Συμμετοχή στήν Διακομματική τῆς Θράκης ζητοῦν «Τοῦρκοι» τῆς Εὐρώπης!

Ἐπιθυμοῦν «εὐρεῖα ἐκπροσώπηση» καί προτείνουν «ἀνοιχτό διάλογο»

ΑΡΧΙΣΑΝ τά ὄργανα. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου μας νά συστήσει διακομματική ἐπιτροπή γιά τήν Θράκη κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς ὁποίας θά συζητηθοῦν καί «θεσμικά ζητήματα», ἄνοιξε τήν ὄρεξη ἀκραίων κύκλων τῆς Τουρκίας γιά νά θέσουν στούς Βουλευτές πού τήν συγκροτοῦν ζήτημα ἀναγνωρίσεως «τουρκικῆς μειονότητος» διά τῆς πλαγίας. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» ἐδῶ καί ἕνα περίπου μῆνα, ἡ διακομματική γίνεται ἀποδέκτης ὀχλήσεων ἀπό ποικιλώνυμους συλλόγους τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «τουρκικοί» καί ζητοῦν συμμετοχή στόν διάλογο προκειμένου νά ἐγείρουν τά θέματα πού, ὅλως τυχαίως, συμπίπτουν μέ τήν ἀτζέντα πού παρουσιάζει ἐσχάτως ὁ σύμβουλος τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἰμπραήμ Καλίν καί ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου..

Πρωταγωνιστικό ρόλο στήν διακριτική πίεση πού δέχεται ἡ Διακομματική ἔχει ἡ αὐτοπροσδιοριζόμενη «Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία Τούρκων Θράκης», ἡ ὁποία εἶναι μέλος τῆς «Ἑνώσεως Ἐθνικοτήτων Εὐρώπης» (FUEN). Πρόεδρός της εἶναι ὁ Χαλίτ Χαμπίπογλου καί δραστηριοποιεῖται μέ ὁρμητήριο τήν Γερμανία σέ 25 χῶρες τῆς Εὐρώπης πού ἔχει ἀνοίξει παραρτήματα. Ἡ ὀργάνωσις αὐτή χρησιμοποιεῖ συστηματικά τόν ὅρο «τουρκική κοινότητα» στήν δημόσια δράση της καί ἐγείρει διαρκῶς θέματα κατά τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καί στόν ΟΗΕ. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» παρενοχλεῖ τήν Ἐπιτροπή καί ἐν ὄψει τῆς πρώτης συνεδριάσεώς της στήν Θράκη στίς 26-27 Σεπτεμβρίου (ἀμέσως μετά τήν Σύνοδο Κορυφῆς ) ἀπαιτεῖ «εὐρεῖα ἐκπροσώπηση» καί «ἀνοιχτό διάλογο» γιά τά θέματα τῆς μειονότητος. Γιά νά γίνει πειστική ὅμως ἐμφανίζεται στήν Διακομματική μέ μειλίχιο ὕφος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνος Πολίτου, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται τάχα γιά τήν εὐημερία τῆς χώρας του τῆς Ἑλλάδος καί ζητεῖ συναντήσεις, ἐπαφές, διάλογο ἀκόμη καί συμμετοχή μέ τόν ρόλο τοῦ παρατηρητοῦ στήν Διακομματική γιά νά θέσει ζητήματα ἀναπτύξεως τῆς Θράκης. Πρόκειται γιά σχέδιο πού ἔχει ὅμως ὡς στόχο νά καθίσουν στό ἴδιο τραπέζι ἀπέναντι Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί μέλη ὀργανώσεων πού αυτοπροσδιορίζονται ὡς «τουρκικά» καί ὡς «ἐθνικότητα» (ὄχι μειονότητα) προκειμένου νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι ἐπῆλθε ἱστορική μεταβολή καί ὅτι ἡ Ἑλλάς τούς ἀναγνωρίζει. Πρόκειται γιά τά πρῶτα βήματα τῆς προσπάθειας νά ξηλωθεῖ ὁ ὅρος «μουσουλμανική» ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Πρόκειται γιά παγίδα τήν ὁποία ἡ Διακομματική Ἐπιτροπή πρέπει νά ἀποφύγει.

Γιά νά καταδειχθεῖ ποιοί εἶναι οἱ σκοποί αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει ἀπό τήν ἱστοσελίδα της τήν παράλληλη ἔκθεση πού συνέταξε τό 2018 γιά νά ἀπαντήσει στήν ἐτησία ἔκθεση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ State Department πού κατέρριπτε τούς ἰσχυρισμούς της καί δικαίωνε πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα. Ἀκολουθοῦν ἀποσπάσματα.

«Παράλληλη ἔκθεση ἀπό τήν ABTTF στήν ἔκθεση γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος τοῦ 2018 – 29.03.2019
Στήν παράλληλη ἔκθεσή της, ἡ ABTTF ἐξέφρασε τίς ἀδικίες καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ τουρκική κοινότητα στή Δυτική Θράκη.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ὁμοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης (ABTTF) ἔχει ἑτοιμάσει μιά παράλληλη ἔκθεση σέ ἀπάντηση στίς δηλώσεις πού σχετίζονται μέ τήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης στήν Ἔκθεση γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος τοῦ 2018, πού δημοσίευσε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στήν παράλληλη ἔκθεση πού ὑπέβαλε στίς ἀμερικανικές ἀρχές, ἡ ABTTF ἔδωσε λεπτομερεῖς πληροφορίες γιά τά ζητήματα πού σχετίζονται μέ τήν τουρκική κοινότητα στή Δυτική Θράκη καί ἀνέφερε τίς τρέχουσες ἐξελίξεις πού δέν καλύπτονται στήν ἔκθεση τῶν ΗΠΑ.

Στήν παράλληλη ἔκθεσή της, ἡ ABTTF ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἀναγνωρίζει τήν ἐθνοτουρκική ταυτότητα τῆς τουρκικῆς κοινότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης καί δήλωσε ὅτι σήμερα δέν ὑπάρχει καταχωρημένα στά τοπικά δικαστήρια στήν Ἑλλάδα ἐπίσημη ἕνωση πού περιλαμβάνει τό ὄνομα “Τουρκική”. Ἡ ΑΒΤΤF παρατήρησε ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει ἀκόμη ἐφαρμόσει ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) σχετικά μέ τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης, τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Τούρκων Γυναικῶν Νομοῦ Ροδόπης καί τοῦ Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Ν. Ἕβρου, παρόλο πού ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπό δέκα χρόνια. Ἡ ABTTF τόνισε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης ἀκολουθεῖ στενά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά μέ τίς ὑποθέσεις “Μπεκίρ Οὐστά” καί παρέσχε λεπτομερεῖς πληροφορίες σχετικά μέ τή συνεχιζόμενη νομική διαδικασία στά ἐθνικά ἑλληνικά δικαστήρια.

Ὅσον ἀφορᾶ τά ζητήματα τῆς ἐκπαίδευσης, ἡ ABTTF δήλωσε ὅτι ἡ αὐτονομία τῆς ἐκπαίδευσης τῆς τουρκικῆς κοινότητας στή Δυτική Θράκη, ἡ ὁποία κατοχυρώθηκε ἀπό τίς Συνθῆκες, ὑπονομεύθηκε ἀπό τίς πολιτικές καί τούς νόμους τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης τά τελευταῖα χρόνια. Στήν ἔκθεση ἡ ABTTF πρόσθεσε ὅτι τά δίγλωσσα δημοτικά σχολεῖα μειονοτήτων ἔκλεισαν γιά οἰκονομικούς λόγους καί ὁ ἀριθμός τῶν δημοτικῶν σχολείων μειονοτήτων πού ἦταν 194 τό 2008 μειώθηκαν σέ 128 τό 2018. Ἡ ABTTF δήλωσε ὅτι δέν ὑπάρχουν δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα ὅπου τά παιδιά πού ἀνήκουν στήν τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης σέ μικρῆς ἡλικίας νά μποροῦσαν νά μάθουν Τουρκικά στήν πρώιμη παιδική ἡλικία καί ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἀγνοεῖ τά αἰτήματα τῆς τουρκικῆς κοινότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης νά ἀνοίξουν στήν περιοχή δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα στήν τουρκική καί ἑλληνική γλῶσσα. Καλώντας τήν Ἑλλάδα νά ἐπιστρέψει τήν αὐτονομία τῆς ἐκπαίδευσης τῆς τουρκικῆς κοινότητας τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἡ ABTTF ζήτησε τό ἄνοιγμα τῶν τουρκοελληνικῶν δίγλωσσων νηπιαγωγείων στό πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῶν μειονοτήτων.

Στήν παράλληλη ἔκθεσή της, ἡ ABTTF ἐπεσήμανε ὅτι οἱ διώξεις μέ στόχο τόν ἐκφοβισμό καί τήν καταστολή τῶν ἐκπροσώπων καί ἀξιωματούχων τῆς τουρκικῆς κοινότητας στή Δυτική Θράκη συνεχίστηκαν καί τό 2018, ἐνημέρωσαν ὅτι ἔχει κατατεθεῖ ἀγωγή ἐναντίον τοῦ Ἰμπραήμ Σερήφ, ἐκλεγμένου Μουφτῆ τῆς Κομοτηνῆς ἐν λόγῳ “ἀντιποίηση ἀρχῆς.”

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐλευθερία τῆς θρησκείας, ἡ ABTTF ὑπενθύμισε ὅτι ἡ τουρκική κοινότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης ἔχει τό δικαίωμα νά ἐπιλέξει τούς θρησκευτικούς ἡγέτες τους μέ τή Συνθήκη τῆς Ἀθήνας τοῦ 1940 καί τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καί ἐξήγησε ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νά μήν ἀναγνωρίζει τούς Μουφτῆδες πού ἐκλέγονται ἀπό τήν τουρκική κοινότητα στή Δυτική Θράκη. Ἐπιπλέον, ἡ ABTTF δήλωσε ὅτι ὁ νόμος πού ἐγκρίθηκε στό ἑλληνικό κοινοβούλιο τόν Ἰανουάριο τοῦ 2018, ὁ ὁποῖος καθιστᾶ προαιρετική τίς ἐξουσίες τῆς σαρία πού χρησιμοποιοῦν οἱ Μουφτῆδες στόν τομέα τῆς οἰκογένειας καί τῆς κληρονομιᾶς, εἶναι ἕνα ἀκόμη βῆμα πρός τήν κατάργηση τῆς θρησκευτικῆς αὐτονομίας τῆς τουρκικῆς κοινότητας στή Δυτική Θράκη».

Κεντρικό θέμα