Syriza culturae linguas non amat

Ἡ Ἀριστερά δέν ἀγαπᾶ τίς γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ – Μόνον τά τουρκικά-«μακεδονικά»

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ στήν ὁποία προσέφυγε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν κατάργηση τῶν Λατινικῶν ἀπό τήν διδακτέα ὕλη τῆς Γ΄ Λυκείου καί τήν ἐξαίρεσή τους ἀπό τά μαθήματα στά ὁποῖα δοκιμάζονται οἱ μαθητές γιά τήν εἰσαγωγή στά ΑΕΙ, μᾶς προεκάλεσε κυριολεκτικῶς κατάπληξη. Μετά τήν ψυχρολουσία τῆς καταργήσεως τῆς μεταφράσεως τοῦ ἀγνώστου κειμένου στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί τῆς ἀντικαταστάσεώς της ἀπό «ἐρωτήσεις κατανόησης» –λέτε καί δέν μποροῦσε νά προβλέπονται καί μετάφρασις καί ἐρωτήσεις– ὁ κ. Γαβρόγλου ὑπεστήριξε πώς ὁδηγεῖ τά Λατινικά στήν χωματερή τῆς Ἱστορίας, γιατί ἀνεβάζουν τεχνητά τίς βάσεις!!! Γιατί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μαθητῶν ἀριστεύει σέ αὐτά, ἐνῶ ὑποτίθεται μέ τήν Κοινωνιολογία πού θά τά ἀντικαταστήσει ὁ συντελεστής δυσκολίας τοῦ μαθήματος θά αὐξηθεῖ!

Ἡ «Ἑστία» ἐκφράζει τήν κατάπληξή της γιά τίς ἀστεῖες δικαιολογίες τοῦ κ. ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος καταργεῖ ἕνα μάθημα πού διδάσκεται ἀνελλιπῶς στά σχολεῖα μας ἐδῶ καί ἕναν αἰῶνα! Ἀπό τό 1825. Ἐκφράζει κατάπληξη ἐπί τῆς ἀρχῆς γιά τίς δικαιολογίες στίς ὁποῖες προσφεύγει ὁ ὑπουργός Παιδείας τῆς χώρας. Ἄν πράγματι ὁ τρόπος πού διδάσκεται τό μάθημα ὁδηγοῦσε στήν μαζική ἀριστεία ὑποψηφίων φοιτητῶν –ἔννοια τήν ὁποία ὁ κ. ὑπουργός καί οἱ προκάτοχοί του ἀπεχθάνονται– τότε δέν εἶχε παρά νά ἀλλάξει τόν τρόπο διδασκαλίας καί νά τόν προσαρμόσει στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς. Ἐν ἀνάγκη νά αὐξήσει τόν συντελεστή δυσκολίας του. Ἀλλά φεῦ!

Ὡστόσο αὐτό πού ἐντυπωσιάζει καί μέ τήν περίπτωση τῆς διδασκαλίας τῶν Λατινικῶν εἶναι ἡ ἀντιπάθεια πού φαίνεται πώς θρέφει ὁ ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ. Καί γιά τά Λατινικά καί γιά τά Ἀρχαῖα, ἐνῶ δέν γνωρίζουμε ποία ἡ ἄποψίς του καί γιά τά …ἑλληνικά. Μήπως νά τά καταργήσουμε καί αὐτά καί νά τά ἀντικαταστήσουμε μέ τά Greeklish τοῦ Τwitter; Διόλου ἀπίθανο καί αὐτό.

Τά Λατινικά ὅμως δέν εἶναι μία γλῶσσα σέ ἀχρησία οὔτε βεβαίως ἡ μελέτη τους εἶναι χαμένος χρόνος ὅπως γνωμοδότησε στά κοινωνικά δίκτυα παλαιά τηλεοπτική persona. Τά Λατινικά εἶναι ἡ βάσις γιά τήν κατανόηση τῶν ἐπιστημῶν, τῶν συγχρόνων γλωσσῶν καί τῆς ἱστορίας τῶν λαῶν. Ἔχει ἀκούσει τίποτε σχετικῶς γιά τίς λατινογενεῖς γλῶσσες ὁ κ. ὑπουργός, γιά τίς ρίζες τους καί γιά τήν ἐτυμολογία τῶν λέξεών τους; Ἔχει μελετήσει λατινικές ἐπιγραφές σέ ἀρχαῖα μνημεῖα; Ἔχει ἀκούσει φράσεις ὅπως τό «carpe diem» σέ διάσημες ταινίες; Πιστεύει ὅτι μπορεῖ νά κατανοήσει κανείς σέ βάθος τά ἱσπανικά, τά ἰταλικά, τά γαλλικά, τίς γλῶσσες τῶν κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς (Λατινικῆς βεβαίως-βεβαίως) ἄν δέν ἔχει πάρει γεύση τῆς Λατινικῆς γλώσσης; Μπορεῖ νά κατανοήσει εἰς βάθος τόν πολιτισμό τους; Καί ἀκόμη ἀφοῦ τό θέμα μας εἶναι ἡ εἰσαγωγή στά Πανεπιστήμια, δεδομένου ὅτι οἱ ἐπιστῆμες τῆς Νομικῆς καί τῆς Φιλοσοφίας βρίθουν λατινικῶν ὅρων εὐρέως διαδεδομένων (erga omnes π.χ.) ἤ καί λιγώτερο διαδεδομένων (in dubio pro reo, rebus sic stantibus π.χ.), εἶναι τόσο μεγάλη …ἁμαρτία γιά τόν μέσο μαθητή νά μυηθεῖ στά μυστικά τῆς γλώσσης αὐτῆς πρίν εἰσαχθεῖ στό Πανεπιστήμιο;

Ἀσφαλῶς καί δέν περιμένουμε ἀπάντηση ἀπό τόν κύριο ὑπουργό. Ἡ ἀπόφασίς του ἔχει σαφῶς ἀντιδυτική, ἀντιευρωπαϊκή στόχευση καί ἐν τέλει γι’ αὐτό καί ἐλέγχεται. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει καί τό Ὑπουργεῖο του ἔχουν «ἔρωτα» μέ τήν τουρκική γλῶσσα τήν ὁποία ἐπιχειροῦν νά καταστήσουν ὡς δεύτερη ἐπίσημη στήν Θράκη μέσω τῶν ἀποφάσεων τῶν Μουφτήδων. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει ἔχει …«ἔρωτα» μέ τήν «μακεδονική γλῶσσα» καί σπεύδει νά τήν ἀναγνωρίσει ὅπως ποτέ στό παρελθόν καμμία κυβέρνησις δέν ἔπραξε. Ἡ Κυβέρνησις τῆς ὁποίας μετέχει ἔχει «ἔρωτα» μέ τά ἀλβανικά πού θέλει νά βάλει ὡς γλῶσσα ἐπιλογῆς στά δημόσια σχολεῖα.

Ἀλλά μέ τά Λατινικά «ἔρωτα»; Μέ τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά; Μέ τά ἴδια τά ἑλληνικά; Πρός Θεοῦ! Ἡ λογική πού διαπνέει τόν κύριο Γαβρόγλου καί τήν παρέα του εἶναι ἀποκοπή ἀπό τίς γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι ἡ λογική τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Τό μῖσος γιά τήν ἀριστεία. Καί γι’ αὐτό πρέπει νά καταγγελθεῖ. Ὄχι βεβαίως μέ τό ρηχό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Κοινωνιολογία κάνει τά παιδιά ἀριστερά. Ἀλλά μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι χωρίς Ἀρχαῖα καί Λατινικά ἀπεμπολοῦμε τμῆμα τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητός μας. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ φιλελεύθερη προσέγγισις.

Κεντρικό θέμα