Τά Σκόπια μᾶς ζητοῦν πινακίδες πρός «Βόρειο Μακεδονία»

Καί σχολεῖο «μακεδονικῆς» στήν Ἔδεσσα – Βέτο ἀπό τόν κ. Τζιτζικώστα

ΘΕΜΑ χρόνου ἦταν νά ζητήσουν οἱ Σκοπιανοί ἀλλαγές ἀπό τήν Ἑλλάδα ὡς πρός τήν νέα ὀνομασία τῆς χώρας τους. Τήν ὥρα πού ὁ ἡγέτης τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς γείτονος Κρίστιαν Μιτσκόσκυ εὐθαρσῶς δηλώνει ὅτι σέ περίπτωση πού ἀναλάβει τήν ἐξουσία θά ἀκυρώσει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, οἱ Σκοπιανοί ἀπαιτοῦν τώρα νά ἀλλάξουμε τίς πινακίδες σημάνσεως στούς δρόμους τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ὥστε νά ἀναγράφουν τό νέο ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία».

Ὁ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας Ἀπόστολος Τζιτζικώστας ἀπέρριψε μέ κατηγορηματικό τρόπο τό ἐνδεχόμενο ἀλλαγῆς τῶν πινακίδων ἀπό Σκόπια σέ «Βόρειο Μακεδονία». «Ὅσο εἶμαι Περιφερειάρχης, οἱ πινακίδες στούς δικούς μας δρόμους θά γράφουν Σκόπια» δήλωσε. Μάλιστα κατέστησε σαφές ὅτι ἀκόμη καί ἐάν τοῦ ἀσκηθοῦν πιέσεις δέν πρόκειται νά ὑποκύψει. Οἱ πινακίδες στούς κεντρικούς δρόμους τῶν μακεδονικῶν πόλεων ἀναγράφουν Σκόπια, ὄνομα πού ὡς γνωστόν παραπέμπει στήν πόλη, καί ὄχι στό κράτος. Ὁ Περιφερειάρχης προσέθεσε ὅτι ἐάν αὐτές ἀλλάξουν, τότε θά ἀναγράφονται τά ὀνόματα τῶν πόλεων, ὅπως Γευγελή καί Μοναστήρι, καί σέ καμμία περίπτωση «Βόρειος Μακεδονία» πού ἀξιώνουν οἱ Σκοπιανοί.

Ἀντίστοιχη ἄποψη μέ τόν κ. Τζιτζικώστα ἔχει καί ὁ ἀντιπεριφερειάρχης Φλωρίνης Γιάννης Κιοσσές, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι τό τελευταῖο πρᾶγμα πού ἐνδιαφέρει τήν ἑλληνική Κυβέρνηση εἶναι ἡ ἀλλαγή τῶν πινακίδων. Μάλιστα προσέθεσε μέ νόημα ὅτι ἡ σκοπιανή Κυβέρνησις εἶναι ἐκείνη πού ὀφείλει νά κάνει πολλές ἀλλαγές καί σέ περίπτωση πού τίς ὑλοποιήσει τότε τό ἁρμόδιο ἑλληνικό Ὑπουργεῖο θά ἀλλάξει καί τίς πινακίδες. Ἡ ἀλλαγή τῶν σημάνσεων στούς δρόμους εἶναι ἁρμοδιότης τοῦ Ὑπουργείου Μεταφορῶν, ὡστόσο στήν συγκεκριμένη περίπτωση τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν εἶναι ἐκεῖνο πού θά ἐγκρίνει ἐάν καί πότε θά τοποθετηθοῦν οἱ νέες, πού τόσο πολύ ἐπιθυμοῦν οἱ γείτονες.

Ἐκτός ἀπό τίς πινακίδες στούς δρόμους, οἱ Σκοπιανοί θέλουν διακαῶς νά εἰσαγάγουν τήν διδασκαλία τῆς «μακεδονικῆς γλώσσης» στήν ἑλληνική κοινωνία. Τόν Νοέμβριο τοῦ 2018 ἱδρύθηκε στήν Ἀριδαία ἡ φιλοσκοπιανή Μή Κυβερνητική Ἑταιρεία «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης τῆς Μητρικῆς Γλώσσας» μέ τόν διακριτό τίτλο «Κρστε Μισίρκωφ». Βασικό μέλημα τῶν μελῶν τῆς ΜΚΟ εἶναι νά ἱδρύσουν «φροντιστήρια» σέ διάφορες πόλεις τῆς Μακεδονίας. Ὁ πρόεδρος τῆς ΜΚΟ, Νικόδημος Τσαρκνιᾶς, ἀποσχισθείς ἱερεύς, κατέθεσε προσφάτως πρόταση στήν Πρωτοβάθμια Σχολική Ἐπιτροπή Ἐδέσσης νά τῆς παραχωρήσει αἴθουσα σχολείου προκειμένου νά ἀρχίσει ἡ παράδοσις μαθημάτων τῆς «μακεδονικῆς γλώσσης». Ἤδη στήν Ἀριδαία λειτουργεῖ ἀντίστοιχο τμῆμα, ἀλλά μέ ἰσχνή συμμετοχή τῶν πολιτῶν. Ἐκτός ἀπό τόν Τσαρκνιά τῆς ΜΚΟ ἡγεῖται καί ἡ Εὐγενία Νατσουλίδου, πρώην ἐκπρόσωπος τῆς σκοπιανῆς ὀργανώσεως «United “Macedonian” Diaspora». Ἡ ὀργάνωσις ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἐφαρμόσει τήν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν τοῦ 1923, ἡ ὁποία προβλέπει «τήν παροχή εὐκολιῶν γιά τήν διδασκαλία ἄλλων γλωσσῶν πέραν τῆς ἑλληνικῆς στά σχολεῖα τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης». Ὁ Τσαρκνιᾶς στήν ἐπιστολή πρός τήν ἁρμοδία ἐπιτροπή τῆς πόλεως ὑπεστήριξε ὅτι τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται σέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων, δημοτῶν τῆς Ἐδέσσης, θά γίνεται μέσω τοῦ διαδικτύου καί θά εἶναι δωρεάν. Ὅμως ὁ Τσαρκνιᾶς προνόησε καί ὑπέγραψε τό αἴτημα μέ τό κοσμικό ὄνομά του, Νικόλαος, ἀφοῦ ἔχει ἀποσχηματισθεῖ, ἀλλά συνεχίζει παρανόμως νά φορᾶ τά ράσα καί νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἀρχιμανδρίτης. Τό αἴτημα τῆς φιλοσκοπιανῆς ὀργανώσεως δέν ἔγινε ἀποδεκτό ἀπό τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καί πλέον ἀναμένεται νέα «κροῦσις» τῆς ΜΚΟ σέ ἄλλες πόλεις τῆς Μακεδονίας.

Κεντρικό θέμα