ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Συλλάβετε τόν ἠθικό αὐτουργό!

Ἄς ἀποκτήσει μία φορά οὐσιαστικό περιεχόμενο ἡ φράσις «τό μαχαίρι στό κόκκαλο» – Τήν τελευταία του πνοή ἄφησε ὁ 31χρονος ἀστυνομικός, πού δολοφονήθηκε μέ ναυτική φωτοβολίδα σέ ἀγῶνα βόλλεϋ στό γήπεδο τοῦ Ρέντη – Διάλυσις τῶν ἐγκληματικῶν συμμοριῶν καί δικαιοσύνη, τό αἴτημα τῆς κοινωνίας

Η Ελλάς πενθεῖ. Ὁ ἀστυνομικός Γιῶργος Λυγγερίδης, τό τελευταῖο θῦμα τῆς δράσεως ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων, πού ἔχει ὀνομασθεῖ «ὀπαδική βία», ὑπέκυψε. Καί ἔρχεται τοῦτο τό γεγονός νά φέρει πρό τῶν εὐθυνῶν τους τούς ἁρμοδίους τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Τά κυβερνητικά στελέχη μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει ὅτι θά παταχθεῖ ἡ βία, πού ἔχει ἐμφιλοχωρήσει στούς ἀθλητικούς χώρους, καί ὅτι θά εὑρεθοῦν καί θά τιμωρηθοῦν οἱ ἠθικοί αὐτουργοί, πού πλέον βαρύνονται μέ τήν ἀνθρωποκτονία τοῦ νέου ἀστυνομικοῦ.

Εἶπε ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, Γιῶργος Φλωρίδης: «Αὐτές τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά τίς ἀντιμετωπίσουμε. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι, ἀναβαθμίζοντας τή δικαστική ἔρευνα, νά δοῦμε τίς διασυνδέσεις τους, τίς ἐξαρτήσεις τους, τίς χρηματοδοτήσεις τους, τίς ἐπαφές τους, τά πάντα, ἔτσι ὥστε νά ἀντιμετωπιστεῖ τό φαινόμενο αὐτό στή ρίζα του».

Στίς 12 Δεκεμβρίου, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου, Γιάννης Οἰκονόμου, προανήγγειλε συλλήψεις, λέγοντας «ἔχουμε στοιχεῖα γιά τόν καθοδηγητή», ὁ ὁποῖος ἐφοδίασε τούς νεαρούς ὀπαδούς μέ φωτοβολίδες, πέτρες καί ξύλα, ἐνῷ διεβεβαίωνε, ὅτι ἡ Ἀστυνομία ἀξιοποιεῖ ὅλα τά στοιχεῖα πού εἶναι στήν διάθεση τῶν ἀρχῶν. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ πληροφορίες σχετικῶς μέ τίς ἔρευνες τῆς Ἀστυνομίας ἀνέφεραν ὅτι πρόκειται γιά ἄτομο ἡλικίας 40 ἐτῶν, ἐνῷ ἐλέγχονται συνολικῶς τέσσερα ἄτομα, γνωστά στούς ἀθλητικούς χώρους. Ὑπάρχουν μαρτυρίες, περιλαμβανομένης καί αὐτῆς τοῦ καθ’ ὁμολογίαν δράστου, ὅτι οἱ ἀνωτέρω ἔδιδαν τίς ἐντολές. Ἀκόμη, ὅμως, οὔτε περισσότερα στοιχεῖα ἐδόθησαν στήν δημοσιότητα οὔτε συλλήψεις ἔγιναν. Γιατί;

Οὕτως ἤ ἄλλως, ὅμως, ποιός πιστεύει ὅτι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ σταματᾶ ἐκεῖ; Ὅτι δέν ὑπάρχουν καί ἄλλοι πίσω ἀπό αὐτούς πού εὑρίσκοντο στόν χῶρο τῶν ἐπεισοδίων καί εἶχαν τήν ἄμεση ἐποπτεία τῶν ἐπεισοδίων;

«Ἡ διερεύνηση τῆς δολοφονίας τοῦ Γιώργου θά συνεχιστεῖ μέχρι νά φτάσουμε σέ ἐκείνους πού ὀργάνωσαν, συντόνισαν καί ἐξόπλισαν ὅλους ὅσους συμμετεῖχαν στήν ἐγκληματική ἐπίθεση, πού ὁδήγησε στό θάνατό του» ἐδήλωσε χθές ὁ Γιάννης Οἰκονόμου, ὁ ὁποῖος ταὐτοχρόνως ζητοῦσε «ἀρραγῆ κοινωνική συμμαχία, γιά νά σπάσει ὁ κύκλος αἵματος». Καί εἶναι βέβαιον ὅτι κάθε προσπάθεια, κάθε κίνησις τῆς Πολιτείας γιά τήν ὁριστική καταστολή τοῦ φαινομένου τῆς ὀπαδικῆς βίας θά ἔχει τήν ὁμόθυμη στήριξη τῆς κοινωνίας. Ἀποτελεῖ, ὅμως, κυβερνητική εὐθύνη νά ἐφαρμοσθοῦν τά κατάλληλα μέτρα, γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό. Πολλές οἱ ἐξαγγελίες. Δυσαναλόγως ὀλίγα τά ἀποτελέσματα. Ἀκόμη ἀναζητοῦνται οἱ εὑρισκόμενοι στό πεδίο ἠθικοί αὐτουργοί. Καί τήν ἰδία στιγμή, δηλώσεις στελεχῶν ὁμάδων μᾶλλον ὑποδαυλίζουν νέες βίαιες καταστάσεις, κατηγορῶντας τό Κράτος γιά «μεροληψία».

Τέτοια προβλήματα, μέ τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, ἀντιμετωπίζονται μόνον μέ μέτρα ἀπόλυτα, πού θά ἐφαρμοσθοῦν ἀποφασιστικῶς. Πρωτίστως, δέ, πρέπει νά ἐφαρμόζονται οἱ νόμοι. Καί ὑπάρχει στήν χώρα μας ἐπαρκές νομικό ὁπλοστάσιο, πού δίδει στήν Ἀστυνομία τήν δυνατότητα νά ἀξιοποιεῖ τά μέσα πού ἔχει γιά τόν ἐντοπισμό τόσο τῶν δραστῶν ὅσο καί τῶν ἠθικῶν αὐτουργῶν.

«Ἡ σύλληψη ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στή δολοφονία του, σέ κάθε ἐπίπεδο, εἶναι ὁ ἐλάχιστος φόρος τιμῆς στή μνήμη του καί ἡ ὀφειλόμενη ἀνταπόκριση στό αἴτημα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά δικαιοσύνη» ἀνέφερε, ἀκόμη, ὁ Γιάννης Οἰκονόμου. Περιμένουμε, λοιπόν, νά δοῦμε ὅλους τούς ἐμπλεκομένους νά προσάγονται στόν εἰσαγγελέα. Δέν εἶναι μόνον φόρος τιμῆς πρός τόν ἀστυνομικό Γιῶργο Λυγγερίδη, πού ἔπεσε στό καθῆκον. Εἶναι ζήτημα τιμῆς γιά τήν Κυβέρνηση, πού ἔχει ὑποσχεθεῖ τήν καταστολή τῆς ὀπαδικῆς βίας.

Κεντρικό θέμα