Τά 30 μεγάλα «ρουσφέτια» πού δείχνουν πρόωρες ἐξελίξεις

Ἀποκαλύπτουμε ὅλο τό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ὑφαρπαγή τῆς ψήφου

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «χαρτί» του ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως βάζει στό τραπέζι ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀλέξης Τσίπρας. Ἕνα χαρτί μέ τό ὁποῖο τά παίζει «ὅλα γιά ὅλα», μοιράζοντας αὐξήσεις σέ μισθούς, δίδοντας παροχές, ἐπιδόματα καί ἀναδρομικά, τάζοντας χιλιάδες προσλήψεις καί «κλείνοντας τό μάτι» σέ ἀρκετούς ἐπαγγελματικούς κλάδους. Εἶναι σαφές ὅτι τά «δῶρα» τῆς Κυβερνήσεως ἔχουν κοινωνική στόχευση, ἐκκινοῦν ἀπό τούς πιό ἀδύναμους καί ἐπεκτείνονται στρατηγικῶς σέ συγκεκριμένες κατηγορίες καί κλάδους οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στήν μεγάλη δεξαμενή τῶν ἐν δυνάμει ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Κεντρική ἰδέα τοῦ σχεδίου προφανῶς, νά ἀνακτήσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τήν χαμένη δυναμική του ἐπενδύοντας ἐπικοινωνιακά σέ παροχές καί ἀποκομίζοντας ὀφέλη ἀπό τά ρουσφετολογικά «δωράκια». Αὐτή ἡ στρατηγική στήν ὁποία ἐπενδύει ἡ Κυβέρνησις ἔχει ξεκινήσει μεθοδευμένα ἐδῶ καί ἕνα μέ ἐνάμιση χρόνο, μέ σειρά ρυθμίσεων, ἐνῶ τώρα εἰσέρχεται στήν κυρία φάση σχεδιασμοῦ της. Ἤδη ἐψηφίσθη ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀναδρομικῶν στούς δημοσίους λειτουργούς, ἐνῶ ἐξηγγέλθησαν διά στόματος Πρωθυπουργοῦ χιλιάδες προσλήψεις. Ἀπό τήν προσεχῆ ἑβδομάδα ξεκινᾶ ἡ κατάθεσις νομοσχεδίων καί μεμονωμένων διατάξεων στήν Βουλή, μέ τίς ὁποῖες θά ἀρχίσουν νά ὑλοποιοῦνται οἱ ἐξαγγελίες πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν Κυβέρνηση καί εἰδικῶς αὐτές πού ἔγιναν ἀπό τό βῆμα τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τό ἀποκορύφωμα θά ἔλθει μέ τήν διανομή κοινωνικοῦ μερίσματος σέ εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες καί μέ τήν ἀκύρωση ἐφαρμογῆς τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις, σημεῖο στό ὁποῖο συγκλίνουν ὅλες οἱ πληροφορίες.

Τά 30 μεγάλα «ρουσφέτια» εἶναι τά ἑξῆς:

1. 33.000 προσλήψεις τήν ἑπομένη διετία σέ Παιδεία,Ὑγεία καί εὐρύτερο Δημόσιο τομέα.

2. Μείωσις εἰσφορῶν ἀπό τό 20% στό 13,33% γιά 250.000 ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί ἀγρότες.

3. Καταβολή ἀναδρομικῶν σέ ἐνστόλους, πανεπιστημιακούς καί ἰατρούς.

4. Μή ἐφαρμογή τῶν μειώσεων στίς συντάξεις. Κερδισμένοι θά εἶναι τουλάχιστον 900.000 συνταξιοῦχοι, πού ἄν ἐφηρμόζετο τό μέτρο θά εἶχαν ἀπώλειες ἕως 18% (ἐξ αἰτίας τῆς προσωπικῆς διαφορᾶς).

5. Ἐπιδότησις ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν γιά νέους ἕως 25 ἐτῶν πού ἐργάζονται στόν ἰδιωτικό τομέα.

6. Μείωσις ΕΝΦΙΑ. Ἡ ρύθμισις θά προσδιορίζει πῶς θά γίνει ἡ μείωσις, μέ τήν Κυβέρνηση νά ἑστιάζει στά φτωχά νοικοκυριά.

7. Παράτασις ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ. Τό θέμα αὐτό εἶναι ὑπό διαπραγμάτευσιν.

8. Μείωσις φόρου εἰσοδήματος τῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἐξαγγείλει τήν σταδιακή μείωση τοῦ συντελεστοῦ φορολογήσεως (ἀπό 29% σέ 25% μέσα σέ μία τετραετία).

9. Ἐπιδότησις τοῦ πετρελαίου θερμάνσεως. Ἡ ρύθμισις θά ἐνταχθεῖ στό νομοσχέδιο γιά τό κοινωνικό μέρισμα.

10. Ἐνίσχυσις νέων ἀνέργων, πού δέν λαμβάνουν ἐπίδομα ἀπό τόν ΟΑΕΔ.

11. Μετασχηματισμοί-Συγχωνεύσεις-Μετατροπές Ἑταιρειῶν. Οἱ διατάξεις πού εὑρίσκοντο στόν παλαιό 2190 ἐπικαιροποιοῦνται ὥστε νά ἐπιτρέπονται ὅλες οἱ μορφές μετασχηματισμῶν.

12. Ἔκδοσις ἠλεκτρονικῶν τιμολογίων στό πλαίσιο τῶν δημοσίων συμβάσεων.

13. Ἀλλαγές στίς εἰδικότητες τῶν ἰατρῶν καί τά ἰατρικά συνέδρια. Τό πολυνομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας θά θεσμοθετεῖ καί ἀλλαγές στό ΚΕΕΛΠΝΟ.

14. Ἀλλαγές στά λύκεια καί στόν τρόπο εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ. Τό νομοσχέδιο θά κατατεθεῖ στήν Βουλή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους.

15. Ἐποπτεία Ἑταιρειῶν. Ὁριζόντια νομοθεσία γιά ὅλες τίς ὀντότητες, ἡ ὁποία θά συμπληρώσει τά ἑταιρικά νομοσχέδια τῶν ΕΠΕ καί ΑΕ πού ἔχουν ἤδη ψηφισθεῖ.

16. Δεύτερη Εὐκαιρία Ἑταιρειῶν. Ἀφορᾶ σέ «κόκκινες» ἑταιρεῖες καί πρόκειται γιά ἐνσωμάτωση ὁδηγίας, μέ τήν ρύθμιση νά εἶναι ἀκόμη ὑπό ἐπεξεργασία.

17. Σχέδιο γιά ρύθμιση ὀφειλῶν πρός ἐφορίες καί Ταμεῖα σέ ἕως 120 δόσεις.

18. Ρυθμίσεις γιά «ἀδειοδότηση καί ἔλεγχο κατασκευῆς κεραιῶν στήν ξηρά».

19. Διανομή τοῦ Κοινωνικοῦ Μερίσματος. Τό βασικό σχέδιο προβλέπει νά ἀκολουθηθεῖ ἡ περυσινή «συνταγή».

20. Αὔξησις κατωτάτου μισθοῦ ἀρχές τοῦ ἔτους.

21. Δικαίωμα ψήφου γιά πρώτη φορά στούς 17άρηδες – Διπλώματα ὁδηγήσεως στούς 17άρηδες.

22. Σύστασις Κέντρων Ἐνημερώσεως καί Ὑποστηρίξεως Δανειοληπτῶν.

23. Συναινετικά διαζύγια ἐξπρές μέσω συμβολαιογράφου.

24. Ἐξαίρεσις ἐκπαιδευτικῶν ἀπό ἀξιολόγηση.

25. Μαζικές ἀποδόσεις ἰθαγένειας.

26. Αὔξησις ὑπερωριῶν ἀστυνομικῶν.

27. Αὔξησις θέσεων ἀντιδημάρχων.

28. Στήριξις ὁδηγῶν ταξί ἀπό Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν.

29. Νομική ἀναγνώρισις ταυτότητος φύλου.

30. Δυνατότης βεβαιώσεως αὐθαιρέτων ἀπό ἀρχιτέκτονες.

Κεντρικό θέμα