Συγκυριαρχία στήν Θράκη ἄν ἐκλεγεῖ Μουφτῆς «ἴσος» μέ Πατριάρχη!

«Τριπρόσωπο» καί διά τῆς πλαγίας ἄμεση ἐκλογή ἀπό τήν μειονότητα μελετᾶ ἡ Διακομματική Ἐπιφυλάξεις ἀπό τά συναρμόδια Ὑπουργεῖα

ΜΕΓΑΛΗ ἀνησυχία διακατέχει τά συναρμόδια Ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ἐξωτερικῶν γιά τό τελικό περιεχόμενο τῆς προτάσεως πού ἐπεξεργάζεται –χωρίς ἀκόμη νά ἔχει καταλήξει ὁριστικῶς– ἡ Κοινοβουλευτική Διακομματική Ἐπιτροπή τῆς Θράκης τόσο γιά τόν νέο τρόπο ἐκλογῆς Μουφτῆ ὅσο καί γιά τό νέο τρόπο ἀναδείξεως τῶν Προέδρων τῶν Διαχειριστικῶν Βακούφικων Ἐπιτροπῶν τῆς περιοχῆς. Τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία ἀπαιτεῖ τήν ἀπευθείας ἐκλογή Μουφτῆ ἀπό ὅλα τά μέλη τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος καί ἡ Ἑλλάς ἀπαντᾶ ὅτι τό θέμα δέν τήν ἀφορᾶ, εἶναι ἐκτός ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου καί ἁρμοδία εἶναι ἡ Διακομματική Ἐπιτροπή, στό ἐσωτερικό τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναπτύσσονται δύο τάσεις.

Συμφώνως πρός τήν πρώτη, ὁ μουφτῆς στό μέλλον θά ὑποδεικνύεται ἀπό ἕνα εἰδικό ἐκλεκτορικό σῶμα διακοσίων ἐκλεκτόρων, θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί λαϊκῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ λεγόμενοι «μουτεβελήδες», οἱ ὁποῖοι εἶναι Πρόεδροι τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν ἀξιοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς περιουσίας. Ἡ ἰδέα αὐτή προβλέπει ὅτι τό ἐκλεκτορικό θά ὑποδεικνύει στήν κυβέρνηση τρία πρόσωπα γιά κάθε μία ἀπό τίς θέσεις τῶν Μουφτειῶν Ροδόπης, Ξάνθης καί Διδυμοτείχου, καί ἡ κυβέρνησις (Ὑπουργεῖο Παιδείας) θά ἐπιλέγει κυρίαρχα τό καταλληλότερο.

Παράλληλα μέ τό νέο σύστημα ἐκλογῆς Μουφτήδων, μέ τό ὁποῖο θά ἀλλάξει ὁ νόμος πού ἐψηφίσθη τό 1990 ἐπί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μελετᾶται συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» ἡ ἐκλογή τῶν Προέδρων τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς βακούφικης περιουσίας τῆς μειονότητος μέ καθολική ψηφοφορία ὅλων τῶν μελῶν τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη σχολή σκέψεως πού ἐπικρατεῖ σέ τμῆμα τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς ἀλλά καί τῆς Κυβερνήσεως. Ἔχει ὡς βάση συζητήσεως τά ὑπομνήματα πού ἔστειλαν μουσουλμάνοι Βουλευτές καί σύλλογοι τῆς περιοχῆς στήν ἠλεκτρονική πλατφόρμα διαβουλεύσεως τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ δεύτερη τάσις τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία εἶναι πιό συντηρητική, προτείνει τήν σύσταση ἑνός εἰσηγητικοῦ σώματος πρός τήν κυβέρνηση (οἱ λέξεις ἔχουν τήν σημασία τους) καί ὄχι ἐκλεκτορικό τό ὁποῖο θά προτείνει πρός τήν κυβέρνηση πέντε πρόσωπα πρός ἐπιλογήν γιά κάθε μία Μουφτεία καί ὄχι τρία. Ἡ τάσις αὐτή θεωρεῖ ὅτι ἄν ἐπικρατήσει τό «τριπρόσωπο» πού ἰσχύει γιά τήν ἐκλογή τοῦ παγκόσμιου ἡγέτου τῆς Ὀρθοδοξίας (ἀλλά καί στήν Κύπρο), τότε ἡ Ἑλλάς ἐξισώνει στήν πράξη τό πρόσωπο τοῦ Μουφτῆ μέ τό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Πρᾶγμα ἀδιανόητον. Πέραν αὐτοῦ τοῦ ἀχρείαστου συμβολισμοῦ ὅμως ἐγείρεται καί ἕνα ἀκόμη διπλό ζήτημα. Ἐάν οἱ Πρόεδροι τῶν Διαχειριστικῶν Ἀρχῶν πού ἀξιοποιοῦν τήν βακουφική περιουσία τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητος ἐκλέγονται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τά μέλη της, τότε στό μέτρο πού οἱ λαϊκοί μουτεβελῆδες μετέχουν στό ἐκλεκτορικό σῶμα, ἡ ἐκλογή τοῦ Μουφτῆ καθίσταται ἐμμέσως καθολική. Οἱ μουτεβελῆδες θά κάνουν ἐκστρατεία στά μέλη τῆς μειονότητος δεσμευόμενοι ὅτι θά ὑποστηρίξουν συγκεκριμένο πρόσωπο Μουφτῆ ὡς μέλη τοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώματος. Ἐπιρροῆς Ἀγκύρας ἀσφαλῶς. Πέραν αὐτοῦ ἐκλεγόμενοι καί οἱ ἴδιοι Πρόεδροι τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν καί ἔχοντας στήν διάθεσή τους ἕναν ἰσχυρότατο προϋπολογισμό, ἐπί τῆς οὐσίας καθίστανται αὐτόχρημα πολιτικά πρόσωπα. Οἱονεί «Δήμαρχοι» τῆς μίας πλευρᾶς. Ἡ Ἑλλάς δέν ἀντέχει ὅμως οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο. Οὔτε τήν ἐκλογή Μουφτῆ πολιτικοῦ ἡγέτου σέ ἐπίπεδο νομοῦ, οὔτε τήν ἐκλογή Προέδρων Διαχειριστικῶν Ἀρχῶν ὡς αὐτοδιοκητικῶν ἡγετῶν σέ ἐπίπεδο πόλεως. Ὁ μέν πολιτικός ἡγέτης Μουφτῆς θά ἐγείρει πιθανόν ὅλα τά αἰτήματα τῆς Ἀγκύρας (τό πλέον ἀθῶο, ἡ καθιέρωσις τῆς τουρκικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης ἀπό τίς δημόσιες ἀρχές), ὁ δέ ἕκαστος Πρόεδρος Διαχειριστικῆς Ἀρχῆς θά ἀποπειρᾶται στήν καθημερινότητα τήν de facto συνδιοίκηση μέ τόν χριστιανό Δήμαρχο.

Γνωρίζουμε βεβαίως ὅτι τό Μέγαρο Μαξίμου ἀναμένει μιά τολμηρή μεταρρυθμιστική πρόταση ἀπό τήν Διακομματική Ἐπιτροπή ἐπί ὅλων τῶν θεμάτων, ἀλλά γνωρίζουμε καί αὐτό πού εἶχε πεῖ σέ συνομιλητή του ὁ Πρωθυπουργός ὅταν κατεψήφιζε τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν: «Εἶμαι Πρόεδρος τῆς ΝΔ καί ὄχι ἀρχηγός τοῦ Ποταμιοῦ!». Αὐτή ἡ ἐπισήμανσίς του ἰσχύει κατά μείζονα λόγο σήμερα. Ἡ τάσις μέρους τῆς ἐπιτροπῆς, ἄν ἐπικρατήσει, ὁδηγεῖ σέ συγκυριαρχία στήν Θράκη καί σέ ἐξίσωση τοῦ Μουφτῆ μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Χωρίς δέ νά τό «φωνάζει» παραπέμπει ἐμμέσως στό πρότυπα ἐκλογῆς θρησκευτικοῦ ἡγέτου τοῦ Ἰράν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τό τελευταῖο πού ἐπιθυμεῖ καί ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ εμπειροτάτη Ντόρα Μπακογιάννη, εἶναι αὐτό. Ἡ «Ἑστία» ἁπλῶς θυμίζει τί εἶπε κατά τήν ἐπίσκεψή του στήν περιοχή τῆς Θράκης το 2000 ὁ Χριστιανοδημοκράτης Ἰταλός Βουλευτής Κοντεστάμπιλε, μέλος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης:

«Καμμία θρησκεία τοῦ κόσμου δέν ἐκλέγει τούς ἡγέτες της μέ ἄμεση ἐκλογή ἀπό τόν λαό. Οὔτε ἐμεῖς οἱ καθολικοί, οὔτε ἐσεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, οὔτε οἱ προτεστάντες, οὔτε οἱ Ἑβραῖοι, οὔτε βεβαίως τό σουνιτικό Ἰσλάμ. Μόνο ὁ Χίτλερ προέκρινε τήν πάνδημη ἐκλογή τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτου τῶν προτεσταντῶν γιά πολιτικούς λόγους.». «Ξέρετε γιατί πουθενά δέν ὑπάρχει πάνδημη ἐκλογή θρησκευτικοῦ ἡγέτη;» ρώτησε μέ τήν σειρά του τόν Ἰταλό ἐπιθεωρητή ὁ τότε προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, μετέπειτα πρέσβης Θεοδώρου. «Γιατί ἡ ἀπ’ εὐθείας ἐκλογή εἶναι βόμβα στά θεμέλια τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας! Ἐάν ἕνας μουφτῆς, ἕνας καρδινάλιος, ἕνας μητροπολίτης λάβει 80.000 ψήφους σέ μιά τοπική ἐκλογή, ἐνῶ ὁ βουλευτής τῆς περιοχῆς λάβει 20.000 ψήφους, γιά παράδειγμα, ποιός θά ἔχει τό πάνω χέρι σέ μιά ἐθνική κρίση; Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἤ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ;»

Κεντρικό θέμα