Συνδικαλιστές ἀξιολογοῦν πτυχία βρεταννικῶν πανεπιστημίων!

Γιά τήν ἐγγραφή σέ ἐπαγγελματικά σωματεῖα – Πρωτοφανές λάθος τῆς Νίκης Κεραμέως

ΤΑΞΗ στό χάος πού ἔχει δημιουργηθεῖ μέ τά πτυχία χιλιάδων ἀποφοίτων κολλεγίων τά ὁποῖα συνεργάζονται μέ μεγάλα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια ἐπιχειρεῖ νά βάλει ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ἡ πεισματική ἄρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀλλάξει τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος ἀλλά καί ἡ ἰδεοληψία τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ὁ ὁποῖος μέ ρυθμίσεις του δημιούργησε προσκόμματα καί καθυστερήσεις στήν ἀναγνώριση τῶν πτυχίων κολλεγίων πού συνεργάζονται μέ μεγάλα βρεταννικά πανεπιστήμια, ὤθησαν πολύ σωστά τήν ὑπουργό νά προσπαθήσει νά λύσει τόν γόρδιο δεσμό.

Καί κατ’ ἀρχήν τό ἔπραξε πρός τήν ὀρθή κατεύθυνση, γιατί μέ τίς τροποποιήσεις πού προωθεῖ στό Προεδρικό Διάταγμα 38/2010,

• πρῶτον ἐπαναφέρει τόν θεσμό τῆς ἐπαγγελματικῆς ἰσοδυναμίας πού περιλαμβάνει καί τά μεταπτυχιακά προγράμματα καί

• δεύτερον λαμβάνει πρόνοια γιά τίς τρίτες χῶρες, ὥστε νά μήν ἔχει ἐπίπτωση τό Brexit στήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση χιλιάδων ἀποφοίτων.

Ὡστόσο μέ τίς νέες διατάξεις ἡ κ. Κεραμέως διαπράττει ἕνα σοβαρό πολιτικό λάθος: Δίδει σέ συνδικαλιστές τήν ἀπόλυτη ἐξουσία νά ἀξιολογοῦν τά πτυχία βρεταννικῶν Πανεπιστημίων προκειμένου νά ἀποφασίσουν ἐάν θά δεχθοῦν νά τούς ἐγγράψουν στά ἐπαγγελματικά σωματεῖα. Ἤδη ἡ πρωτοφανής ρύθμισις-πρόκλησις πού δίδει ἐξουσία σέ συνδικαλιστές νά ἀξιολογοῦν παραγόμενο ἀκαδημαϊκό ἔργο, τό ὁποῖο εἶναι πιστοποιημένο ἀπό ὑψηλοῦ κύρους Ἀρχές Διασφαλίσεως τῆς Ποιότητος, εὑρίσκεται στό μικροσκόπιο τῆς πρεσβείας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου στήν Ἀθήνα ἀλλά καί τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Καί βεβαίως στό μικροσκόπιο τῶν ἐνδιαφερομένων, πού διανύουν τό τρίτο καί τό τέταρτο ἔτος σπουδῶν καί μαθαίνουν πώς γιά νά ἐργασθοῦν πρέπει νά περάσουν ἐκτός ἀπό τίς ἐξετάσεις τῶν καθηγητῶν καί τίς ἐξετάσεις τῶν …συνδικαλιστῶν! Πολύ δέ περισσότερο ὅταν ἀνακαλύπτουν ὅτι δέν ἰσχύουν τά αὐτά μέτρα καί σταθμά γιά πτυχία ἰδιωτικῶν ΑΕΙ τῆς Κύπρου πού συνεργάζονται μέ ἄλλα εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ἡ κρίσιμη διαφοροποίησις σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν εἶναι ἡ ἑξῆς: Μέ τό παλαιό καθεστώς οἱ ἐπαγγελματικοί σύλλογοι εἶχαν τήν ἁρμοδιότητα νά ἐγγράφουν ἤ μή ὡς μέλη τους ἀποφοίτους μέ πανεπιστημιακά πτυχία καί ἐπαγγελματική ἰσοδυναμία. Μέ τό νέο καθεστώς ἄν τελικῶς τροποποιηθεῖ τό διάταγμα, θά δίδεται ἡ ἐξουσία στούς συνδικαλιστές πού μετέχουν στήν διοίκηση τῶν ἐπαγγελματικῶν συλλόγων νά κρίνουν κατ’ οὐσίαν τόν χορηγούμενο τίτλο ἀπό τά βρεταννικά πανεπιστήμια ἤ ἄλλα ἱδρύματα. Καί τοῦτο, μολονότι τό περιεχόμενο τῶν σπουδῶν ξένων πανεπιστημίων εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τό Quality Assurance Agency. Πρόκειται γιά μᾶλλον σουρρεαλιστική κατάσταση: Πτυχιοῦχοι ἑλληνικῶν πανεπιστημίων οἱ ὁποῖοι ἠρνοῦντο καί ὑπονόμευαν τήν ἀξιολόγηση ὡς συνδικαλιστές σέ ἡμέτερα ΑΕΙ, τώρα θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀξιολογοῦν (!!!) ὡς μέλη συνδικαλιστικῆς διοικήσεως ἐπαγγελματικῶν συλλόγων (ΝΠΔΔ) τά πτυχία ξένων ΑΕΙ! Διορίζονται δηλαδή ἀξιολογητές οἱ πολέμιοι τῆς ἀξιολογήσεως!! Εἶναι ἀπολύτως προφανές ὅτι ἡ κ. ὑπουργός ἔχει κάνει ἕνα σοβαρό λάθος τό ὁποῖο τήν ἐκθέτει ὄχι μόνο σέ χιλιάδες σπουδαστές ἀλλά κυρίως στήν διεθνῆ ἐκπαιδευτική κοινότητα. Καί βεβαίως στήν βρεταννική Πρεσβεία πού συχνά ἐπισκέπτεται. Ὄχι τόσο ὅσο τήν ἀμερικανική, ἀλλά συχνά.

Κεντρικό θέμα