Συγγνώμη ζήτησε ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τό «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου»

Δικαίωσις γιά τήν «Ἑστία», ἡ ὁποία σέ ἄρθρο τοῦ Ἀνδρέα Σταλίδη τήν Κυριακή, ἐπεσήμανε τήν ἀπόκλιση ἀπό τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας – Παιδαριώδεις δικαιολογίες

«ΑΣΤΟΧΙΑ καί λάθος» παρεδέχθη ὁ κ. Νῖκος Τσάφος τίς ἀναρτήσεις του διά τῶν ὁποίων ἀνεφέρετο στήν κατεχόμενη Βόρειο Κύπρο σάν «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου.» Ἀλλά παρ’ ὅτι ἡ ἀναγνώρισις ἑνός λάθους εἶναι θεμιτή καί μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή, οἱ περαιτέρω διευκρινίσεις τοῦ κ. Τσάφου εἶναι παιδαριώδεις ἕως καί ἐξοργιστικές. Μᾶς ἐνημερώνει ὅτι οἱ ἀναρτήσεις αὐτές ἔγιναν σέ μιά περίοδο πού «ἐργαζόμουν ὡς ἀναλυτής στίς ΗΠΑ καί δέν εἶχα καμμία ἐπαγγελματική σχέση μέ τήν ἑλληνική κυβέρνηση.» Συμπληρώνει δέ: «Τό ἔσβησα». Θέλει δηλαδή ὁ κ. Τσάφος νά μᾶς πεῖ ὅτι ἡ ἀντίληψις γιά τά πράγματα ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπαγγελματική ἰδιότητα ἑνός ἑκάστου. Τόν ἀπαλλάσσει, δηλαδή, τῶν κατηγοριῶν τό γεγονός, ὅτι δέν εἰργάζετο γιά τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, δέν ἦταν σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅταν ἔκανε ἀναρτήσεις μιλῶντας γιά «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου»; Εἰργάζετο στίς ΗΠΑ τότε, μᾶς λέγει. Μά ἀκριβῶς ἐκεῖ θά θέλαμε νά δείξει τά ἐθνικά ἀντανακλαστικά του. Νά ἀκολουθεῖ ἐπακριβῶς τά διεθνῶς κρατοῦντα. Ἡ Βόρειος Κύπρος εἶναι κατεχομένη. Οὔτε «τουρκική» εἶναι οὔτε βεβαίως «δημοκρατία». Ὁ κ. Τσάφος ὅμως υἱοθέτησε τήν θέση τῆς Τουρκίας πού τήν ἀναγνωρίζει σάν «κράτος».

Τό πολύ σοβαρότερο ἐρώτημα ἔχει νά κάνει μέ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία τόν προσέλαβε ὡς σύμβουλο τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου, παρ’ ὅτι εἶχε προβεῖ σέ τέτοιες ἀναρτήσεις. Θά δεχθοῦμε ὅτι ἦταν ἀβλεψία. Ὅτι δέν ἤλεγξε ἐπαρκῶς τίς ἀπόψεις, πού ἔχει δημοσίᾳ ἐκφράσει. Ἐπιτρέπεται αὐτό; Τέτοιες ἀβλεψίες εἶναι ἀσύγγνωστες. Θά θυμίσουμε ὅτι ἡ σχετική ἀνάρτησίς του, τήν ὁποία τώρα –ἀφοῦ ἔγινε ὁ σχετικός θόρυβος– ἀπέσυρε, ἦταν: «Ἡ πρώτη θαλάσσια διαφορά ἀφορᾶ περιοχές πού ἡ Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου ἔχει ἀδειοδοτήσει στά *νότια* παράλια τῆς Κύπρου». Μάλιστα, συνόδευε τήν ἀνάρτησή του καί μέ ἕναν χάρτη πού ἀναφέρει ξεκάθαρα τά Κατεχόμενα σάν «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου.»

Τό θέμα ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» μέ ἄρθρο τοῦ κ. Ἀνδρέα Σταλίδη, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀνέφερε: Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Νῖκος Τσάφος χρίστηκε ὡς σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στά ἐνεργειακά. Μάλιστα, ἦρθε μέ περγαμηνές «γεφυροποιοῦ» μέ τίς ΗΠΑ, ἀφοῦ παρουσιάστηκε ὡς «ὁ ἄνθρωπος τῶν εἰδικῶν ἀποστολῶν μέ διαπιστευτήρια ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Λευκοῦ Οἴκου.» Μέ αὐτές τίς λέξεις τόν ὑποδέχθηκε ὁ ἑλληνικός Τύπος, «ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ κοινός βηματισμός.»

Ἀκόμη ὁ κ. Σταλίδης ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κ. Τσάφος: «Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020 ἔκανε μία σειρά ἀναρτήσεων στό Τουῆτερ, στίς ὁποῖες ἀναλύει τήν ἑλληνική θέση ὡς πρός τίς θαλάσσιες ζῶνες στό Αἰγαῖο. Λογικότατο, λοιπόν, ὁ ἀναγνώστης νά θεωρεῖ ὅτι τά γραπτά του ἐκφράζουν ἀπ’ εὐθείας τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό καί τήν πολιτική τῆς Κυβέρνησης». Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἀναλύοντας περαιτέρω τίς ἑλληνικές θέσεις (ὅπως ὁ ἴδιος τίς ἀντιλαμβάνεται), ὁ κ. Τσάφος ὑπογραμμίζει: «Ἀκόμα καί ἄν ἡ ἑλληνική θέση γιά τό Καστελλόριζο (ἐννοεῖ ὅτι δικαιοῦται ΑΟΖ καί ὄχι ὅτι δικαιοῦται πλήρη ΑΟΖ), εἶναι ἀδικαιολόγητη, τότε αὐτή ἡ θέση ἀφορᾶ τό ἕνα μόνο ἀπό τά τέσσερα συναφῆ ζητήματα μέ τήν περιοχή». Καί κλείνει μέ τήν περίφημη φράση ὅτι «ἄλλωστε ἡ Ἑλλάδα ἔχει δείξει στήν συμφωνία της μέ τήν Αἴγυπτο ὅτι εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει.»

Ἡ κατακλείς λοιπόν εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς «εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει»!

Σοβαρά, λοιπόν, αὐτός ὁ ἄνθρωπος παραμένει σύμβουλος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ; Ἀντιπαρέρχεται τίς «ἀστοχίες» καί τά «λάθη» διαγράφοντας ἀπό τό Tweeter τίς σχετικές ἀναρτήσεις; Δέν ζητεῖ οὔτε μία συγγνώμη; Δέν ἔχει τήν εὐθιξία νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του; Καί ὁ Πρωθυπουργός; Δέν ἀντιλαμβάνεται τό πολιτικό –ἀλλά καί τό πραγματικό– κόστος τῆς διατηρήσεως τοῦ συγκεκριμένου κυρίου στό ἐπιτελεῖο του; Δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι διατηρῶντας τον δημιουργεῖ λίαν ἀρνητικές ἐντυπώσεις στόν πυρῆνα τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ, πού ἐμφοροῦνται ἀπό πατριωτικά αἰσθήματα;

Ὁ ὅρος «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου» πλήττει εὐαίσθητες χορδές σέ κάθε ἑλληνική ψυχή. Πολιτικές, πού ἀποδέχονται ὅτι ἡ χώρα «εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει», δημιουργοῦν ἀπέχθεια στούς Ἕλληνες. Ἄς τά συνυπολογίσουν ὅλα αὐτά ἐκεῖνοι πού βλέπουν τήν ἀπόκλιση ἀπό τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας, ἀλλά παρά ταῦτα τήν ἀνέχονται! Οἱ πολῖτες δέν θά τήν ἀνεχθοῦν!

Κεντρικό θέμα