα μαμμούθ τῶν 18,2 δισ. εὐρώ!

Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά σταματήσει νά καταβάλλει τίς μισθοδοσίες ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί λοιπά ἐπιδόματα – Ἐπιχείρησις ἀποσωληνώσεως τῆς οἰκονομίας

ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΑΚΟ τέλος τῶν ἀναστολῶν συμβάσεων ἐργασίας ἀκόμη καί ἀπό τόν ἑπόμενο μῆνα ὁδηγοῦν τά περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια γιά μέτρα στηρίξεως, ἀλλά κυρίως ἡ ἀνησυχία τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου νά μήν ξεπεράσει τό ἔλλειμμα τό 3,8% τοῦ ΑΕΠ –ὅπως προβλέπει ὁ Προϋπολογισμός– τήν ὥρα πού τό 2020 ἔκλεισε μέ ἔλλειμμα μαμμούθ 18,2 δισ. εὐρώ. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καί τήν ἐπαναλειτουργία τῆς ἀγορᾶς, θά ἀξιολογηθεῖ ἡ παράτασις μέτρων τύπου ἀποζημιώσεων εἰδικοῦ σκοποῦ τόν Φεβρουάριο, ἀναφέρουν πηγές τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου. Συγκεκριμένως, ἀφήνουν ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο ἀπό τόν ἑπόμενο μῆνα οἱ ἀναστολές συμβάσεων νά ἀφοροῦν ἀποκλειστικῶς τίς κλειστές ἐπιχειρήσεις καί ὄχι τούς πληττομένους κλάδους τῆς οἰκονομίας. Στήν ἴδια λογική κινεῖται καί ἡ ἀπόφασις νά μήν ὑπάρξει «πάγωμα» στήν πληρωμή τοῦ ΦΠΑ γιά τόν μῆνα Ἰανουάριο, ὅπως συνέβη τόν περασμένο Νοέμβριο καί ὅπως ἀνέμενε ἡ ἀγορά.

Δέν ἀποκλείεται νά ἐπανέλθει τό μοντέλο πού ἴσχυε πρίν ἀπό τό δεύτερο lockdown, ἤτοι νά ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς τούς ἐργαζομένους σέ ἐπιχειρήσεις-ἐργοδότες τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, τῶν ὁποίων συνεχίζεται ἡ ἀναστολή λειτουργίας τους μέ ἐντολή δημοσίας ἀρχῆς καί προέρχονται ἀπό τούς κλάδους τοῦ τουρισμοῦ, ἐποχικῆς ἤ μή λειτουργίας, τῶν ἀεροπορικῶν καί ἀκτοπλοϊκῶν μεταφορῶν, τῶν χερσαίων μεταφορῶν ἐπιβατῶν, τοῦ ἐπισιτισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἀθλητισμοῦ καθώς καί κάθε ἄλλου κλάδου πού πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, ὅπως θά καθορισθοῦν μέ νέα ἀπόφαση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Τό μόνο βέβαιον, ὅτι παρά τό γεγονός ὅτι τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπισημαίνει ὅτι θά ὑπάρχει στήριξις τριῶν ἤ τεσσάρων μηνῶν στήν οἰκονομία ἀναλόγως πρός τήν πορεία τῶν ἐμβολιασμῶν, οἱ παρεμβάσεις θά εἶναι πιό στοχευμένες, δέν θά ἔχουν ὁριζόντιο χαρακτῆρα καί θά ἀφοροῦν ἐκείνους πού εὑρίσκονται σέ δυσμενέστερη θέση συγκριτικῶς πρός τούς ὑπολοίπους.

Τό σχέδιο τῶν μέτρων στηρίξεως δέν ἔχει ὁριστικοποιηθεῖ καί θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τίς ἐξελίξεις στήν ὑγειονομική κρίση, τήν πορεία τῆς οἰκονομίας καί τίς ἀνάγκες πού ὑπάρχουν. Βασικώτερος λόγος εἶναι ἐάν ὑπάρξει ἕνα τρίτο lockdown, ἐνῶ κάθε κίνησις πρέπει νά γίνεται τήν κατάλληλη χρονική στιγμή. Τό στίγμα τῆς νέας κυβερνητικῆς στρατηγικῆς ὅσον ἀφορᾶ τήν διαχείριση τῶν παρενεργειῶν τῆς πανδημίας ἔδωσε ἀνώτατος παράγων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τονίζοντας ὅτι «φέτος θά εἶναι καλύτερη χρονιά ἀπό ὅ,τι τό 2020, θά εἶναι μία χρονιά πού χρειάζεται μέτρο γιά νά μπορέσουμε νά διαχειριστοῦμε τή μετάβαση ἀπό μία περίοδο πού τό κράτος ἔπρεπε νά στηρίξει τή δραστηριότητα τῶν ἐπιχειρήσεων καί νά κρατήσει τίς θέσεις ἐργασίας ζωντανές σέ μία περίοδο πού τό κράτος θά πρέπει νά περάσει στή στήριξη τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας».

Καί προσέθεσε: «Εἶναι μία φάσις πού ἀπαιτεῖ πολύ μεγάλη αὐτοσυγκράτηση καί μία ἀλλαγή ὀπτικῆς γωνίας».

Ὅσον ἀφορᾶ τά δημοσιονομικά περιθώρια παρεμβάσεων καί στηρίξεως τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν θέσεων ἐργασίας γιά τό 2021, ἐξετίμησαν πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ πώς τά 7,5 δισ. εὐρώ πού ἔχουν προϋπολογισθεῖ «μαζί μέ κάποια ἐλευθερία πού μᾶς δίνουν τά φορολογικά ἔσοδα εἶναι πιθανό νά ἐπαρκοῦν» γιά τό 2021. Ἐπεσήμαναν πώς «θά δοῦμε τί θά γίνει στήν πορεία» καί ἐξήγησαν πώς ὑπάρχουν μέτρα πού εἶναι φορολογικοῦ χαρακτῆρος καί μποροῦν νά ἀντισταθμιστοῦν μέ φορολογικά ἔσοδα τά ὁποῖα θά ἔρθουν ἄν ἡ οἰκονομία ἐξελιχθεῖ καλύτερα.

Οἱ δημοσιονομικές ἐπιδόσεις τῆς χώρας τό 2020 ἦταν μαλύτερες τῶν προβλέψεων κατά 1,5 δισ. εὐρώ. Μπορεῖ ἡ χρονιά νά ἔκλεισε μέ πρωτογενές ἔλλειμμα 18,198 δισ. εὐρώ, ἀλλά ὁ ἀναθεωρημένος στόχος προέβλεπε πρωτογενές ἔλλειμμα 19,624 δισ. εὐρώ. Ἡ θετικότερη τοῦ ἀναμενομένου ἐπίδοσις ὀφείλεται πρῶτον στό γεγονός ὅτι οἱ φορολογούμενοι φέρονται νά ἔχουν πληρώσει τίς ὑποχρεώσεις τους τόν Δεκέμβριο ἐνῶ εἰσπράχθηκαν καί 644 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τά ANFAs καί τά SMPs, ποσόν πού δέν εἶχε προϋπολογισθεῖ ἀρχικῶς. Ἡ θετική ἀπόκλισις τῶν 1,5 δισ. εὐρώ ἔναντι τοῦ ἀναθεωρημένου στόχου προῆλθε τόσο ἀπό τό σκέλος τῶν δαπανῶν ὅσο καί ἀπό τό σκέλος τῶν ἐσόδων. Τά καθαρά ἔσοδα τοῦ κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ ἀνῆλθαν στά 47,361 δισ. εὐρώ ἔναντι στόχου 46,454 δισ. εὐρώ μέ θετική ἀπόκλιση 906 ἑκατ. εὐρώ ἐνῶ οἱ δαπάνες περιορίσθηκαν στά 70,169 δισ. εὐρώ ἔναντι στόχου 70,774 δισ. εὐρώ μέ συγκράτηση 605 ἑκατ. εὐρώ. Ἀκόμη καί τά φορολογικά ἔσοδα ἐκινήθησαν σέ ὑψηλότερα ἔναντι τοῦ ἀναθεωρημένου στόχου καί διεμορφώθησαν στά 43,254 δισ. εὐρώ ἔναντι στόχου 42,781 δισ. εὐρώ. Τά φορολογικά ἔσοδα τοῦ Δεκεμβρίου ἀνῆλθαν στά 4,119 δισ. εὐρώ καί ἦταν μειωμένα κατά μόλις 43 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι τοῦ ἀρχικοῦ στόχου, κάτι πού συνιστᾶ θετική ἔκπληξη καθώς μόνο ἀπό τήν παράταση τῶν τελῶν κυκλοφορίας εἶχαν δημιουργηθεῖ οἱ προϋποθέσεις γιά σημαντική ὑστέρηση ἐσόδων. Συμφώνως πρός τόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Οἰκονομικῶν «τό καλύτερο τοῦ ἀναμενομένου ἀποτέλεσμα διευκολύνει τήν ἄσκηση τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς τό 2021, ἐπιβεβαιώνοντας ἔμπρακτα τήν ἐμπιστοσύνη γιά τήν ἀσκούμενη δημοσιονομική πολιτική πού ἀπολαμβάνει ἡ χώρα μας στίς διεθνεῖς ἀγορές καί σέ σχέση μέ τούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἐμπιστοσύνη πού ἀντανακλᾶται καί στά συγκριτικά χαμηλά ἐπιτόκια δανεισμοῦ πού ἀπολαμβάνουν στίς διεθνεῖς ἀγορές τά ἑλληνικά ὁμόλογα». Πάντως πρίν ἀπό τήν ἀναθεώρηση τοῦ στόχου, τό δεκάμηνο Ἰανουαρίου-Ὀκτωβρίου, τό ἔλλειμμα εἶχε διαμορφωθεῖ σέ 13,442 δισ. εὐρώ, δηλαδή ἦταν σχεδόν 14 φορές ὑψηλότερο ἀπό τόν στόχο γιά ἔλλειμμα 987 ἑκατ. εὐρώ…

Κεντρικό θέμα